Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Θεσπίσεως Εθνικών Μέτρων για την Υγιεινή Παραγωγή και Διάθεση στην Αγορά Ορισμένων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Ονούφριος Κουλλά Ηλίας Μυριάνθους
Ευθύμιος Δίπλαρος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Ιανουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ και «Οικοαγροτικός».

Το ΚΕΒΕ, ο Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου, η Παγκύπρια Οργάνωση Ποιμνιοτρόφων, η Παγκύπρια Οργάνωση Αιγοπροβατοτρόφων, ο Μ-Παγκύπριος Οργανισμός Αιγοπροβατοτρόφων (Μ-ΠΟΑΙ), η Παγκύπρια Εταιρεία Αιγοπροβατοτρόφων (ΠΕΑΠ), η Παγκύπρια Οργάνωση Ποιμένων, η Παγκύπρια Ένωση Ποιμένων, ο Παγκύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ, η Ένωση Αγελαδοτρόφων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Αγελαδοτρόφων Αθηαίνου Λτδ και οι αγροτικές οργανώσεις «Παναγροτικός Σύνδεσμος», «Νέα Αγροτική Κίνηση» και «Ευρωαγροτικός», παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 16 του περί της Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Θεσπίσεως Εθνικών Μέτρων για την Υγιεινή Παραγωγή και Διάθεση στην Αγορά Ορισμένων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Κανονισμών, έτσι ώστε να επιτευχθεί πληρέστερη εφαρμογή των προνοιών των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων».

2. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης».

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς σκοπείται η περαιτέρω ρύθμιση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών, παρέχοντας στους παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος τη δυνατότητα που ήδη παρέχεται στους παραγωγούς αιγοπρόβειου γάλακτος για επεξεργασία, κατόπιν σχετικών ελέγχων, του γάλακτος ίδιας παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων τους απευθείας στους καταναλωτές ή μέσω λαϊκών αγορών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τους κανονισμούς, οι αναφερόμενοι πιο πάνω ευρωπαϊκοί κανονισμοί προβλέπουν ότι τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικά μέτρα, προκειμένου να ρυθμίσουν τη λειτουργία ορισμένων εγκαταστάσεων στις οποίες τυγχάνουν χειρισμού τρόφιμα ζωικής προέλευσης και οι οποίες εξαιρούνται από τις πρόνοιες των εν λόγω κανονισμών.

Στο πλαίσιο της εξέτασης των κανονισμών, η εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών επισήμανε ότι οι πρόνοιες των υφιστάμενων εθνικών κανονισμών μεταξύ άλλων ρυθμίζουν σαφώς τη λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής μικρών ποσοτήτων ζωικών προϊόντων τα οποία προκύπτουν από επεξεργασία αιγοπρόβειου γάλακτος που δεν ξεπερνά τα 150 λίτρα ημερησίως, παρέχοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς αιγοπρόβειου γάλακτος για επεξεργασία του γάλακτος ίδιας παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων τους απευθείας στους καταναλωτές ή μέσω λαϊκών αγορών, κατόπιν σχετικών ελέγχων που διεξάγουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Συναφώς, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι, μετά από την έναρξη ισχύος της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου», η οποία έχει άμεση εφαρμογή στο εθνικό δίκαιο, δημιουργήθηκε κενό όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των προαναφερόμενων προνοιών των υφιστάμενων εθνικών κανονισμών και ειδικότερα επισημάνθηκε ασάφεια κατά πόσο αυτό εκτείνεται και στους παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος.

Ωστόσο, η ίδια διευκρίνισε ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους διεξάγουν τους σχετικούς ελέγχους και σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που παράγονται με βάση το νωπό αγελαδινό γάλα, παρά το γεγονός ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει ρητά τη διεξαγωγή αυτών των ελέγχων. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, κρίθηκαν αναγκαίες οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, έτσι ώστε το πεδίο εφαρμογής των προαναφερόμενων προνοιών να διευρυνθεί και να ρυθμιστεί ρητά ότι σ’ αυτό εμπίπτουν και τα παραγόμενα προϊόντα που έχουν ως βάση το νωπό αγελαδινό γάλα.

Ο εκπρόσωπος της αγροτικής οργάνωσης ΠΕΚ εξέφρασε επιφυλάξεις κατά πόσο οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα αποβούν εις βάρος της παραγωγής χαλλουμιού με βάση το καθορισμένο πρότυπο και κατ’ επέκταση της κατοχύρωσης του χαλλουμιού ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης.

Σχολιάζοντας τις επιφυλάξεις αυτές, η εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών διευκρίνισε ότι η παραγωγή χαλλουμιού με βάση την καθορισμένη ποσόστωση προβλέπεται από το σχετικό εν ισχύι διάταγμα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και ότι σε καμιά περίπτωση η εν λόγω ποσόστωση δεν αλλοιώνεται με τις ρυθμίσεις των υπό συζήτηση κανονισμών. Επιπρόσθετα, η ίδια υποστήριξε ότι η προτεινόμενη διεύρυνση του ορισμού του όρου «προϊόντα με βάση το νωπό γάλα» θα συμβάλει στην περαιτέρω προστασία της παραγωγής χαλλουμιού με βάση την καθορισμένη ποσόστωση και θα διεξάγονται πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι για οποιαδήποτε τυριά παράγονται και τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του εν λόγω διατάγματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

13 Φεβρουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων