Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τo νομοσχέδιο «Ο περί Στοιχημάτων Νόμος του 201 και τους κανονισμούς «Οι περί Στοιχημάτων (Επιβλητέα Τέλη) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

’γγελος Βότσης, πρόεδρος ’ριστος Δαμιανού
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Καυκαλιάς
Αβέρωφ Νεοφύτου Μιχάλης Γιωργάλλας
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Ονούφριος Κουλλά ’ννα Θεολόγου
Στέφανος Στεφάνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 28ης Νοεμβρίου 2016 και 28ης Ιανουαρίου 2019. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, του Γενικού Λογιστηρίου, της αστυνομίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), η πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (ΕΑΣ), καθώς και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, του Συνδέσμου Αντιμετώπισης Κοινωνικών Προβλημάτων (ΣΑΚΟΠ), του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ), του Συνδέσμου Εταιρειών Στοιχημάτων Κύπρου και των εταιρειών στοιχημάτων.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Μάρτιο του 2016 και αρχικά παραπέμφθηκαν για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού άρχισε την εξέτασή τους, αποφάσισε ομόφωνα σε συνεδρία της, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2016, όπως τα εν λόγω σχέδια νόμου παραπεμφθούν για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η επαναθέσπιση του νόμου που ρυθμίζει το στοίχημα, ώστε να επιτευχθεί ενοποίηση των υφιστάμενων περί Στοιχημάτων Νόμων του 2012 και των προνοιών δύο σχετικών νομοσχεδίων, τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρίες του, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2014 και 25 Ιουνίου 2014, όπως αυτά διαμορφώθηκαν, αφού λήφθηκαν υπόψη οι εμπεριστατωμένες γνώμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εξέφρασε στο πλαίσιο κοινοποίησής τους σε αυτήν ως σχέδια τεχνικού κανόνα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 90 των περί Στοιχημάτων Νόμων του 2012, είναι η θέσπιση κανονισμών που να προβλέπουν για τα επιβλητέα τέλη που καταβάλλονται στην ΕΑΣ για σκοπούς έκδοσης ή ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης «Α» ή «Β» ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος.

Σημειώνονται τα εξής:

1. Με βάση την Οδηγία 2015/1535, η οποία αντικατέστησε την Οδηγία 98/34/ΕΚ, με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία εναρμονίστηκε με τον περί της Διαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά ΅ε Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμο, τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδια τεχνικού κανόνα (κείμενα τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων ή κανόνων) που σχετίζονται ΅ε τις υπηρεσίες.

2. Μετά την κοινοποίηση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη μέλη δεν μπορούν να προβούν στην έγκριση ή υιοθέτησή του, προτού παρέλθει περίοδος τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να απευθύνουν προς το κράτος μέλος που κοινοποιεί σχέδιο τεχνικού κανόνα παρατηρήσεις, τις οποίες το κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη του, στο μέτρο του δυνατού, κατά την τελική διατύπωση του τεχνικού κανόνα.

4. Το κράτος μέλος που προβαίνει στην κοινοποίηση σχεδίου τεχνικού κανόνα δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ληφθείσες παρατηρήσεις επί σχεδίου τεχνικού κανόνα που κοινοποιεί.

5. Η διατύπωση παρατηρήσεων, σύμφωνα με τα πιο πάνω, δεν έχει ως αποτέλεσμα την παράταση της τρίμηνης περιόδου αναμονής και το κράτος μέλος που κοινοποιεί το σχέδιο τεχνικού κανόνα μπορεί να εγκρίνει το κοινοποιούμενο μέτρο μετά το πέρας της εν λόγω περιόδου.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, το νομοσχέδιο αποσκοπεί μεταξύ άλλων:

1. στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα στοιχήματα και στη ρύθμιση της διενέργειας στοιχήματος, είτε αυτό γίνεται σε υποστατικά στοιχημάτων είτε μέσω διαδικτύου,

2. στη λειτουργία της ΕΑΣ ως ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, η οποία μεταξύ άλλων αδειοδοτεί και εποπτεύει τη λειτουργία του στοιχήματος, στο πλαίσιο του στόχου της Δημοκρατίας για πάταξη της παρανομίας και εξάλειψη της εγκληματικότητας στον ευρύτερο χώρο του στοιχήματος,

3. στον καθορισμό αυστηρών διαδικασιών για την αδειοδότηση και για τον έλεγχο των αποδεκτών στοιχήματος, καθώς και στην επιβολή αυστηρών ποινών σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας,

4. στην απαγόρευση της χρήσης παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους και των διάφορων παιχνιδιών τύπου «καζίνο», τα οποία διεξάγονται μέσω διαδικτύου, καθώς και των ανταλλακτηρίων στοιχημάτων και του εκτεινόμενου στοιχήματος, με στόχο την ουσιαστική προστασία των πολιτών από το έγκλημα και την ασφάλεια των συναλλαγών,

5. στην επιβολή τελών για τη χορήγηση άδειας αποδέκτη Κλάσης «Α» (παροχή στοιχήματος με δελτίο) ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και στην επιβολή φόρου στοιχήματος,

6. στην αντικατάσταση της απαίτησης που προβλέπεται στον υφιστάμενο νόμο αναφορικά με την εξασφάλιση άδειας αποδέκτη Κλάσης «Β» (διαδικτυακή παροχή στοιχήματος), για την ύπαρξη παραρτήματος στη Δημοκρατία από πλευράς αιτητή που συνιστά νομικό πρόσωπο, με μία λιγότερο περιοριστική απαίτηση, σύμφωνα με την οποία η σχετική αίτηση να υποβάλλεται μόνο από εταιρεία διά μετοχών η οποία είτε συστάθηκε στη Δημοκρατία είτε συστάθηκε εκτός Δημοκρατίας και συμμορφώνεται με το Μέρος VIII του περί Εταιρειών Νόμου,

7. στην παροχή γενικής εξουσίας στην ΕΑΣ για την επιβολή διοικητικών προστίμων και

8. στην παροχή δυνατότητας στην ΕΑΣ και στην αστυνομία να εξασφαλίζουν δικαστικό διάταγμα απαγόρευσης διενέργειας στοιχήματος ή παροχής υπηρεσιών στοιχήματος ή αναστολής λειτουργίας υποστατικού υπό προϋποθέσεις, καθώς και στην ποινικοποίηση της παράλειψης συμμόρφωσης με το εν λόγω διάταγμα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η προώθηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου κρίθηκε αναγκαία κατόπιν σύστασης της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για σκοπούς θεραπείας παράβασης που υπέδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω διαρθρωμένου διαλόγου. Συγκεκριμένα, μέσα από τη διαδικασία «EU Pilot» υποδείχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Δημοκρατία ότι ο νόμος που προβλέπει για τη ρύθμιση στοιχήματος, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Ιούλιο του 2012, παρουσίαζε ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με το εν λόγω κείμενο νομοσχεδίου που αρχικά της κοινοποιήθηκε κατά το έτος 2010 ως σχέδιο τεχνικού κανόνα. Ως εκ τούτου, το εν λόγω κείμενο όπως διαμορφώθηκε από τη Βουλή έπρεπε να κοινοποιηθεί εκ νέου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την ψήφισή του σε νόμο, ωστόσο αυτό δεν έγινε. Συναφώς, σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κρίθηκε αναγκαία η ετοιμασία και προώθηση νέου νομοσχεδίου που να περιλαμβάνει τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, καθώς και τις πρόνοιες των δύο νομοσχεδίων που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στο πλαίσιο της εξέτασης του νομοσχεδίου και των κανονισμών οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις πλείστες των διατάξεων του υφιστάμενου νόμου, ορισμένες εισηγήσεις της ΕΑΣ, οι οποίες αφορούν κυρίως στη λειτουργία της, καθώς και ορισμένες νομοτεχνικές διορθώσεις κατόπιν υποδείξεων της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

2. Το νομοσχέδιο διατηρεί τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου που απαγορεύουν τα παιγνιομηχανήματα περιορισμένου οφέλους, τα τυχερά παιχνίδια παρεχόμενα σε απευθείας σύνδεση, τη διεξαγωγή στοιχημάτων μέσω ανταλλακτηρίων στοιχημάτων, το εκτεινόμενο στοίχημα και τη διεξαγωγή στοιχημάτων σε κυνοδρομίες. Η λειτουργία παιγνιομηχανημάτων επιτρέπεται μόνο υπό προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου.

3. Με βάση τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου το ύψος των τελών για χορήγηση άδειας αποδέκτη Κλάσης «Α» ή «Β» ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου καθορίζεται προσωρινά σε αυτόν μέχρι την έκδοση σχετικών κανονισμών. Ως εκ τούτου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας καταρτίστηκαν οι υπό συζήτηση κανονισμοί και απαλείφθηκαν οι αντίστοιχες διατάξεις του βασικού νόμου από το νομοσχέδιο.

4. Το νομοσχέδιο συνιστά σχέδιο τεχνικού κανόνα και για τον λόγο αυτό, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής του από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και πριν από την ψήφισή του σε νόμο, πρέπει να κοινοποιηθεί εκ νέου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2015/1535, στη μορφή που η Βουλή των Αντιπροσώπων προτίθεται να το ψηφίσει σε νόμο. Σε περίπτωση που αυτό υποστεί σημαντικές αλλαγές, η Δημοκρατία έχει υποχρέωση να κοινοποιήσει εκ νέου το τροποποιημένο κείμενο νομοσχεδίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και εισηγήθηκαν την περίληψη πρόνοιας στο νομοσχέδιο αναφορικά με τα μαχητά τεκμήρια και τις νομικές εικασίες, οι οποίες να μπορούν να ενεργοποιούνται υπό προϋποθέσεις στο πλαίσιο άσκησης των εξουσιών της αστυνομίας, με στόχο την καλύτερη εκτέλεση του έργου και των καθηκόντων της σε σχέση με την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου. Σημειώνεται ότι η αστυνομία κατέθεσε σχετικό υπόμνημα στο οποίο αιτιολογεί την εν λόγω εισήγησή της.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επισήμανε την ανάγκη ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο το συντομότερο δυνατό, ώστε να συμμορφωθεί η Δημοκρατία με τις παρατηρήσεις που εκφράστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας EU Pilot, τονίζοντας ότι με οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ψήφισή του σε νόμο ελλοχεύει ο κίνδυνος έναρξης διαδικασίας παράβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναντίον της Δημοκρατίας.

Η εκπρόσωπος της ΜΟΚΑΣ κατέθεσε γραπτώς απόψεις, δηλώνοντας ότι συμφωνεί με το νομοσχέδιο.

Ο εκπρόσωπος της ΚΤΚ, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό μελέτη νομοσχεδίου και των κανονισμών, κατέθεσε στην επιτροπή σχετική επιστολή, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2017, στην οποία εκφράζονται οι απόψεις της ΚΤΚ επί συγκεκριμένων προνοιών του νομοσχεδίου, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων ζητήματα διατήρησης τραπεζικών λογαριασμών παικτών και πίστωσης λογαριασμών παικτών.

Η πρόεδρος της ΕΑΣ δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών και κατέθεσε μέσω επιστολών, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2016 και 20 Φεβρουαρίου 2017, σειρά εισηγήσεων για βελτίωση του νομοσχεδίου, οι οποίες αφορούν κυρίως τη λειτουργία της ΕΑΣ, την υποβοήθηση της διεκπεραίωσης του ρόλου και του έργου της, καθώς και τη διαδικασία αδειοδότησης των αποδεκτών Κλάσης «Α» και «Β», των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των υποστατικών για σκοπούς διαφάνειας. Περαιτέρω, κατέθεσε εισηγήσεις νομοτεχνικής φύσεως και ορθότερης εναρμόνισης με ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου συμφώνησε με το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς, καθώς και με τις εισηγήσεις της ΕΑΣ.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου δήλωσε ότι ο σύνδεσμος δεν έχει οποιαδήποτε σχόλια επί των προτεινόμενων νομοθετημάτων.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εταιρειών Στοιχημάτων Κύπρου κατέθεσε επίσης γραπτώς τις απόψεις του, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη ρύθμισης της αγοράς που σχετίζεται με το στοίχημα, με σκοπό τη βελτίωση του ελέγχου της και την αποτροπή στρεβλώσεων κατά την εφαρμογή του νόμου. Περαιτέρω, εισηγήθηκε το άνοιγμα της αγοράς με την εισαγωγή επιπρόσθετων μορφών στοιχήματος, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των εταιρειών στοιχήματος.

Ο εκπρόσωπος του ΣΑΚΟΠ, αφού κατέθεσε τις απόψεις του με γραπτό υπόμνημά του, δήλωσε ότι είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για την προστασία των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και επισήμανε την ανάγκη αύξησης των ποσών που διατίθενται από την ΕΑΣ για σκοπούς ενίσχυσης των μηχανισμών και των προγραμμάτων προστασίας των εν λόγω προσώπων.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, στο στάδιο της εξέτασης των εισηγήσεων που υποβλήθηκαν επί του νομοσχεδίου, δήλωσαν σε σχέση με τις εισηγήσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας και της ΕΑΣ ότι, παρ’ όλο που αυτές δεν έχουν ελεγχθεί νομοτεχνικά από τη Νομική Υπηρεσία, το υπουργείο, κατόπιν σχετικής μελέτης τους, συμφωνεί με αυτές. Περαιτέρω, σε σχέση με τις απόψεις του Συνδέσμου Εταιρειών Στοιχημάτων Κύπρου δήλωσαν ότι αυτές αφορούν ζητήματα πολιτικής και ενδεχόμενη έναρξη της συζήτησής τους στο πλαίσιο της εξέτασης του νομοσχεδίου θα προκαλέσει περαιτέρω καθυστέρηση στη συμμόρφωση της Δημοκρατίας με τις ευρωπαϊκές της δεσμεύσεις.

Η πρόεδρος της ΕΑΣ, προσθέτοντας στα πιο πάνω, δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι εισηγήσεις της ΕΑΣ έχουν τύχει εξέτασης όσον αφορά τη νομική και τη νομοτεχνική τους πτυχή από τους νομικούς συμβούλους της Αρχής και υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών για μελέτη και ενσωμάτωσή τους στο νομοσχέδιο, νοουμένου ότι το υπουργείο συμφωνεί με αυτές.

2. Οι εισηγήσεις της ΚΤΚ χρήζουν περαιτέρω μελέτης και ως εκ τούτου, λαμβανομένης υπόψη της επιτακτικής ανάγκης κοινοποίησης του νομοσχεδίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συντομότερο δυνατό, κρίνεται σκόπιμο όπως αυτές εξεταστούν ενδελεχώς σε μεταγενέστερο στάδιο.

3. Το άνοιγμα και η βελτίωση της αγοράς στοιχήματος αποτελούν ζητήματα πολιτικής τα οποία τυγχάνουν μελέτης. Προγραμματίζεται η διεξαγωγή διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, με σκοπό την ετοιμασία ολοκληρωμένης πρότασης επί του ζητήματος. Στο παρόν στάδιο είναι αναγκαία η προώθηση του υπό εξέταση νομοσχεδίου ως έχει διαμορφωθεί και σε μεταγενέστερο στάδιο η υποβολή εισηγήσεων για τροποποίηση της νομοθεσίας, με σκοπό τη ρύθμιση ζητημάτων πολιτικής που σχετίζονται με την αγορά για το στοίχημα.

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του Υπουργείου Οικονομικών επί των εισηγήσεων που τέθηκαν ενώπιόν της, κάλεσε το υπουργείο να καταθέσει σχετικό τροποποιημένο κείμενο σχεδίου νόμου. Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής ζήτησαν την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με τον παράνομο τζόγο και τα έσοδα του κράτους από τον φόρο στοιχήματος.

Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών στις 18 Ιανουαρίου 2017 κατέθεσε τροποποιημένο κείμενο νομοσχεδίου στο οποίο ενσωματώθηκαν οι εισηγήσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας και της ΕΑΣ, καθώς και τα ζητηθέντα από μέλη της επιτροπής στοιχεία, ενώ την 21η Φεβρουαρίου 2017 κατέθεσε δεύτερο τροποποιημένο κείμενο νομοσχεδίου, στο οποίο ενσωματώθηκαν συμπληρωματικές εισηγήσεις της ΕΑΣ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη της το τελικό τροποποιημένο κείμενο νομοσχεδίου που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών, αποφάσισε στη συνεδρία της ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2017 την κοινοποίηση του νομοσχεδίου, σύμφωνα με τη δέουσα διαδικασία, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως σχεδίου τεχνικού κανόνα, το οποίο, με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία, κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Ιουνίου 2017.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2018, ενημέρωσε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Η περίοδος αναμονής των τριών μηνών, μετά την κοινοποίηση του νομοσχεδίου ως σχεδίου τεχνικού κανόνα, εντός της οποίας το κοινοποιούν κράτος μέλος δεν μπορεί να υιοθετήσει το νομοσχέδιο παρήλθε, ενώ λήφθηκαν ορισμένες παρατηρήσεις που διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Οδηγίας 2015/1535.

2. Το Υπουργείο Οικονομικών μελέτησε τις ληφθείσες απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές θέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας και του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, καθότι οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορούν ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, ετοίμασε σε συνεργασία με την ΕΑΣ σχετική απάντηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπρόσθετα, αποφάσισε να υιοθετήσει την εισήγηση της επιτροπής, ώστε να διευκρινιστεί ότι το διάταγμα που εκδίδεται από το δικαστήριο για την απαγόρευση διενέργειας στοιχήματος ή παροχής υπηρεσιών στοιχήματος ή αναστολή λειτουργίας υποστατικού αποτελεί προσωρινό διάταγμα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του νομοσχεδίου, για τις οποίες το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε τεκμηριωμένη απάντηση, αφορούν τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από αιτητή για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης «Α» ή «Β», καθώς και τη δυνατότητα υποβολής από την ΕΑΣ ή την αστυνομία ενώπιον δικαστηρίου μονομερούς αίτησης, προκειμένου να εκδοθεί διάταγμα απαγόρευσης διενέργειας στοιχήματος ή παροχής υπηρεσιών στοιχήματος ή αναστολής λειτουργίας υποστατικού.

Σε σχέση με το ζήτημα αυτό, ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η Νομική Υπηρεσία δε συμμετείχε στη διαδικασία ετοιμασίας απάντησης επί των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ωστόσο η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένως να διασκεδάζει τις επιφυλάξεις της.

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι, μετά την κοινοποίηση του νομοσχεδίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελεγκτική Υπηρεσία υπέβαλε νομοτεχνικής φύσεως εισηγήσεις για τροποποίηση των προνοιών του που αφορούν την ετοιμασία και την υποβολή ετήσιας έκθεσης, οικονομικών καταστάσεων και ετήσιου προϋπολογισμού από την ΕΑΣ, ώστε αυτές να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

Οι ίδιοι κυβερνητικοί αρμόδιοι δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και επισήμαναν ότι αυτές δε θεωρούνται ουσιαστικές αλλαγές και για τον λόγο αυτό δεν απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία κοινοποίησής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συναφώς, ενημέρωσαν την επιτροπή ότι το κείμενο του νομοσχεδίου πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να ενσωματωθούν οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υιοθετήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με το προσωρινό διάταγμα δικαστηρίου και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, το οποίο κατατέθηκε με σχετική επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2019.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου και των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

27 Φεβρουαρίου 2019

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων