Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Μιχάλης Γιωργάλλας
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος σε οκτώ συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 29ης Νοεμβρίου 2018 και 12ης Μαρτίου 2019. Σημειώνεται ότι οι δυο πρώτες προτάσεις νόμου κατατέθηκαν στη Βουλή από τους κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, Μάριο Μαυρίδη και Ονούφριο Κουλλά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νικόλα Παπαδόπουλο, Άγγελο Βότση και Μαρίνο Μουσιούττα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Μιχάλη Γιωργάλλα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου. Η τρίτη πρόταση νόμου κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και είχε τεθεί ξανά προς συζήτηση στην επιτροπή σε προγενέστερο στάδιο παράλληλα με συναφή πρόταση νόμου η οποία τροποποιούσε τον ίδιο βασικό νόμο και είχε κατατεθεί στη Βουλή από τον κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος.

Στο πλαίσιο των εν λόγω συνεδριάσεων ενώπιον της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, εκπρόσωποι του Εφόρου Ταμείων Προνοίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών, του Συνδέσμου Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ), του Συνδέσμου Παλαιών Μετόχων της Τράπεζας Κύπρου και του Συνδέσμου Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων. Σημειώνεται ότι για το εν λόγω ζήτημα η επιτροπή έλαβε ενημέρωση και από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος παρέστη ενώπιόν της κατά τη συνεδρία ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της συζήτησης συναφών θεμάτων.

Σκοπός όλων των προτάσεων νόμου είναι η τροποποίηση και ο επανακαθορισμός του τρόπου λειτουργίας, του σκοπού ίδρυσης και των πόρων του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης. Σημειώνεται ότι οι δύο πρώτες υπό εξέταση προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος έχουν ετοιμαστεί σε συνεργασία της νομοθετικής με την εκτελεστική εξουσία και συναφώς φέρουν τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπουργείου.

Ειδικότερα, με την πρώτη πρόταση νόμου σκοπείται η τροποποίηση του βασικού νόμου για τη δημιουργία αποθεματικού, με στόχο τη στήριξη φυσικών προσώπων που έχουν συνεισφέρει στην κεφαλαιοποίηση των δύο συστημικών τραπεζών από ίδιους πόρους για σκοπούς διασφάλισης της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για την εκχώρηση ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας προς το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης για σκοπούς ενίσχυσης των πόρων του ταμείου.

Σκοπός της τρίτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου με την αντικατάσταση του σκοπού του ταμείου, ώστε σκοπός του να είναι η αποζημίωση:

1. Κυπρίων πολιτών οι οποίοι απώλεσαν καταθέσεις τους σε τραπεζικά ιδρύματα ύψους πέραν των πρώτων εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000),

2. ταμείων προνοίας και ταμείων συντάξεων που απώλεσαν καταθέσεις και

3. μη επαγγελματιών κατόχων καλυμμένων αξιογράφων όπως καθορίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της πρώτης πρότασης νόμου, το ταμείο είναι νομικό πρόσωπο με διαρκή διαδοχή, το οποίο δύναται να αποκτήσει, κατέχει, διαχειρίζεται και διαθέτει περιουσία στη βάση του σκοπού ίδρυσής του, θεωρείται οντότητα γενικής κυβέρνησης και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που πηγάζουν για τις οντότητες αυτές σύμφωνα με τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο.

Οι πόροι του ταμείου προτείνεται όπως προέρχονται από τα ακόλουθα:

1. Κρατική χορηγία.

2. Έσοδα που ενδέχεται να προκύψουν από την εκμετάλλευση κινητής ή ακίνητης περιουσίας που έχει αποκτηθεί/εκχωρηθεί στο ταμείο.

3. Απόκτηση, διαχείριση ή/και διάθεση μετοχών ή/και ομολόγων ή/και χρεογράφων ή/και αξιογράφων ή/και άλλων τίτλων αξιών οποιασδήποτε εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου.

4. Δωρεές ή/και εισφορές που γίνονται προς το ταμείο από οποιοδήποτε πρόσωπο.

5. Οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Σημειώνεται ότι οι πόροι που αναφέρονται στα σημεία 3 και 4 πιο πάνω αποτελούν υφιστάμενες πηγές εσόδων για το ταμείο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι από τις πηγές εσόδων του ταμείου προτείνεται όπως διαγραφεί υφιστάμενη διάταξη της βασικής νομοθεσίας για έσοδα του ταμείου από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Επ’ αυτού ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι στην ουσία όλα τα κρατικά έσοδα, από οποιαδήποτε πηγή και αν αυτά προέρχονται, καταλήγουν στο Πάγιο Ταμείο και διατίθενται ανάλογα. Συναφώς, δεν αποκλείεται η ενίσχυση του ταμείου και από έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, ενώ αυτό διασφαλίζεται περαιτέρω από τα σημεία 1 και 5 που αναφέρονται πιο πάνω ως πηγές εσόδων του ταμείου, δηλαδή μέσω κρατικής χορηγίας ή/και από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Περαιτέρω, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου προτείνεται η καθίδρυση επταμελούς Επιτροπής Διαχείρισης του ταμείου, η οποία αποτελείται από τον πρόεδρο, ο οποίος προτείνεται να είναι ο εκάστοτε γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, και έξι μέλη, τα οποία αποτελούνται από εκπρόσωπο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον εκάστοτε Γενικό Λογιστή ή εκπρόσωπό του, έναν οικονομικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, πρόσωπο το οποίο έχει τα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά περιγράφονται στην πρόταση νόμου και δύο πρόσωπα τα οποία προέρχονται από τους επηρεαζόμενους συνδέσμους μέλη των οποίων έχουν υποστεί απώλειες από την απομείωση καταθέσεων.

Η εν λόγω επιτροπή προτείνεται όπως έχει την ευθύνη του καταρτισμού και υλοποίησης «Σχεδίου Αναπλήρωσης», το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και έχει την ευθύνη διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Το εν λόγω ταμείο προτείνεται όπως καταρτίζει προϋπολογισμό, ο οποίος θα υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς ψήφιση, τηρεί οικονομικές καταστάσεις βάσει διεθνών λογιστικών προτύπων και ελέγχεται από τον Γενικό Ελεγκτή.

Περαιτέρω, με βάση τις πρόνοιες της δεύτερης υπό εξέταση πρότασης νόμου προτείνεται για σκοπούς ενίσχυσης του ταμείου το Υπουργικό Συμβούλιο να δύναται να εκχωρήσει και να αποξενώσει ακίνητη ιδιοκτησία της Δημοκρατίας, υπό όρους τους οποίους το ίδιο θα αποφασίσει και αφού προηγηθεί ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών ενώπιον της επιτροπής κατά τη συνεδρία ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2018, η τροποποίηση αυτή είναι απαραίτητη, ώστε να μπορέσει να εκχωρηθεί ακίνητη ιδιοκτησία της Δημοκρατίας στο ταμείο και συνακόλουθα να αξιοποιηθεί αναλόγως.

Σύμφωνα με αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο στάλθηκε στη Βουλή στις 6 Δεκεμβρίου 2018, στον πίνακα που συνοδεύει την υπό αναφορά πρόταση νόμου περιλαμβάνονται δεκατέσσερα τεμάχια ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκουν στη Δημοκρατία, η αξία των οποίων ανέρχεται περίπου στα €100 εκατομ. και τα οποία το ταμείο θα μπορεί να αξιοποιήσει για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο έχει ιδρυθεί, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις των σχετικών νομοθεσιών που διέπουν τη διαχείριση κρατικής περιουσίας.

Σημειώνεται ότι με επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2019, έχει αποσταλεί στην επιτροπή αναλυτική ενημέρωση για τα εν λόγω τεμάχια, καθώς και για την αντίστοιχη αξία του καθενός εξ αυτών, η οποία ανέρχεται συνολικά στα €103.248.060 βάσει της γενικής εκτίμησης σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013.

Συναφώς, αναμένεται ότι στο ταμείο, αφού συνυπολογιστούν €25 εκατομ. τα οποία έχουν περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2018 και €30 εκατομ. τα οποία έχουν περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2019, θα περιλαμβάνονται πιστώσεις και ακίνητη ιδιοκτησία συνολικού ύψους €155 εκατομ. περίπου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης των προτάσεων νόμου την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως τα ακόλουθα θέματα:

1. Η συνταγματικότητα και η νομιμότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

2. Οι δικαιούχοι προς αναπλήρωση απωλειών τους από τους πόρους του ταμείου και ειδικότερα κατά πόσο πρέπει πέραν των φυσικών προσώπων να καλύπτονται και νομικά πρόσωπα/εταιρείες.

3. Η σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης του ταμείου.

4. Η αποξένωση/πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας που θα περιέλθει στο ταμείο.

Αναφορικά με το πρώτο πιο πάνω θέμα, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις κατά πόσο οι προτεινόμενες ρυθμίσεις πληρούν τα κριτήρια συνταγματικότητας, ειδικότερα εφόσον αυτές προωθούνται υπό τη μορφή προτάσεων νόμου και υπόκεινται στους γνωστούς συνταγματικούς περιορισμούς.

Ζήτησαν παράλληλα να ενημερωθούν κατά πόσο το περιεχόμενο αυτών έχει ελεγχθεί από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, καθώς και διαβεβαιώσεις από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ευσταθούν σε νομικό και συνταγματικό επίπεδο και θα παραμείνουν νομικά αδιάβλητες τόσο στο παρόν στάδιο όσο και σε μελλοντικό χρόνο, ώστε να διασφαλιστούν στο διηνεκές και κατ’ απόλυτο τρόπο τα δικαιώματα των επηρεασθέντων.

Επ’ αυτού ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια της εκτελεστικής εξουσίας όπως σε συνεργασία με τη νομοθετική εξουσία προχωρήσουν από κοινού στην αναγκαία νομοτεχνική επεξεργασία των εν λόγω προτάσεων νόμου και αποτελεί θέση του υπουργείου ότι αυτές συνάδουν τόσο με το σύνταγμα όσο και με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το νομικό πλαίσιο που διέπει τις κρατικές ενισχύσεις. Συναφώς, δήλωσε ότι οι προτάσεις νόμου έχουν τη δέουσα νομική βάση και φέρουν τη σύμφωνη γνώμη της εκτελεστικής εξουσίας, χωρίς να αναμένεται να δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα και/ή νομικό κώλυμα. Ο ίδιος αρμόδιος σημείωσε ότι, από τη στιγμή που οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προωθούνται υπό τη μορφή προτάσεων νόμου και όχι νομοσχεδίων, αυτές δεν έχουν καταλήξει στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο.

Αναφορικά με το δεύτερο πιο πάνω σημείο, μέλη της επιτροπής υποστήριξαν τη θέση ότι πρέπει στις πρόνοιες της σχετικής πρότασης νόμου να περιληφθούν και να καλύπτονται πέραν των φυσικών προσώπων και νομικά πρόσωπα/εταιρείες οι οποίες υπέστησαν απώλειες, καθώς και Κύπριοι απόδημοι.

Με την εν λόγω θέση σημειώνεται ότι συμφώνησε και ο Σύνδεσμος Κατόχων Αξιογράφων, θέση η οποία διατυπώθηκε και γραπτώς σε σχετικό υπόμνημα του συνδέσμου, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2019, στο οποίο παρατίθενται και άλλες εισηγήσεις του συνδέσμου για διαμόρφωση της σχετικής πρότασης νόμου.

Επί του ειδικού αυτού σημείου ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η πολιτική βούληση της εκτελεστικής εξουσίας εκφράζεται μέσα από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι οποίες επικεντρώνονται μόνο σε αναπλήρωση απωλειών που υπέστησαν φυσικά πρόσωπα, με στόχο την αποφυγή οποιωνδήποτε κινδύνων είναι ενδεχόμενο να προκύψουν στα πλαίσια εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. Συνεπώς, πρόσθεσε, η εισαγωγή οποιασδήποτε αναφοράς η οποία θα καλύπτει και νομικά πρόσωπα θα καταστήσει τον προτεινόμενο νόμο ευάλωτο και τρωτό.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο ίδιος κυβερνητικός αρμόδιος εξέφρασε τη διαφωνία του Υπουργείου Οικονομικών ως προς την υποβληθείσα σχετική εισήγηση, τονίζοντας ότι οι σκοποί του προτεινόμενου νόμου πρέπει να περιοριστούν στα φυσικά πρόσωπα, ώστε η όποια στήριξη να εκλαμβάνεται ως κοινωνικό μέτρο. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος διασαφήνισε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καλύπτουν και τους Κυπρίους απόδημους.

Επιφυλάξεις ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα εξέφρασε και ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ο οποίος δήλωσε ότι εκ πρώτης όψεως η συγκεκριμένη εισήγηση ενδεχομένως να αντίκειται στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις σε σχέση με νομικά πρόσωπα και συνεπώς καθεμιά από τις περιπτώσεις αυτές πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά.

Επί του ίδιου θέματος εκπρόσωπος του Γραφείου του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων σημείωσε ότι θα μπορούσε να ελεγχθεί κατά πόσο αυτό θα αποτελούσε συμβατή κρατική ενίσχυση, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού όμως προηγουμένως το Γραφείο του εφόρου έχει ενώπιόν του ολοκληρωμένο σχέδιο, τονίζοντας ότι σε τέτοια περίπτωση θα απαιτείτο η παρέλευση χρονικού διαστήματος τουλάχιστον δύο μηνών μέχρι τη λήψη τελικής απάντησης.

Για το ίδιο θέμα άποψη εξέφρασε και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, η οποία σημείωσε ότι ορισμένες εταιρείες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ενδεχομένως να μπορούν να εκλαμβάνονται ως ιδιώτες επενδυτές, αναλόγως του κύκλου εργασιών τους, και να εξαιρούνται συναφώς από την κατηγορία των επαγγελματιών επενδυτών όπως αυτοί καθορίζονται με βάση τις ευρωπαϊκές Οδηγίες MiFID.

Επί του ως άνω σημείου διαφώνησε τόσο ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος δήλωσε ότι τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να αποτελούν εταιρείες, ανεξαρτήτως αν με βάση τις Οδηγίες MiFID ενδεχομένως να θεωρηθούν ιδιώτες επενδυτές, όσο και ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ο οποίος δήλωσε ότι το επίμαχο ζήτημα είναι κατά πόσο τα εν λόγω πρόσωπα αποτελούν φορείς που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και όχι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας. Εκ πρώτης όψεως, συμπλήρωσε ο ίδιος εκπρόσωπος, φαίνεται ότι τα εν λόγω πρόσωπα συνιστούν φορείς άσκησης οικονομικής δραστηριότητας και εκλαμβάνονται ως επιχειρήσεις κατά το δίκαιο του ανταγωνισμού.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την επιθυμία όπως αυτό μελετηθεί ενδελεχέστερα, επιφυλάσσοντας το δικαίωμά τους ως προς την κατάθεση σε μεταγενέστερο στάδιο σχετικής πρότασης νόμου, η οποία θα επιλαμβάνεται του θέματος.

Αναφορικά με το τρίτο πιο πάνω σημείο που απασχόλησε την επιτροπή, το οποίο αφορά στη σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης του ταμείου, ο εκπρόσωπος του αρμόδιου υπουργείου δήλωσε ότι στα μέλη της έχουν περιληφθεί τόσο κρατικοί εκπρόσωποι όσο και εκπρόσωποι των συνδέσμων που επηρεάζονται, ήτοι του Συνδέσμου Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων και του ΣΥΚΑΛΑ.

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι έχει κατατεθεί με επιστολή, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2019, εκ μέρους του Συνδέσμου Παλαιών Μετόχων Τράπεζας Κύπρου αίτημα για εκπροσώπησή του στην εν λόγω επιτροπή.

Επί του ίδιου σημείου ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων ζήτησε όπως καθοριστούν σαφώς οι σύνδεσμοι των οποίων εκπρόσωποι θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαχείρισης του ταμείου, ενώ ζήτησε όπως, στην περίπτωση που στην επιτροπή προστεθεί και εκπρόσωπος τρίτου συνδέσμου, να αφαιρεθεί ένας εκ των υπόλοιπων μελών, εξαιρουμένων των άλλων δύο εκπροσώπων συνδέσμων, ώστε η εν λόγω επιτροπή να παραμείνει επταμελής.

Αναφορικά με το εν λόγω αίτημα, αλλά και γενικότερα όσον αφορά τη σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η επιτροπή αυτή θα έχει εκτελεστικό ρόλο και συναφώς η πλειοψηφία των μελών της πρέπει αδιαπραγμάτευτα να παραμείνει κρατική.

Σημειώνεται ότι επί του ίδιου ζητήματος, με απόφαση της πλειοψηφίας της επιτροπής, το κείμενο της πρότασης νόμου τροποποιήθηκε, ώστε η Επιτροπή Διαχείρισης να απαρτίζεται από εννέα αντί από επτά μέλη και σε αυτή να συμμετέχουν επίσης ο Βοηθός Γενικός Λογιστής, καθώς και τρίτο μέλος από τους επηρεαζόμενους συνδέσμους.

Τέλος, αναφορικά με το ζήτημα που αφορά στην εισαγωγή πρόνοιας για απαγόρευση αποξένωσης/πώλησης της ακίνητης ιδιοκτησίας που θα περιέλθει στο ταμείο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι με βάση τις προτεινόμενες πρόνοιες αυτή θα είναι δυνατή υπό όρους, που θα καθοριστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο και μόνο αφού προηγηθεί ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στο τελικό στάδιο της συζήτησης των προτάσεων νόμου, καθώς και κατά το στάδιο της τοποθέτησης μέλη της επιτροπής ήγειραν και άλλα επιμέρους ζητήματα επιφυλάσσοντας το δικαίωμά τους για κατάθεση σχετικών τροπολογιών.

Ειδικότερα, τα θέματα αυτά αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τη διαχείριση και την απαγόρευση αποξένωσης κρατικής περιουσίας η οποία θα εκχωρηθεί στο ταμείο.

2. Τη διασφάλιση και σαφέστερη αναφορά ότι βασικός στόχος του ταμείου θα είναι η επίτευξη κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.

3. Την εξάλειψη οποιασδήποτε τυχόν διαπλοκής, εμπλεκόμενων συμφερόντων ή ασυμβίβαστου των συμμετεχόντων στην Επιτροπή Διαχείρισης του ταμείου.

4. Την ενδεχόμενη συμβολή των πιστωτικών ιδρυμάτων στους πόρους του ταμείου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο των νομοθεσιών που τροποποιούνται.

5. Τον αποκλεισμό συγκεκριμένων ομάδων φυσικών προσώπων από τους δικαιούχους προς αναπλήρωση απωλειών από το ταμείο, όπως για παράδειγμα πρόσωπα που ανήκουν στην κατηγορία των επαγγελματιών επενδυτών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Αναφορικά με τις δύο πρώτες προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος:

α. ο πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης τάσσονται υπέρ της ψήφισης των προτάσεων νόμου σε νόμο όπως αυτές έχουν τελικά τροποποιηθεί και

β. τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Αναφορικά με την τρίτη πρόταση νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος, σημειώνεται ότι αυτή αποσύρεται από τον εισηγητή της με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής, καθότι καλύπτεται από τις πρόνοιες των προαναφερθέντων προτάσεων νόμου, και παράλληλα ο εισηγητής επιφυλάσσεται ως προς την κατάθεση σχετικών τροπολογιών κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω τοποθετήσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει τις δύο προτάσεις νόμου στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης και, σε περίπτωση ψήφισής τους σε νόμους, ο τίτλος τους πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» και «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019», αντίστοιχα.

 

 

13 Μαρτίου 2019

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.

2. Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2018.

                   3. Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων