Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2019 Νόμος του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Καυκαλιάς
Αβέρωφ Νεοφύτου Μιχάλης Γιωργάλλας
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Στέφανος Στεφάνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Ιανουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για το έτος 2019 προβλέπει δαπάνες ύψους €2.968.436 και έσοδα ύψους €3.139.642, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από την επιβολή ετήσιων τελών για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς (€1.161.906), άδειας προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες (€844.988), άδειας εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του ιδιοκτήτη συστήματος διανομής (€98.910), άδειας εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του διαχειριστή συστήματος διανομής (€98.910), άδειας εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του ιδιοκτήτη συστήματος μεταφοράς (€98.910), άδειας εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς (€123.638), άδειας λειτουργού αγοράς (€123.638) και από εισπρακτέους τραπεζικούς τόκους (€60.000).

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της Αρχής για το έτος 2019 αναλύονται ειδικότερα ως ακολούθως:

1. Αποδοχές προσωπικού (€1.409.015).

2. Δαπάνες λειτουργίας (€318.800).

3. Άλλες δαπάνες (€1.025.622), οι οποίες αφορούν κυρίως τα εξής:

                               α. Μίσθωση υπηρεσιών (€500.000).

β. Ναύλα και άλλα έξοδα για συνέδρια και αποστολές για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό (€115.000).

γ. Ειδικό αποθεματικό σύνταξης μελών ΡΑΕΚ και προσωπικού Γραφείου ΡΑΕΚ (€170.927).

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€210.000).

5. Απρόβλεπτες δαπάνες (€5.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι συνολικά προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το 2019 παρουσιάζονται αυξημένες κατά €144.026 σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες για το έτος 2018, ενώ αύξηση κατά €207.784 παρουσιάζουν και τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το έτος 2019 σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα για το έτος 2018.

Στο πλαίσιο της εξέτασης του υπό αναφορά προϋπολογισμού την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων εκφρασθείσα από βουλευτές θέση, σύμφωνα με την οποία η ΡΑΕΚ έχει απαγορεύσει τη δραστηριοποίηση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και θέματα που αφορούν τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από ιδιωτικές εταιρείες για δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρισμού.

Προς απάντηση των πιο πάνω θεμάτων η ΡΑΕΚ κατέθεσε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2019, στην οποία αναφέρεται ότι, απαντώντας σε σχετικό ερωτηματολόγιο που της είχε αποσταλεί από την ΑΗΚ τον Οκτώβριο του 2017 και ενόψει της λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού τον Ιούλιο του 2019, έδωσε διευκρινίσεις για τους τομείς δραστηριοποίησης της ΑΗΚ, χωρίς σε καμία περίπτωση να απαγορεύει με οποιαδήποτε απόφασή της οποιαδήποτε δραστηριοποίηση της ΑΗΚ στον τομέα των ΑΠΕ. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η ΑΗΚ ήδη δραστηριοποιείται στον τομέα των ΑΠΕ.

Σύμφωνα με την ίδια επιστολή, έχει υποβληθεί αίτηση για άδεια κατασκευής συμβατικής μονάδας από την ΑΗΚ στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης από τη ΡΑΕΚ. Αναφορικά με τους ανεξάρτητους παραγωγούς, σημειώνεται ότι η ΡΑΕΚ έχει χορηγήσει τέσσερις άδειες κατασκευής μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΡΑΕΚ για το 2019.

 

 

 

8 Φεβρουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων