Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για την πρόταση νόμου «Ο περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Ελένη Σταύρου
Γιώργος Περδίκης Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Μάριος Μαυρίδης Παύλος Μυλωνάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη εκ μέρους όλων των κομμάτων, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Ιανουαρίου και 6 Μαρτίου 2019. Σημειώνεται ότι στις συνεδρίες της επιτροπής παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκε και παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Οικονομικών.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να διέπει το καθεστώς εργασίας και τους όρους εργοδότησης των κοινοβουλευτικών συνεργατών, ώστε να καλυφθεί το σχετικό κενό, αφού άρχισαν οι πρώτες προσλήψεις κοινοβουλευτικών συνεργατών από το 2001 και συνεχίζονται έκτοτε.

Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου όπως αυτή αρχικά είχε κατατεθεί ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Καθορίζεται ότι η σύμβαση με βάση την οποία εργοδοτείται έκαστος κοινοβουλευτικός συνεργάτης είναι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτεται μεταξύ του κοινοβουλευτικού συνεργάτη και του κοινοβουλευτικού κόμματος ή βουλευτή ή αντιπροσώπου που τον εργοδοτεί, ανάλογα με την περίπτωση.

2. Καθορίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη προσώπου ως κοινοβουλευτικού συνεργάτη.

3. Καθορίζονται οι όροι εργοδότησης κοινοβουλευτικού συνεργάτη και προβλέπεται ότι οι απολαβές του και οι όροι εργοδότησής του περιλαμβάνονται στη σύμβαση εργασίας και υπόκεινται στην έγκριση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

4. Προβλέπεται ότι η αντιμισθία έκαστου κοινοβουλευτικού συνεργάτη καταβάλλεται απευθείας στον ίδιο από τη Δημοκρατία, έπειτα από εξουσιοδότηση του εργοδότη του και αφού διενεργηθούν οι προβλεπόμενες στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο αποκοπές, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αποκοπές προβλέπονται σε νόμο.

5. Προβλέπεται η καταβολή φιλοδωρήματος σε κοινοβουλευτικό συνεργάτη κατά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης εργοδότησής του ή την οικειοθελή αποχώρησή του, καθώς και σε περίπτωση θανάτου του.

Σημειώνεται ότι, προτού η επιτροπή αρχίσει την εξέταση της πρότασης νόμου, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, διαπιστώνοντας ότι ορισμένες πρόνοιές της χρήζουν βελτίωσης, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο της πρότασης νόμου, στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Διαγραφή της πρόνοιας που προβλέπει ότι πρόσωπο δε δύναται να εργοδοτηθεί ως κοινοβουλευτικός συνεργάτης, εάν έχει συμπληρώσει την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ή λαμβάνει θεσμοθετημένη σύνταξη.

2. Τροποποίηση των προνοιών που αφορούν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έτσι ώστε να διευκρινιστεί ότι οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες θα δικαιούνται σε τέτοια περίθαλψη όμοια με τους εν ενεργεία δημόσιους υπαλλήλους.

3. Προσθήκη πρόνοιας που προβλέπει ότι οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες δικαιούνται άδεια ασθενείας με πλήρεις απολαβές, η οποία δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

4. Τροποποίηση της πρόνοιας που αφορά το φιλοδώρημα, έτσι ώστε να διευκρινιστεί ότι κάθε κοινοβουλευτικός συνεργάτης ο οποίος εργοδοτείται για τουλάχιστον τρία (3) έτη έχει δικαίωμα να του καταβληθεί εφάπαξ φιλοδώρημα.

5. Τροποποίηση της πρόνοιας που αφορά τον τρόπο υπολογισμού του φιλοδωρήματος των κοινοβουλευτικών συνεργατών, έτσι ώστε αυτό, αντί να υπολογίζεται με βάση συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) επί του μέσου όρου των συνολικών μηνιαίων απολαβών του κοινοβουλευτικού συνεργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί τους μήνες υπηρεσίας του, να υπολογίζεται:

α. για τη χρονική περίοδο εργοδότησής του πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου με βάση συντελεστή ενός δωδέκατου (1/12) επί των τελευταίων μηνιαίων απολαβών του για κάθε μήνα εργοδότησής του και

β. για τη χρονική περίοδο εργοδότησής του μετά από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου με βάση συντελεστή ενός δωδέκατου (1/12) επί του μέσου όρου των συνολικών μηνιαίων απολαβών του για κάθε μήνα εργοδότησής του.

6. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία κοινοβουλευτικό κόμμα, βουλευτής ή αντιπρόσωπος που εργοδοτεί κοινοβουλευτικό συνεργάτη καταθέτει στην υπηρεσία της Δημοκρατίας που εντέλλεται να διενεργήσει την καταβολή των απολαβών του κοινοβουλευτικού συνεργάτη και τη διενέργεια των απαραίτητων αποκοπών αντίγραφο της σύμβασης απασχόλησης, αντίγραφο της εξουσιοδότησης για την καταβολή των εν λόγω απολαβών του και για τη διενέργεια των εν λόγω αποκοπών και αντίγραφο της βεβαίωσης ότι πληρεί τις προϋποθέσεις εργοδότησής του.

Στο πλαίσιο της εξέτασης της υπό αναφορά πρότασης νόμου από την επιτροπή ο εισηγητής της πρότασης νόμου, αφού εξήρε τον ρόλο που επιτελούν οι κοινοβουλευτικοί συνεργάτες για υποστήριξη του κοινοβουλευτικού έργου των βουλευτών εδώ και αρκετά χρόνια, επισήμανε ότι οι πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με τον Υπουργό Οικονομικών, τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας και τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, στη βάση σχετικών τους εισηγήσεων και παρατηρήσεων, καθώς και της σύμφωνης γνώμης των κοινοβουλευτικών κομμάτων και εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών συνεργατών.

Ο Υπουργός Οικονομικών συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, ωστόσο εξέφρασε τις επιφυλάξεις του όσον αφορά επιμέρους διαδικαστικά ζητήματα που αυτή πραγματεύεται.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη της εκτελεστικής εξουσίας επί της φιλοσοφίας της πρότασης νόμου, αλλά παράλληλα αναγνωρίζοντας την ανάγκη επανεξέτασης επιμέρους προνοιών της, εξουσιοδότησε τον εισηγητή της πρότασης νόμου, σε συνεργασία με τεχνοκράτες της Βουλής, να διαβουλευτεί περαιτέρω με τον Υπουργό Οικονομικών, τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας και τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και να επανέλθει στην επιτροπή με νέο αναθεωρημένο κείμενο.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω διαβουλεύσεων ο εισηγητής της πρότασης νόμου κατέθεσε στην επιτροπή δεύτερο αναθεωρημένο κείμενο της πρότασης νόμου, στο οποίο περιλαμβάνονται επιμέρους τροποποιήσεις για σκοπούς διασαφήνισης των προνοιών της και βελτίωσής τους από νομοτεχνικής άποψης.

Στο πλαίσιο της εξέτασης του δεύτερου αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου από την επιτροπή η τελευταία αποφάσισε όπως τροποποιήσει περαιτέρω το κείμενο της εν λόγω πρότασης νόμου, έτσι ώστε μεταξύ άλλων:

1. να περιλαμβάνει πρόνοια η οποία προβλέπει ότι θα αποκόπτεται από κάθε κοινοβουλευτικό συνεργάτη ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τρία τοις εκατό (3%) επί των μηνιαίων απολαβών του, με σκοπό την ενίσχυση του ταμείου από το οποίο θα καταβάλλεται το φιλοδώρημα των κοινοβουλευτικών συνεργατών, και

2. να περιλαμβάνει πρόνοια η οποία προβλέπει ότι οποιοδήποτε φιλοδώρημα έχει κερδηθεί ως αποτέλεσμα απασχόλησης από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου και μετά και καταβάλλεται σύμφωνα με τις πρόνοιες αυτής θα υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

 

 

 

13 Μαρτίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων