Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

’γγελος Βότσης, πρόεδρος Μαρίνος Σιζόπουλος
Μαρίνος Μουσιούττας Γιώργος Λιλλήκας
Αβέρωφ Νεοφύτου Μιχάλης Γιωργάλλας
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου ’ννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιανουαρίου και στις 4 Φεβρουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου, ώστε:

1. να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ και

2. να καθοριστεί η ΚΤΚ ως αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η ανάγκη τροποποίησης του βασικού νόμου για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με την Οδηγία 2015/2366 προέκυψε κατόπιν διόρθωσης της ελληνικής εκδοχής της, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23 Απριλίου 2018.

2. Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών καθορίζεται η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Συναφώς, με το νομοσχέδιο προτείνεται όπως η αρμοδιότητα αυτή μεταφερθεί στην ΚΤΚ.

Η εκπρόσωπος της ΚΤΚ, αφού συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, δήλωσε ότι η ΚΤΚ θα καταστεί η αρμόδια αρχή που θα διασφαλίζει ότι κάθε πάροχος υπηρεσιών πληρωμών διαθέτει τους απαραίτητους μηχανισμούς, προκειμένου να εφαρμόζονται οι διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Περαιτέρω, δήλωσε ότι η ΚΤΚ θα προβεί σε σχετική ενημέρωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές προκύπτουν από τη νομοθεσία.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού συμφώνησε με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, δήλωσε ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει επίσης με βάση τις διατάξεις του περί Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου την αρμοδιότητα να εποπτεύει και να ρυθμίζει τη λειτουργία των φορέων οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες επίλυσης διαφορών ΅έσω διαδικασίας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Επιπροσθέτως, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν πιστοποιηθεί τέσσερις φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και οι υπηρεσίες τους καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομίας.

Στο στάδιο της εξέτασης του θέματος, μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή περαιτέρω στοιχεία σε σχέση με τις υπηρεσίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, τα οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή με σχετική επιστολή, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2019.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. ’ννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

27 Φεβρουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων