Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, εκπροσωπώντας
Γιώργος Κάρουλλας την κ. Ελένη Μαύρου
Κώστας Κώστα Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2019. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Υπαρχηγός Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 76 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) Κανονισμών, ώστε να εξομοιωθούν οι δικαιούμενες άδειες των συμβασιούχων υπαξιωματικών με τις δικαιούμενες άδειες των μόνιμων μελών του στρατού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, οι δικαιούμενες άδειες ανάπαυσης και ασθενείας των συμβασιούχων υπαξιωματικών καθορίζονται στους υπό τροποποίηση βασικούς κανονισμούς και είναι διαφοροποιημένες σε σχέση με τις δικαιούμενες άδειες των μόνιμων μελών του στρατού.

Το Υπουργείο Άμυνας, με βάση τα εν λόγω στοιχεία, αφού έλαβε υπόψη ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 84.363 απόφασή του, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2018, εξομοίωσε τις άδειες ανάπαυσης και ασθενείας των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου με τις άδειες που ισχύουν για τους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, καθώς και ότι η ηλικία υποχρεωτικού τερματισμού της απασχόλησης των συμβασιούχων υπαξιωματικών είναι το πεντηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους, όπως είναι και η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των μόνιμων υπαξιωματικών του στρατού, κατέθεσε στη Βουλή τους υπό συζήτηση τροποποιητικούς κανονισμούς, ώστε να εξομοιωθούν οι άδειες των συμβασιούχων υπαξιωματικών με τις άδειες των μόνιμων μελών του στρατού.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση των βασικών κανονισμών θα τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες των περί Αδειών των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμών, οι οποίοι προβλέπουν την κατ’ αναλογία εφαρμογή των προνοιών των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών.

Σημειώνεται ότι η ισχύς των προτεινόμενων ρυθμίσεων προτείνεται να αρχίσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

28 Ιανουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων