Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2019 Νόμος του 2019»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Παύλος Μυλωνάς
Ευανθία Σάββα Κωστής Ευσταθίου
Νίκος Νουρής Λίνος Παπαγιάννης
Γιώργος Κάρουλλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Ιανουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το έτος 2019 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €2.602.049 και έσοδα του ίδιου ύψους.

Οι δαπάνες του ΚΥΠΕ αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού, αμοιβές και άλλα ωφελήματα και λοιπές διοικητικές δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δαπάνες για ενοίκια, ανέγερση κτιρίου, τεχνολογική αναβάθμιση, συνδρομές, συντήρηση εξοπλισμού, καθώς και δαπάνες για ναύλα και άλλα έξοδα συνεδρίων και αποστολών για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό.

Τα έσοδα του ΚΥΠΕ προέρχονται κυρίως από τη δημόσια ενίσχυση, από συνδρομές εφημερίδων, ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, πρακτορείων ειδήσεων, ξένων πρεσβειών, της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, από κρατικές συνδρομές για την πρόσβαση όλων των υπουργείων και όλων των κρατικών και πολιτειακών φορέων στις υπηρεσίες του ΚΥΠΕ, καθώς και από τη διάθεση στον εγχώριο τύπο της φωτογραφικής υπηρεσίας του ΚΥΠΕ.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το έτος 2019 έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών και κατόπιν υποδείξεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η κρατική χορηγία που περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2019 για το ΚΥΠΕ υπολείπεται κατά €27.049 της χορηγίας που προβλέπεται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό ως δημόσια ενίσχυση και η διαφορά αυτή πρέπει να καλυφθεί από εξοικονομήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το ΚΥΠΕ, ο εν λόγω οργανισμός παραμένει προσηλωμένος στην αποστολή του για έγκαιρη, έγκυρη και αμερόληπτη δημοσιογραφία και μεταξύ των κυριότερων προτεραιοτήτων του για το έτος 2019 περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει το ΚΥΠΕ.

2. Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών του ΚΥΠΕ και η καλύτερη δυνατή λειτουργία του στη βάση των σύγχρονων αναγκών της κοινωνίας.

3. Ανάπτυξη πολιτικών για ενδυνάμωση της δημόσιας εικόνας του ΚΥΠΕ στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

4. Ενίσχυση του προσωπικού και στελέχωση των υφιστάμενων τμημάτων του ΚΥΠΕ.

5. Παροχή νέων υπηρεσιών με την αξιοποίηση των υπηρεσιών διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και με την ανάπτυξη τηλεοπτικών παραγωγών.

6. Δημιουργία νέας ιστοσελίδας του ΚΥΠΕ, η οποία θα είναι πιο σύγχρονη και φιλική προς τον χρήστη.

7. Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης ειδήσεων.

8. Στήριξη κοινωνικών και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων ως χορηγός επικοινωνίας και ανάδειξη της κοινωνικής προσφοράς του ΚΥΠΕ.

9. Ενεργή συμβολή στην τήρηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και του σεβασμού στα πνευματικά δικαιώματα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού του ΚΥΠΕ η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιές του, καθώς και πληρέστερη ενημέρωση για τη λειτουργία του υπό αναφορά οργανισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΥΠΕ για το έτος 2019.

11 Φεβρουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων