Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 2019 Νόμος του 2019»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μαρίνος Μουσιούττας Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου Γιώργος Λιλλήκας
Μάριος Μαυρίδης Μιχάλης Γιωργάλλας
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Φεβρουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΕΚΚ για το 2019 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €10.755.148 και συνολικά έσοδα ύψους €10.517.042, τα οποία προέρχονται από κρατική χορηγία (€5.000.000) και άλλα έσοδα (€5.517.042).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, τα έσοδα της EKK για το 2019, χωρίς την περίληψη της κρατικής χορηγίας, θα προέλθουν κυρίως από ετήσιες εισφορές και δικαιώματα από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), ύψους €3,8 εκατομ., από ετήσιες εισφορές από εκδότες με εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ύψους €0,41 εκατομ., από ετήσιες εισφορές και αιτήσεις από Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), ύψους €0,46 εκατομ., από εισηγμένες εταιρείες ύψους €0,2 εκατομ. και άλλα έσοδα ύψους €0,7 εκατομ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες της ΕΚΚ για το έτος 2019 παρουσιάζουν αύξηση κατά 16% σε σχέση με τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το 2018 ή, σε απόλυτους αριθμούς, αύξηση ύψους €1,5 εκατομ.

Ειδικότερα, οι συνολικές δαπάνες της ΕΚΚ για το 2019 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Αντιμισθία ΕΚΚ και αποδοχές προσωπικού (€5.591.097). Οι συνολικές δαπάνες για την αντιμισθία της ΕΚΚ ανέρχονται σε €0,3 εκατομ., περιλαμβανομένων των εισφορών στα διάφορα ταμεία, και παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2018.

Οι αποδοχές προσωπικού ανέρχονται στα €5,3 εκατομ., περιλαμβανομένων των εισφορών στα διάφορα ταμεία σε σύγκριση με €4,9 εκατομ. το 2018, παρουσιάζεται δηλαδή αύξηση της τάξης του 8% λόγω κυρίως της περίληψης προσαυξήσεων στους μισθούς, της αναβάθμισης θέσεων και της περίληψης νέων θέσεων.

2. Λειτουργικές δαπάνες (€4.415.272) σε σύγκριση με €3,6 εκατομ. περίπου κατά το προηγούμενο έτος.

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€691.779) σε σύγκριση με €0,4 εκατομ. το 2018.

4. Μη προβλεπόμενες δαπάνες αποθεματικού (€57.000).

Σημειώνεται ότι το έλλειμμα που παρατηρείται στον προϋπολογισμό της ΕΚΚ για το 2019, ύψους €0,2 εκατομμυρίων περίπου, θα καλυφθεί από το αποθεματικό που διαθέτει η ΕΚΚ, το οποίο ανέρχεται στο €1,1 εκατομ. περίπου.

Κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού η πρόεδρος της ΕΚΚ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην επικείμενη μεταστέγαση της ΕΚΚ σε νέο κτίριο, το οποίο θα καλύπτει καλύτερα τις αυξημένες ανάγκες, στην προώθηση νέων τεχνολογικών καινοτομιών για ανάπτυξη της αγοράς, οι οποίες αυξάνουν την ταχύτητα των συναλλαγών με ασφάλεια και χαμηλότερο κόστος, καθώς και στην αύξηση του μισθολογίου, η οποία οφείλεται στην αύξηση του προσωπικού της ΕΚΚ που ανέρχεται συνολικά σε εκατό μόνιμους υπαλλήλους και τριάντα συμβασιούχους.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως τα ακόλουθα θέματα για τα οποία ζητήθηκε περαιτέρω ενημέρωση από τους αρμόδιους εκπροσώπους:

1. Τα νέα καθήκοντα που έχουν αναληφθεί από την ΕΚΚ και η επαρκής στελέχωσή της, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις.

2. Το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και οι αντίστοιχες συνεισφορές.

3. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της ΕΚΚ.

4. Το ύψος των προστίμων που έχουν επιβληθεί και εισπραχθεί, καθώς και οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

5. Η ανάλυση ευαισθησίας εσόδων της ΕΚΚ και οι μελλοντικές προοπτικές.

6. Η αύξηση του κονδυλίου για αγορά οχημάτων.

Σημειώνεται ότι η πρόεδρος της ΕΚΚ, με επιστολή της, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019, απάντησε αναλυτικά σε όλα τα τεθέντα κατά τη συνεδρία θέματα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΚΚ για το έτος 2019.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω τοποθετήσεων, η επιτροπή με την παρούσα έκθεση της υποβάλλει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων