Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Δασών - Θέσεις Χειριστή Πτητικών Μέσων και Μηχανικού Πτητικών Μέσων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019» και «Οι περί Δικαστικής Υπηρεσίας - Θέση Στενογράφου Δικαστηρίου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Ευανθία Σάββα
Κώστας Κωνσταντίνου Πανίκος Λεωνίδου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2019.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας και εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Χειριστή Πτητικών Μέσων και Μηχανικού Πτητικών Μέσων στο Τμήμα Δασών.

Ειδικότερα, όσον αφορά το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Χειριστή Πτητικών Μέσων οι προτεινόμενες τροποποιήσεις συνίστανται στην προσθήκη πρόνοιας για τον καθορισμό ανώτατου ορίου ηλικίας των υποψηφίων, το οποίο καθορίζεται στο τεσσαρακοστό (40ό) έτος της ηλικίας τους, στη μείωση των ωρών πτητικής εμπειρίας των υποψηφίων από χίλιες (1 000) σε οκτακόσιες (800) ώρες και στην αλλαγή του αρμόδιου οργανισμού για την ασφάλεια στην πολιτική αεροπορία με την αντικατάσταση των Συνδυασμένων Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας (JAA) από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το όριο ηλικίας για τους χειριστές πτητικών μέσων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκπαίδευσής τους και παράλληλα με τον καθορισμό ανώτατου ορίου ηλικίας παρέχεται η δυνατότητα απόσβεσης από το κράτος του μεγάλου κόστους που συνεπάγεται η εκπαίδευση των χειριστών. Περαιτέρω, η μείωση των ωρών πτητικής εμπειρίας κρίθηκε αναγκαία έπειτα από τη διαπίστωση ότι ο αριθμός των υποψηφίων με βάση το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας είναι και θα παραμείνει περιορισμένος, λόγω της σημαντικής διαφοράς που παρατηρείται στις αμοιβές των χειριστών μεταξύ ιδιωτικού και κυβερνητικού τομέα. Τέλος, η ανάγκη αντικατάστασης του αρμόδιου οργανισμού προέκυψε έπειτα από την οριστική διάλυση του οργανισμού JAA το 2009 και την αντικατάστασή του από τον EASA, ο οποίος ανέλαβε τον ρόλο του JAA.

Όσον αφορά το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Μηχανικού Πτητικών Μέσων, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις συνίστανται στην προσθήκη πρόνοιας για τον καθορισμό ανώτατου ορίου ηλικίας των υποψηφίων, το οποίο καθορίζεται στο πεντηκοστό (50ό) έτος της ηλικίας τους και στη μείωση της απαιτούμενης εμπειρίας των υποψηφίων στη συντήρηση πτητικών μέσων από τρία (3) σε δύο (2) έτη, καθώς και στη διασαφήνιση ως προς τον τρόπο απόκτησης της εμπειρίας αυτής.

Συγκεκριμένα, ο καθορισμός ανώτατου ορίου ηλικίας για τους υποψήφιους για τη θέση Μηχανικού Πτητικών Μέσων κρίθηκε αναγκαίος για τους ίδιους λόγους με αυτούς που επεξηγήθηκαν πιο πάνω ως προς τους χειριστές πτητικών μέσων. Περαιτέρω, ο χρόνος εμπειρίας στη συντήρηση πτητικών μέσων μειώθηκε από τρία (3) σε δύο (2) έτη για τους ίδιους λόγους για τους οποίους κρίθηκε αναγκαία η μείωση των ωρών πτητικής εμπειρίας των χειριστών πτητικών μέσων. Τέλος, ο τρόπος απόκτησης της εν λόγω εμπειρίας διασαφηνίστηκε, ώστε να συνάδει με τις σχετικές απαιτήσεις του EASA.

Αναφορικά με τους πρώτους υπό συζήτηση κανονισμούς επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με σχετική πρόνοια στον κρατικό προϋπολογισμό του 2019, η μισθοδοτική κλίμακα των θέσεων στις οποίες αφορούν οι εν λόγω κανονισμοί αναβαθμίστηκε από τις συνδυασμένες κλίμακες Α8, Α9 και Α10 στις συνδυασμένες κλίμακες Α9, Α11 και Α12. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένα κείμενα των πρώτων κανονισμών στα οποία περιλήφθηκε η νέα κλίμακα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του προϋπολογισμού του 2019.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Στενογράφου Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία, ώστε αφενός να απαλειφθεί από τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης αυτής η υποχρέωση του κατόχου της για στενογράφηση/αποστενογράφηση κειμένων στα αγγλικά και αφετέρου από τα απαιτούμενα προσόντα να απαλειφθεί η απαίτηση για επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις στην αγγλική στενογραφία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι αναφερόμενες πιο πάνω πρόνοιες του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Στενογράφου Δικαστηρίων δεν είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων και την εκτέλεση των καθηκόντων των κατόχων των εν λόγω θέσεων, δεδομένου ότι όλες οι διαδικασίες που ακολουθούνται στα κυπριακά δικαστήρια διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα, περιλαμβανομένης της στενογράφησης και αποστενογράφησης των αποφάσεων των δικαστηρίων.

Περαιτέρω, με βάση τα ίδια στοιχεία το ζήτημα αυτό απασχόλησε και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών σε συνεδρία της, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2017, η οποία και επισήμανε την ανάγκη επικαιροποίησης του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της αρμόδιας Υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού για σχέδια υπηρεσίας.

Σημειώνεται επίσης ότι όλοι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2019, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των εν λόγω κανονισμών στην ολομέλεια για έγκριση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τις πρόνοιες όλων των υπό συζήτηση κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται την έγκρισή τους από την ολομέλεια του σώματος.

8 Φεβρουαρίου 2019

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων