Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018» και «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

 

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Γιώργος Κάρουλλας
Γιώργος Τ. Γεωργίου Πανίκος Λεωνίδου
Ευανθία Σάββα Παύλος Μυλωνάς
Νίκος Νουρής Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Κωστή Ευσταθίου και Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Ιανουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στην εν λόγω συνεδρία.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να επεκταθεί η προβλεπόμενη σε αυτόν προθεσμία εντός της οποίας διαβιβάζεται από τους εκλογικούς αντιπροσώπους των υποψήφιων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων προς τον Έφορο Εκλογής έκθεση σε σχέση με τις εκλογικές τους δαπάνες από δύο μήνες, που ισχύει σήμερα, σε τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του αποτελέσματος της οικείας εκλογικής διαδικασίας.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να επεκταθεί η προβλεπόμενη σε αυτόν προθεσμία εντός της οποίας διαβιβάζεται από τους εκλογικούς αντιπροσώπους των υποψήφιων κοινοταρχών και κοινοτικών συμβούλων προς τον Έφορο Εκλογής έκθεση σε σχέση με τις εκλογικές τους δαπάνες από δύο μήνες, που ισχύει σήμερα, σε τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του αποτελέσματος της οικείας εκλογικής διαδικασίας. Επιπρόσθετα, σκοπείται όπως εισαχθεί στην εν λόγω βασική νομοθεσία διάταξη σύμφωνα με την οποία θα εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής στον Έφορο Εκλογής της υπό αναφορά έκθεσης οι υποψήφιοι για εκλογή σε κοινότητες με πληθυσμό που δεν υπερβαίνει τους πεντακόσιους κατοίκους.

Σύμφωνα με τον εκ των εισηγητών των υπό αναφορά προτάσεων νόμου και μέλος της επιτροπής βουλευτή κ. Κωστή Ευσταθίου, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν τον έλεγχο των εκλογικών δαπανών των υποψηφίων στις τοπικές εκλογές και κρίνονται αναγκαίες, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος σε αυτούς για την έγκαιρη ετοιμασία και υποβολή στον Έφορο Εκλογής της σχετικής έκθεσης. Όπως ο ίδιος δήλωσε, στις πλείστες των περιπτώσεων τα εν λόγω πρόσωπα δε λαμβάνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τα κόμματα τα οποία εκπροσωπούν την απαιτούμενη πληροφόρηση, ώστε να διεκπεραιώσουν τις διαδικασίες για την υποβολή των εκθέσεων σε σχέση με τις εκλογικές τους δαπάνες εγκαίρως. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον ίδιο, με την υιοθέτηση της προτεινόμενης ρύθμισης που αφορά την εξαίρεση από την όλη διαδικασία ορισμένων υποψήφιων κοινοταρχών και κοινοτικών συμβούλων αναμένεται να επέλθει μείωση του διοικητικού κόστους που συνεπάγεται ο μηχανισμός ελέγχου των εκλογικών δαπανών που διενεργούνται όσον αφορά τις τοπικές εκλογές.

Στο στάδιο της συζήτησης των εν λόγω προτάσεων νόμου από την επιτροπή, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι το εν λόγω υπουργείο δεν ενίσταται στην υιοθέτηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων στην υπό αναφορά βασική νομοθεσία. Ωστόσο, η ίδια εκπρόσωπος, εξέφρασε την άποψη ότι η προτεινόμενη επέκταση της χρονικής περιόδου υποβολής της έκθεσης για τις εκλογικές δαπάνες στους τέσσερις μήνες ενδεχομένως να είναι υπερβολική.

Ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε στην επιτροπή ότι οι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τον μηχανισμό διενέργειας ελέγχου των δαπανών κάθε υποψηφίου από τον Γενικό Ελεγκτή χρήζουν γενικότερου εκσυγχρονισμού. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος σημείωσε ότι το όλο ζήτημα της μη έγκαιρης υποβολής των εκθέσεων των υποψηφίων αναφορικά με τις εκλογικές τους δαπάνες θα μπορούσε να επιλυθεί με την έγκαιρη πληροφόρησή τους όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους, κατά το στάδιο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες και με την έκδοση και διανομή σχετικού ενημερωτικού υλικού.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση προτάσεων νόμου.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της μελέτης των προτάσεων νόμου από την επιτροπή, η τελευταία ζήτησε από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών την κατάθεση στοιχείων σε σχέση με τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων των κοινοτήτων στις ελεύθερες περιοχές, όπως αυτά προκύπτουν με βάση τον ισχύοντα εκλογικό κατάλογο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να επιφέρει στα κείμενα των προτάσεων νόμου τροποποιήσεις, ώστε αυτά να διαλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Επέκταση της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής της έκθεσης αναφορικά με τις εκλογικές δαπάνες των υποψήφιων δημάρχων και κοινοταρχών, καθώς και των υποψήφιων δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων από δύο μήνες, που ισχύει σήμερα, σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του αποτελέσματος της οικείας εκλογικής διαδικασίας.

2. Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής στον Έφορο Εκλογής της υπό αναφορά έκθεσης των υποψηφίων για εκλογή σε κοινότητες με αριθμό εκλογέων που δεν υπερβαίνει τους εκατόν.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτάσεων νόμου, όπως αυτές έχουν αναθεωρηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, αφού τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» και «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019», αντίστοιχα.

 

 

11 Φεβρουαρίου 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων