Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Γιώργος Τ. Γεωργίου
Γιώργος Κάρουλλας Πανίκος Λεωνίδου
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Γιώργος Κ. Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Αντρέας Καυκαλιάς  

Όπως είναι γνωστό, η συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου αναβλήθηκε για δεκαπέντε ημέρες με απόφαση της ολομέλειας της Βουλής την 1η Μαρτίου 2019. Επισημαίνεται ότι ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού την 1η Μαρτίου 2019 απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων επιστολή με αίτημα την αναβολή της συζήτησης της πρότασης νόμου, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης σχετικών κανονισμών, οι οποίοι αφορούν το νέο σύστημα διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση και ειδικότερα την αναγνώριση προϋπηρεσίας για σκοπούς διορισμού, προαγωγών και προσαυξήσεων. Όπως επισημαίνεται περαιτέρω στην πιο πάνω επιστολή, οι κανονισμοί αυτοί ήταν το αποτέλεσμα σειράς διαβουλεύσεων με όλες τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε για σκοπούς σύνταξης των πινάκων διορισίμων να αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία και η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε χώρες του εξωτερικού. Όλα τα στοιχεία και οι λεπτομέρειες που αφορούν την πρόταση νόμου περιλαμβάνονται στη σχετική έκθεση της επιτροπής που ήδη κυκλοφόρησε στην ολομέλεια την 1η Μαρτίου 2019. Σημειώνεται ότι η αρχική έκθεση για την πρόταση νόμου είχε κυκλοφορήσει και στις 12 Ιουλίου 2018, αλλά είχε και τότε αναβληθεί η συζήτησή της ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής ενόψει της έκδοσης σχετικών κανονισμών.

Σημειώνεται ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού επανεξέτασε την πρόταση νόμου στα πλαίσια της εξέτασης σχετικού αυτεπάγγελτου θέματος για ενημέρωση όσον αφορά τους κανονισμούς για το νέο σύστημα διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση. Στις συνεδρίες αυτές, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 13 Μαρτίου 2019, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ και του Συνδέσμου Διορισίμων Εκπαιδευτικών. Το Υπουργείο Οικονομικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Ειδικότερα, η επιτροπή ζήτησε να ενημερωθεί για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η νομοτεχνική επεξεργασία του προσχεδίου των σχετικών κανονισμών, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα άμεσης προώθησής τους για έγκριση από τη Βουλή.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω νέοι κανονισμοί θα ρυθμίζουν ολοκληρωμένα και ενιαία όλες τις πτυχές των θεμάτων που αφορούν τον καθορισμό αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας, τις προαγωγές και τις προσαυξήσεις τόσο για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς του πίνακα διοριστέων όσο και για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς του πίνακα διορισίμων.

Όπως ανέφερε στην επιτροπή η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, στο προσχέδιο των νέων κανονισμών, καθώς και του σχετικού νομοσχεδίου, που της στάλθηκαν για νομοτεχνικό έλεγχο, διαπιστώθηκαν αρκετές ασάφειες και αδυναμίες και γι’ αυτό, αφού συγκάλεσε σχετική σύσκεψη στο γραφείο της με τα εμπλεκόμενα μέρη, προέβη σε συγκεκριμένες παρατηρήσεις και υποδείξεις προς το υπουργείο για αναθεώρηση των κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσαν περαιτέρω ότι επεξεργάζονται εκ νέου το κείμενο των εν λόγω κανονισμών, ώστε να ετοιμαστεί νέο αναθεωρημένο κείμενο και να σταλεί ξανά στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο και στη συνέχεια, αφού εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, να κατατεθεί ενώπιον της Βουλής.

Επισημαίνεται ότι η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας με επιστολή της, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2019, ενημέρωσε την επιτροπή ότι το αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών, καθώς και του σχετικού νομοσχεδίου που συνοδεύει τους κανονισμούς έχουν ήδη σταλεί από το αρμόδιο υπουργείο για νομοτεχνικό έλεγχο και στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η νομοτεχνική τους επεξεργασία, θα προωθηθούν ξανά στο αρμόδιο υπουργείο.

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανέλυσαν στην επιτροπή τις πιθανές πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής των προνοιών της πρότασης νόμου, προβαίνοντας σε διάφορες εισηγήσεις, ώστε να καταστεί δυνατό να ληφθεί υπόψη για σκοπούς μοριοδότησης στους πίνακες διορισίμων του Μάρτη του 2019 η προϋπηρεσία στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίσης, όπως επισήμαναν οι ίδιοι, στα πλαίσια της διαδικασίας μοριοδότησης θα υπάρξουν ενδεχομένως ανατροπές στη σειρά της κατάταξης στους πίνακες διορισίμων.

Η επιτροπή, στα πλαίσια της όλης συζήτησης, αφού ενημερώθηκε πολύ συνοπτικά από το αρμόδιο υπουργείο για τις γενικές πρόνοιες των νέων υπό επεξεργασία κανονισμών και αφού άκουσε τις απόψεις των εμπλεκόμενων μερών, ζήτησε να επισπευσθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες, ώστε οι νέοι κανονισμοί να κατατεθούν το συντομότερο στη Βουλή.

Τόσο οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου όσο και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσαν ότι θα καταβάλουν τις δέουσες προσπάθειες, αλλά εκ των πραγμάτων δε θα είναι εφικτό οι νέοι αυτοί κανονισμοί να είναι έτοιμοι και διορθωμένοι από νομοτεχνική άποψη σε λίγες μέρες, διότι μπορεί να χρήζουν σε ορισμένα σημεία τους περαιτέρω επεξεργασίας. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου διαβίβασαν στην επιτροπή την πρόθεσή τους για άμεση προώθηση των πιο πάνω νομοθετικών κειμένων, μόλις αυτά είναι έτοιμα, προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια στη Βουλή για κατάθεση.

Στα πλαίσια της όλης συζήτησης ενώπιον της επιτροπής κρίθηκε σκόπιμο όπως το κείμενο της πρότασης νόμου διαμορφωθεί ανάλογα, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι πρόνοιές του και να καταστεί εφικτή κατά τη σύνταξη των πινάκων διορισίμων του 2019 η αναγνώριση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και να παρασχεθεί η αναγκαία μοριοδότηση.

Υπό το φως των πιο πάνω, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της πρότασης νόμου όπως αυτή διαμορφώθηκε με βάση τα πιο πάνω, ενώ ο πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί του διαμορφωμένου κειμένου της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

13 Μαρτίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων