Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2019 Νόμος του 201

Παρόντες:

Ανδρέας Κυπριανού, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Νίκος Νουρής Μαρίνος Μουσιούττας
Κώστας Κώστα Ηλίας Μυριάνθους
Αντρέας Φακοντής Άννα Θεολόγου
Χριστάκης Τζιοβάνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκε επείγον.

Σημειώνεται ότι νομοσχέδιο που ρύθμιζε το ίδιο θέμα κατατέθηκε στη Βουλή την 1η Φεβρουαρίου 2019 και παραπέμφθηκε για συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Η επιτροπή μελέτησε το εν λόγω νομοσχέδιο όπως αυτό κατατέθηκε αρχικά από την εκτελεστική εξουσία σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Φεβρουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Υπουργείου Οικονομικών, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων και της Ένωσης Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας Κύπρου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή για το νομοσχέδιο όπως αυτό κατατέθηκε αρχικά, ο προϋπολογισμός του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ταμείο) για το έτος 2019 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €64.969.687 και συνολικά έσοδα ύψους €49.285.957.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα έσοδα του ταμείου συνοψίζονται μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:

1. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) (€43.707.918).

2. Κυβερνητική χορηγία (€4.800.000).

3. Αντισταθμιστικά οφέλη (€778.009).

Οι κυριότερες δαπάνες του ταμείου αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Επιχορηγήσεις (€58.610.768).

2. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες (€291.233).

3. Αντισταθμιστικά οφέλη (€778.009).

4. Άλλα δάνεια (€529.677).

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το ταμείο αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο της Δημοκρατίας για την προώθηση των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ), με σκοπό την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται με βάση ευρωπαϊκές Οδηγίες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, οι στόχοι της Δημοκρατίας για το έτος 2020, όπως αναφέρεται και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ, για τον τομέα του ηλεκτρισμού είναι 16%, για τη θέρμανση-ψύξη 23,5% και για τις μεταφορές 10%. Με βάση τα σημερινά δεδομένα όσον αφορά τον τομέα του ηλεκτρισμού το ποσοστό φτάνει στο 9%, ο στόχος για τη θέρμανση-ψύξη έχει καλυφθεί, ενώ ο στόχος για τις μεταφορές δεν έχει καλυφθεί ακόμη.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα του ταμείου θα προέλθουν αφενός από την επιβολή του τέλους κατανάλωσης (€43.707.918), το οποίο υπολογίζεται σε ευρωσέντ ανά κιλοβατώρα επί της αναγεγραμμένης στον σχετικό λογαριασμό ή τιμολόγιο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδεται από τον παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας, και αφετέρου από κρατική χορηγία (€4.800.000).

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, από το συνολικό ποσό των δαπανών του ταμείου ποσό ύψους €58.610.768 θα διατεθεί για την επιδότηση και χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ, καθώς και για την κάλυψη υποχρεώσεων προς αιτητές οι οποίες δεν είχαν πληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018. Ειδικότερα, από το εν λόγω κονδύλι ποσό ύψους €28.800.000 θα διατεθεί στον τομέα της ΕΞΕ και της χρήσης ΑΠΕ για θέρμανση και ψύξη.

Συγκεκριμένα, όπως ο ίδιος ανέφερε, ποσό ύψους €25.000.000 θα διατεθεί εντός του έτους για την επιχορήγηση τεσσάρων νέων σχεδίων παροχής χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και της ΕΞΕ, καθώς και για προώθηση της χρήσης ΑΠΕ στις μεταφορές. Παράλληλα, ποσό ύψους €2.000.000 θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων αιτήσεων του σχεδίου «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω», που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας για υφιστάμενες κατοικίες και δεν πληρώθηκαν, λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου κονδυλίου που περιλαμβανόταν στον προϋπολογισμό του 2018, ενώ ποσό ύψους €1.300.000 θα διατεθεί για υποχρεώσεις που προκύπτουν γενικά από σχέδια προηγούμενων χρόνων. Τέλος, ποσό ύψους €300.000 θα διατεθεί για το σχέδιο εγκατάστασης ή αντικατάστασης ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού για χρήση στις κατοικίες.

Όπως ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε, κονδύλι ύψους €529.677 από τον προτεινόμενο προϋπολογισμό θα χρησιμοποιηθεί για τη σταδιακή αποπληρωμή προς την ΑΗΚ της συνολικής χρηματοδότησης που έχει χορηγηθεί προς το ταμείο κατά το 2016, η οποία κρίθηκε αναγκαία λόγω της μείωσης του κόστους αποφυγής, που περιόρισε τους πόρους χρηματοδότησης του ταμείου.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή η επιτροπή εισηγήθηκε όπως το προϋπολογιζόμενο κονδύλι ύψους €300.000 το οποίο αναμένεται να διατεθεί για το σχέδιο εγκατάστασης ή αντικατάστασης ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού για χρήση στις κατοικίες αυξηθεί στο διπλάσιο, ήτοι σε €600.000, ώστε να δοθεί ευκαιρία σε περισσότερους καταναλωτές να αξιοποιήσουν το εν λόγω σχέδιο, ενώ παράλληλα θα διατηρηθούν πράσινες θέσεις εργασίας και θα βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση προϊόντων που κατασκευάζονται στην Κύπρο, γεγονός που θα ενισχύσει την οικονομία της χώρας.

Οι κυβερνητικοί αρμόδιοι, αφού συμφώνησαν με τους σκοπούς και τη φιλοσοφία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και αναγνωρίζοντας τα οφέλη που προκύπτουν στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία από την προώθηση εγκαταστάσεων ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού για χρήση στις κατοικίες, ενημέρωσαν την επιτροπή ότι, προκειμένου να είναι εφικτή η εν λόγω τροποποίηση στο κείμενο του προϋπολογισμού, πρέπει να ενημερωθεί το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο, αφού εγκρίνει το αναθεωρημένο κείμενο, θα εξουσιοδοτήσει το υπουργείο να το καταθέσει εκ νέου στη Βουλή.

Σε κατοπινό στάδιο το αρμόδιο υπουργείο με την επιστολή του ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2019 ενημέρωσε τη Βουλή ότι το αναθεωρημένο κείμενο, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2019. Συναφώς, με την ίδια επιστολή ζήτησε όπως κατατεθεί το αναθεωρημένο κείμενο του εν λόγω προϋπολογισμού στη Βουλή και παράλληλα αποσυρθεί από την ολομέλεια του σώματος το νομοσχέδιο όπως αυτό είχε αρχικά κατατεθεί.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού πραγματοποίησε σήμερα έκτακτη συνεδρία προς εξέταση του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου, το οποίο κηρύχθηκε από τη Βουλή επείγον και το οποίο τροποποιήθηκε, κατά τρόπο ώστε να περιλάβει την εισήγησή της για αύξηση του διαθέσιμου κονδυλίου για το σχέδιο εγκατάστασης ή αντικατάστασης ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού για χρήση στις κατοικίες.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τα πιο πάνω δεδομένα διαφοροποιούνται όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες κατά €300.000 με το ποσό που αρχικά προϋπολογίσθηκε για το έτος 2019 από €64.969.687 να ανέρχεται σε €65.269.687. Τα συνολικά έσοδα του ταμείου δεν επηρεάζονται από την εν λόγω τροποποίηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου όπως αυτό αναθεωρήθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

1η Μαρτίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων