Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας του 2019 Νόμος του 2019»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Νίκος Νουρής Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Ιανουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ) και του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΚΥΠΥ για το οικονομικό έτος 2019.

Ο προϋπολογισμός του ΟΚΥΠΥ για το έτος 2019 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €68.729.480 και δαπάνες του ίδιου ύψους.

Τα έσοδα του ΟΚΥΠΥ προέρχονται από κρατική χορηγία ύψους €66.000.000, καθώς και από αποζημίωση από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για τα νοσήλια εξωτερικών ασθενών ύψους €2.729.480. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2019, ημερομηνία κατά την οποία οι διευθύνσεις των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων έχουν υπαχθεί στη διοίκηση του ΟΚΥΠΥ, όλα τα έσοδά τους λογίζονται ως έσοδα του ΟΚΥΠΥ.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του ΟΚΥΠΥ αφορούν τα ακόλουθα:

1. Ετήσιους μισθούς υπαλλήλων ύψους €54.862.150 για-

α. τις θέσεις που είναι απαραίτητες να στελεχώσουν σε πρώτο στάδιο τα κεντρικά γραφεία του ΟΚΥΠΥ,

β. νέες θέσεις, όπως γραφείς, ιατρικοί λειτουργοί, νοσηλευτικοί λειτουργοί και φροντιστές υγείας και

γ. τις θέσεις του υφιστάμενου προσωπικού που θα παραιτηθεί από τη δημόσια υπηρεσία και θα υπογράψει συμβόλαιο με τον ΟΚΥΠΥ.

Σημειώνεται ότι για την πλήρωση των εν λόγω θέσεων θα απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Υγείας μετά από αίτημα του ΟΚΥΠΥ και ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων αυτών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

2. Ετήσιους μισθούς υπαλλήλων ύψους €730.570 για τους διευθυντές των διευθύνσεων νοσοκομείων, τον διευθυντή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

3. Την παροχή κινήτρων ύψους €5.200.000.

Ειδικότερα, το πιο πάνω ποσό κατανέμεται ως ακολούθως:

α. Ποσό ύψους €1.200.000 για την παροχή κινήτρων στους προσωπικούς ιατρούς που θα υπηρετούν στον ΟΚΥΠΥ, για να προσελκύσουν και να εγγράψουν ικανοποιητικό αριθμό δικαιούχων, ώστε να έχει έσοδα ο ΟΚΥΠΥ από τον ΟΑΥ, διασυνδέοντας παράλληλα την παραγωγικότητα με την αντιμισθία των προσωπικών ιατρών.

β. Ποσό ύψους €4.000.000 που θα διατεθεί ως κίνητρο σε όλο το υφιστάμενο προσωπικό που θα υπογράψει συμβόλαιο με τον ΟΚΥΠΥ. Ειδικότερα, ποσό ύψους €2.000.000 θα διατεθεί ως αντιστάθμισμα, για να διατηρήσουν οι υπάλληλοι τον σημερινό τους μισθό, εάν υπερβαίνει τη μισθοδοσία της θέσης που κατέχουν, και το υπόλοιπο ποσό ύψους €2.000.000 θα διατεθεί στους ειδικούς ιατρούς ως επιπρόσθετο κίνητρο προσέλκυσής τους, ώστε να υπογράψουν συμβόλαιο με τον ΟΚΥΠΥ.

4. Λειτουργικές δαπάνες του ΟΚΥΠΥ ύψους €55.000 για κάλυψη των αεροπορικών εισιτηρίων, της διαμονής, της διατροφής και των οδοιπορικών των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ των οποίων η μόνιμη κατοικία είναι εκτός Κύπρου.

5. Λειτουργικά έξοδα γραφείου ύψους €708.000.

6. Δαπάνες ύψους €320.000 για αγορά υπηρεσιών.

7. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους €30.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Υγείας, οι πρόνοιες για αποδοχές προσωπικού αφορούν τις θέσεις που απαιτούνται τόσο για την κεντρική διεύθυνση όσο και για τις διευθυντικές ομάδες των διευθύνσεων του ΟΚΥΠΥ.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι οι λειτουργικές δαπάνες των δημόσιων νοσηλευτηρίων, των κέντρων υγείας, των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και θα μεταφέρονται σταδιακά στον προϋπολογισμό του ΟΚΥΠΥ.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του υπό εξέταση προϋπολογισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΚΥΠΥ.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

6 Φεβρουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων