Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) (Καταργητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Καυκαλιάς
Αβέρωφ Νεοφύτου Μιχάλης Γιωργάλλας
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Στέφανος Στεφάνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Ιανουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατάργηση του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμου, καθότι οι διατάξεις του εν λόγω νόμου καλύπτονται από τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο, στον οποίο περιλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία οι οικονομικές καταστάσεις κάθε οντότητας της γενικής κυβέρνησης, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, υπόκεινται στον έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή. Περαιτέρω, οι λοιπές διατάξεις του εν λόγω νόμου καλύπτονται από τις διατάξεις του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμο.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, μετά από την ψήφιση και εφαρμογή του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου δεν υφίσταται πλέον καμία αμφιβολία κατά πόσο δικαιούται ή όχι ο Γενικός Ελεγκτής να ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, καθότι ο εν λόγω νόμος περιλαμβάνει όλες τις οντότητες της γενικής κυβέρνησης, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, και συναφώς προτείνεται η κατάργηση του υπό εξέταση νόμου.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας με επιστολή του δικαιολογεί την κατάργηση του νόμου για σκοπούς ασφάλειας δικαίου, καθώς και για αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης.

Σε επιστολή του Γενικού Ελεγκτή προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2018, η οποία κατατέθηκε στην επιτροπή, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι λόγω της απουσίας στο παρελθόν ενιαίας νομοθεσίας αναφορικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου από τον Γενικό Ελεγκτή κρίθηκε αναγκαία η θέσπιση του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμου (Ν. 40/1983). Βάσει των διατάξεων του εν λόγω νόμου οι λογαριασμοί τέτοιων προσώπων, παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου και στην απουσία ειδικής διάταξης σε οποιονδήποτε άλλο νόμο, ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι, με βάση τον νόμο αυτό, επιτρέπεται η ανάθεση από το νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου του ελέγχου των λογαριασμών του σε ιδιώτες εγκεκριμένους ελεγκτές, νοουμένου ότι η ανάθεση αυτή, ο διορισμός και η αμοιβή των ελεγκτών θα τυγχάνει της έγκρισης του Γενικού Ελεγκτή. Στην περίπτωση αυτή οι λογαριασμοί και η σχετική έκθεση των ιδιωτών ελεγκτών υποβάλλονται στον Γενικό Ελεγκτή μέχρι τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους για έγκριση και ενσωμάτωση στην ετήσια έκθεσή του.

Η ίδια επιστολή καταλήγει ότι, κατά την άποψη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η ψήφιση του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου και η επακόλουθη άρση οποιωνδήποτε αμφιβολιών ως προς την αρμοδιότητα για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου καθιστούν πλέον αχρείαστη την ύπαρξη άλλου νόμου ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, εξυπηρετούσε κυρίως την κάλυψη του κενού στην υφιστάμενη νομοθεσία και ως εκ τούτου προτείνεται η κατάργησή του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

27 Φεβρουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων