Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων «Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Χρίστος Ορφανίδης
Μιχάλης Γιωργάλλας Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Ονούφριος Κουλλά Μη μέλη της επιτροπής:
Ευθύμιος Δίπλαρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Νίκος Κέττηρος  

Όπως είναι γνωστό, για τους πιο πάνω κανονισμούς έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019. Ωστόσο, η συζήτηση των κανονισμών αναβλήθηκε από την ολομέλεια του σώματος στη συνεδρία της την 1η Φεβρουαρίου 2019, προκείμενου να επανεξεταστεί η συνάφειά τους με τις ρυθμίσεις που αφορούν τη φαρμακευτική κάνναβη και κατά συνέπεια να προωθηθούν στην ολομέλεια ταυτόχρονα με τα σχετικά σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων που εξετάζει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, τα οποία τιτλοφορούνται «Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017» και «Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική Κάνναβη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019».

Σημειώνεται ότι ο σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής τους περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής. Συνοπτικά, υπενθυμίζεται ότι σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η προσθήκη του είδους Cannabis Sativa L. στο πεδίο εφαρμογής των βασικών κανονισμών, λόγω της άρσης της απαλλαγής που είχε εξασφαλίσει η Κυπριακή Δημοκρατία από την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2002/57/ΕΚ σε σχέση με το υπό αναφορά είδος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων επανεξέτασε τους υπό συζήτηση κανονισμούς σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2019. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Υγείας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας διευκρίνισαν ότι με τους υπό συζήτηση κανονισμούς επιδιώκεται η ρύθμιση της παραγωγής και της διάθεσης στην αγορά των σπόρων του είδους Cannabis Sativa L., έτσι ώστε αυτοί να υπόκεινται στους σχετικούς ελέγχους που διεξάγει το Τμήμα Γεωργίας δυνάμει των υφιστάμενων κανονισμών και του νόμου που εξουσιοδοτεί την έκδοσή τους. Περαιτέρω, οι ίδιοι δήλωσαν ότι οι πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών συμπληρώνουν τις πρόνοιες των νόμων που αφορούν τη βιομηχανική κάνναβη και τη φαρμακευτική κάνναβη και σε καμιά περίπτωση δε συγκρούονται με αυτές. Συνεπώς, όπως οι ίδιοι υποστήριξαν, η έγκριση των προτεινομένων κανονισμών δε διαφοροποιεί ουδόλως οποιεσδήποτε απαγορεύσεις περιλαμβάνονται στις πρόνοιες των νόμων που αφορούν τη βιομηχανική κάνναβη και τη φαρμακευτική κάνναβη ούτε θα επιτρέψει σε πρόσωπα να ασκούν δραστηριότητες που οι πρόνοιες των εν λόγω νόμων απαγορεύουν.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Γεωργίας κατέθεσε σχετικό αναλυτικό υπόμνημα στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Μετά την ψήφιση του περί Παραγωγής και Εμπορίας της Βιομηχανικής Κάνναβης Νόμου του 2016 κρίθηκε αναγκαία η άρση της απαλλαγής που είχε εξασφαλίσει η Κυπριακή Δημοκρατία από την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2002/57/ΕΚ σε σχέση με το είδος Cannabis Sativa L. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις παρέχεται η δυνατότητα παραγωγής σπόρων προς σπορά βιομηχανικής κάνναβης στο έδαφος της Δημοκρατίας, αφού η εν λόγω δραστηριότητα περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του προαναφερόμενου νόμου.

2. Το ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους σπόρους προς σπορά δεν προβλέπει ανώτατο όριο σχετικά με την περιεκτικότητα σε ΤΗC, δηλαδή τη ψυχοτρόπο ουσία «τετραϋδροκανναβινόλη», για το είδος της κάνναβης. Ωστόσο, σε εθνικό επίπεδο, στον περί Παραγωγής και Εμπορίας της Βιομηχανικής Κάνναβης Νόμο, τίθεται ως ανώτατο όριο περιεκτικότητας σε THC το 0,2%. Περαιτέρω, η εγγραφή ποικιλιών, η παραγωγή και η διάθεση στην αγορά σπόρων προς σπορά ποικιλιών κάνναβης με περιεκτικότητα σε ΤΗC πέραν του 0,2% στο παρόν στάδιο απαγορεύονται ρητά, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 7Α του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου.

3. Σε ενωσιακό επίπεδο επιδοτείται η καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης η οποία προκύπτει από σπόρους ποικιλιών που πληρούν τις διατάξεις του σχετικού ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου και της οποίας η περιεκτικότητα σε THC δεν υπερβαίνει το 0,2%.

4. Με τους προτεινόμενους κανονισμούς επιδιώκεται η εφαρμογή ενός αυστηρού συστήματος ελέγχων οποιουδήποτε επιθυμεί στο μέλλον να ασχοληθεί με την εγγραφή ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, την παραγωγή (πιστοποίηση) σπόρων προς σπορά βιομηχανικής κάνναβης, καθώς και με την εμπορία των εν λόγω σπόρων στο έδαφος της Δημοκρατίας, των οποίων η περιεκτικότητα σε ΤΗC δε θα υπερβαίνει το 0,2%.

5. Σε περίπτωση μη προώθησης νομοθετικής ρύθμισης η οποία να υιοθετεί την άρση της απαλλαγής που είχε εξασφαλίσει η Κυπριακή Δημοκρατία από την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2002/57/ΕΚ σε σχέση με το είδος Cannabis Sativa L., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένως να προωθήσει διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατά της Δημοκρατίας.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας δε διαφώνησε με τον σκοπό και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών και υποστήριξε ότι η έγκρισή τους δε θα επηρεάσει το εκάστοτε καθεστώς σε σχέση με τη ρύθμιση της φαρμακευτικής κάνναβης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

13 Φεβρουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων