Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2019 Νόμος του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Καυκαλιάς
Αβέρωφ Νεοφύτου Μιχάλης Γιωργάλλας
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Στέφανος Στεφάνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Ιανουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Ο προϋπολογισμός της ΑνΑΔ για το έτος 2019 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €35.937.500 και συνολικά έσοδα ύψους €34.110.000, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από το τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (€31.066.000), από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (€1.559.130) και από επενδύσεις (€1.309.500).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι συνολικές δαπάνες της Αρχής για το οικονομικό έτος 2019 ανέρχονται στις €35.937.500, σε σύγκριση με δαπάνες ύψους €35.073.000 που είχαν προϋπολογισθεί στον αντίστοιχο προϋπολογισμό του 2018. Οι εν λόγω δαπάνες κατανέμονται σε τρέχουσες δαπάνες ύψους €7.907.470, αναπτυξιακές δαπάνες ύψους €27.830.030 και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ύψους €200.000.

Σημειώνεται ότι το προϋπολογιζόμενο έλλειμμα ύψους €1.827.500 αναμένεται να καλυφθεί από τα πλεονάσματα προηγούμενων ετών, τα οποία κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 υπολογίζονται σε €56.675.448 (περιλαμβανομένου του ποσού που είναι διαθέσιμο για σκοπούς του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων στους υπαλλήλους της ΑνΑΔ και καταβολής φιλοδωρήματος σε εργοδοτουμένους που απασχολούνται με σύμβαση).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο προϋπολογισμός της ΑνΑΔ για το έτος 2019 προβλέπει για τον τομέα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού συνολικές δαπάνες ύψους €26.730.000, σε σύγκριση με €26.200.000 στον προϋπολογισμό του έτους 2018, δηλαδή ποσοστό 74,4% του συνόλου του προϋπολογισμού δαπανών, οι οποίες προορίζονται να καλύψουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Δραστηριότητες κατάρτισης - προγράμματα αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης (€24.500.000).

2. Ειδικές αναπτυξιακές δραστηριότητες (€373.150).

3. Σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (€1.801.850).

4. Έρευνες και μελέτες (€55.000).

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο πρόεδρος της ΑνΑΔ δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός της Αρχής για το έτος 2019 βασίζεται στους στόχους της για το έτος 2019, οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί με σκοπό την επιτέλεση του ρόλου και της αποστολής του οργανισμού, καθώς και την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεών του.

Σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, οι στρατηγικές επιδιώξεις της ΑνΑΔ για το έτος 2019 αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με τη συνεχή και διά βίου κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων, των ανέργων, του αδρανούς δυναμικού με έμφαση στους νέους και στα άτομα χαμηλής ειδίκευσης και μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και στους μακροχρόνια ανέργους.

2. Τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους και τη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς του.

3. Την ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την αξιολόγηση και πιστοποίηση της παρεχόμενης κατάρτισης, καθώς και των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, για την επίτευξη των πιο πάνω στρατηγικών επιδιώξεων για το έτος 2019 έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι στόχοι προτεραιότητας:

1. Ένταξη των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση.

2. Προώθηση της διά βίου μάθησης των απασχολουμένων.

3. Διασφάλιση της ποιότητας του Συστήματος Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού.

4. Προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης.

5. Αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Ως προς την υλοποίηση του πρώτου στόχου η ΑνΑΔ έχει θέσει ως προτεραιότητα τη συμβολή στην ένταξη των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση με επικεντρωμένες δραστηριότητες κατάρτισης για ενεργητική στήριξη της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας, με έμφαση στη στελέχωση επιχειρήσεων και στην κατάρτιση μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις, στην τοποθέτηση ανέργων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για απόκτηση εργασιακής πείρας και στην κατάρτιση για βελτίωση της απασχολησιμότητας.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο στόχο, προτεραιότητα για την ΑνΑΔ αποτελεί ο συνεχής εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των απασχολουμένων για προσαρμογή τους στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων.

Αναφορικά με τον τρίτο στόχο η ΑνΑΔ έχει θέσει ως προτεραιότητα την προώθηση της ποιοτικής διάστασης της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων και του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης.

Ως προς τον τέταρτο στόχο η ΑνΑΔ επικεντρώνεται στις προβλέψεις της απασχόλησης και της προσφοράς ανθρώπινου δυναμικού στην κυπριακή οικονομία, στις εκτιμήσεις των αναγκών απασχόλησης και κατάρτισης, στην παρακολούθηση των τάσεων στην αγορά εργασίας, καθώς και στην αξιολόγηση των επιδράσεων των δραστηριοτήτων της Αρχής στην κυπριακή οικονομία.

Σε σχέση με τον πέμπτο στόχο η Αρχή ενισχύει τα συστήματα και τους μηχανισμούς διακυβέρνησής της, καθώς και των εταίρων της, ώστε να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας μέσα από την προώθηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της ΑνΑΔ και τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑνΑΔ για το έτος 2019.

 

12 Φεβρουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων