Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»

Παρόντες:

Νίκος Νουρής, προεδρεύων Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Μαρίνος Μουσιούττας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Μαρτίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Σημείου Επαφής για τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ), της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εναρμόνιση με την Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προβλέπονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις της βασικής νομοθεσίας:

1. Κατάργηση της διαδικασίας εξασφάλισης προηγούμενης έγκρισης εξόδων από τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Υγείας για υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό, ώστε κάθε πρόσωπο που είναι ασφαλισμένο στη Δημοκρατία να μπορεί να λαμβάνει διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και να διεκδικεί επιστροφή των εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, χωρίς να απαιτείται η εν λόγω προηγούμενη έγκριση.

2. Αναθεώρηση της διαδικασίας υποβολής παραπόνων στη βάση της διαδικασίας που προβλέπει η νομοθεσία για την κατοχύρωση και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.

3. Εισαγωγή προϋποθέσεων για την επιστροφή των εξόδων διαμονής και μετακίνησης ή συμπληρωματικών εξόδων στα οποία υποβάλλονται ασφαλισμένα πρόσωπα, όταν λαμβάνουν διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία που τίθεται στην υπό αναφορά Οδηγία για εναρμόνιση των κρατών μελών είναι η 25η Οκτωβρίου 2013, ωστόσο το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή την 1η Φεβρουαρίου 2019. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σε σχέση με την εν λόγω Οδηγία εκκρεμεί διαδικασία EU Pilot και η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτίθεται να προχωρήσει σε αποστολή προειδοποιητικής επιστολής.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εξέφρασαν την ικανοποίησή τους σε σχέση με τις προτεινόμενες στο νομοσχέδιο ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της ΠΟΣΠΦ δήλωσε ότι θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προτεινόμενη απλοποίηση των διαδικασιών, ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους που πηγάζουν από την εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας με απλές, κατανοητές και μη χρονοβόρες για τους λήπτες υπηρεσιών διαδικασίες.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι το κράτος πρέπει να καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής των απόρων ή και ασθενών με χρόνιες παθήσεις, για να απολαμβάνουν ισότιμα το δικαίωμά τους για διασυνοριακή περίθαλψη. Όσον αφορά την αποζημίωση, εισηγήθηκε ότι πρέπει να καταβάλλεται αμέσως με την υποβολή των εξόδων και όταν πρόκειται για άπορο πρόσωπο, πρέπει να καταβάλλεται προκαταβολή των εξόδων, ώστε να αποφευχθεί η άνιση μεταχείριση στην πρόσβαση σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας, ανέφεραν στην επιτροπή ότι πρόσθετα με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο πρέπει να δημιουργηθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης της σωστής και προς όφελος του ασθενούς υλοποίησης της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, να υλοποιηθεί πλήρως η μεταρρύθμιση του γενικού συστήματος υγείας και να τροποποιηθεί ο νόμος που διέπει την κατοχύρωση και προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών, ώστε να θεσμοθετηθεί ο συνήγορος υγείας και ασθενούς.

Ο προεδρεύων και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, τάχθηκαν υπέρ των προνοιών του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

19 Μαρτίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων