Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Γιώργος Τ. Γεωργίου
Γιώργος Κάρουλλας Πανίκος Λεωνίδου
Αννίτα Δημητρίου Παύλος Μυλωνάς
Γιώργος Κ. Γεωργίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Αντρέας Καυκαλιάς Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 και στις 23 και 30 Ιανουαρίου 2019. Στις συνεδρίες κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, ώστε να εισαχθεί πρόνοια στον υφιστάμενο νόμο η οποία να ρυθμίζει την εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση ο Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εκλέγεται μεταξύ των καθηγητών των διάφορων σχολών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας θα εκλέγεται μεταξύ των καθηγητών και αναπληρωτών καθηγητών του πανεπιστημίου. Επιπλέον, ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εκλέγονται από τα μέλη των συμβουλίων των σχολών του πανεπιστημίου και θα προέρχονται από διαφορετικές σχολές.

Επισημαίνεται ότι η ανάγκη για προώθηση της πιο πάνω τροποποίησης προκύπτει από το γεγονός ότι παρατηρείται σύγκρουση μεταξύ του άρθρου 16(1) του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, το οποίο αφορά την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών, και του Κανονισμού 5(2) των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Λειτουργία Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών) Κανονισμών. Σύμφωνα με το άρθρο 16(1) του υφιστάμενου νόμου, προβλέπεται ότι ο Κοσμήτορας κάθε σχολής εκλέγεται μεταξύ των καθηγητών και αναπληρωτών καθηγητών της σχολής, ενώ στους προαναφερόμενους κανονισμούς προβλέπεται ότι ο Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών εκλέγεται μόνο μεταξύ των καθηγητών.

Σύμφωνα με όσα τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες σχολές του πανεπιστημίου τόσο ως προς το επίπεδο των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει όσο και ως προς το ότι σε αυτήν συμμετέχουν όλες οι σχολές του πανεπιστημίου. Γι’ αυτό και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εισηγήθηκε προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου όπως ο Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών προέρχεται από την υψηλότερη ακαδημαϊκή βαθμίδα, δηλαδή αυτήν του καθηγητή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το απαιτούμενο κύρος για τη θέση και να διασφαλίζεται περαιτέρω η εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω σχολής. Σημειώνεται ότι η πολιτική αυτή ισχύει και στην περίπτωση τις Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, εγέρθηκαν διάφοροι προβληματισμοί λόγω του ότι η διατύπωση της πρόνοιας στο νομοσχέδιο παρουσίαζε ορισμένες ασάφειες και δεν απέδιδε σωστά και ολοκληρωμένα τη διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα όπως αυτή προβλέπεται ήδη αναλυτικά στους πιο πάνω ισχύοντες κανονισμούς. Ως εκ τούτου, η επιτροπή ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία να διαμορφώσουν κατάλληλα το κείμενο του νομοσχεδίου.

Το αρμόδιο υπουργείο, ανταποκρινόμενο στο αίτημα της επιτροπής, απέστειλε σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου, στο οποίο εισάγεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία προβλέπεται συγκεκριμένα ότι ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών εκλέγονται όπως προβλέπεται στους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Λειτουργία Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών) Κανονισμούς.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι όλα τα μέλη της θα τοποθετηθούν επί του διαμορφωμένου κειμένου του νομοσχεδίου στα πλαίσια της συζήτησής του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

 

12 Φεβρουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων