Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Χορηγημάτων και Απολαβών της Εθνικής Φρουράς της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Σκεύη Κούτρα Κουκουμά,
Γιώργος Κάρουλλας εκπροσωπώντας την κ. Ελένη Μαύρου
Κώστας Κώστα Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2019. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Υπαρχηγός Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 71 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Χορηγημάτων και Απολαβών της Εθνικής Φρουράς Κανονισμών, έτσι ώστε να παρασχεθεί επιπρόσθετο μηνιαίο χορήγημα σε στρατεύσιμους που είναι μέλη πολύτεκνων οικογενειών, λόγω του ότι απώλεσαν το δικαίωμα εκπλήρωσης μειωμένης στρατιωτικής θητείας διάρκειας δεκατεσσάρων μηνών, το οποίο είχαν πριν από την καθολική μείωση της στρατιωτικής θητείας από είκοσι τέσσερις σε δεκατέσσερις μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, με βάση τους περί Χορηγημάτων και Απολαβών της Εθνικής Φρουράς της Δημοκρατίας Κανονισμούς, κάθε εθνοφρουρός λαμβάνει μηνιαίο χορήγημα από την ημερομηνία κατάταξης ή επανακατάταξής του στην Εθνική Φρουρά μέχρι την ημερομηνία της προσωρινής ή οριστικής απόλυσής του από αυτή.

Το ύψος του μηνιαίου χορηγήματος που καταβάλλεται στους εθνοφρουρούς με βάση τις πρόνοιες των πιο πάνω αναφερόμενων βασικών κανονισμών κατά κατηγορία είναι το ακόλουθο:

1. Οπλίτες και υποψήφιοι έφεδροι αξιωματικοί (ΥΕΑ) €157, όπως αυτό αναθεωρήθηκε αυτόματα με βάση την τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

2. Δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί (ΔΕΑ) €236, όπως αυτό αναθεωρήθηκε αυτόματα με βάση την τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

3. Εθνοφρουροί που είναι τέκνα πολύτεκνης οικογένειας €42,72 επιπλέον του βασικού μηνιαίου χορηγήματος που δικαιούνται, δηλαδή €199,72 ή €278,72, ανάλογα με την περίπτωση.

4. Εθνοφρουροί που είναι τέκνα πενταμελούς οικογένειας €22,21 επιπλέον του βασικού μηνιαίου χορηγήματος που δικαιούνται, δηλαδή €179,21 ή €258,21, ανάλογα με την περίπτωση.

Το Υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2016, για καθολική μείωση της διάρκειας της στρατιωτικής θητείας από το έτος 2016 από τους είκοσι τέσσερις στους δεκατέσσερις μήνες, οι στρατεύσιμοι μέλη πολύτεκνων/τρίτεκνων οικογενειών απώλεσαν το δικαίωμα εκπλήρωσης μειωμένης στρατιωτικής θητείας και αναγνωρίζοντας τη διαχρονική προσφορά των πολυτέκνων προς την Εθνική Φρουρά και την κοινωνία γενικότερα, κατέθεσε τους υπό συζήτηση κανονισμούς στη Βουλή, με τους οποίους προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Καταβολή επιπρόσθετου μηνιαίου χορηγήματος ύψους €50 σε κάθε εθνοφρουρό του οποίου δύο τουλάχιστον αδέλφια εκπλήρωσαν την υποχρέωση θητείας τους στην Εθνική Φρουρά.

2. Καταβολή επιπρόσθετου μηνιαίου χορηγήματος ύψους €40 σε κάθε εθνοφρουρό που υπηρετεί ταυτόχρονα τη θητεία του με αδελφό του, των οποίων ένας τουλάχιστον αδελφός εκπλήρωσε την υποχρέωση θητείας στην Εθνική Φρουρά.

3. Καταβολή επιπρόσθετου μηνιαίου χορηγήματος ύψους €40 σε κάθε εθνοφρουρό ο οποίος υπηρετεί ταυτόχρονα τη θητεία του στην Εθνική Φρουρά με δύο ή περισσότερους αδελφούς του.

4. Ο καθορισμός της διαδικασίας για την καταβολή του επιπρόσθετου μηνιαίου χορηγήματος, του εντύπου αίτησης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας θα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Άμυνας, μετά από εισήγηση του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς, η οποία θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα υπό αναφορά στοιχεία, το οποίο είναι αρμόδιο να εκδίδει τους πιο πάνω κανονισμούς, ενέκρινε τις πιο πάνω εισηγήσεις που υπέβαλε το Υπουργείο Άμυνας και παράλληλα πρόσθεσε πρόνοια σε αυτούς, με την οποία προβλέπεται η καταβολή επιπρόσθετου μηνιαίου χορηγήματος και σε όλους τους εθνοφρουρούς που είχαν πριν από τη μείωση της στρατιωτικής τους θητείας από είκοσι τέσσερις σε δεκατέσσερεις μήνες δικαίωμα σε μειωμένη θητεία, ένεκα του ότι ανήκουν σε πολύτεκνη οικογένεια.

Σημειώνεται ότι όλες οι πιο πάνω αναφερόμενες πρόνοιες των κανονισμών προτείνεται να έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Μαΐου 2017.

Σημειώνεται επίσης ότι οι τροποποιήσεις των βασικών κανονισμών για αύξηση του χορηγήματος που λαμβάνουν οι εθνοφρουροί οι οποίοι είναι παιδιά πολύτεκνων οικογενειών αποτελεί αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων (ΠΟΠ), το οποίο υποβλήθηκε σε συναντήσεις που πραγματοποίησε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Άμυνας.

Με βάση τα στοιχεία προηγούμενων σειρών κατάταξης εθνοφρουρών, όπως αναφέρεται στα εν λόγω στοιχεία, ο αριθμός των δικαιούχων υπολογίζεται περίπου στους τριακόσιους εθνοφρουρούς ανά σειρά κατάταξης και η ετήσια δαπάνη υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των €210.000. Για το έτος 2017 η δαπάνη υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των €150.000, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των €60.000 για τη 2016Β´ ΕΣΣΟ και στο ποσό των €90.000 για τη 2017Β´ ΕΣΣΟ.

Η ετήσια δαπάνη που θα προέλθει από την πρόνοια των κανονισμών η οποία προστέθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, με την οποία προβλέπεται καταβολή του επιπρόσθετου μηνιαίου χορηγήματος σε όλους τους εθνοφρουρούς που είχαν πριν από τη μείωση της στρατιωτικής θητείας από είκοσι τέσσερις σε δεκατέσσερεις μήνες δικαίωμα σε μειωμένη θητεία, ένεκα του ότι ανήκουν σε πολύτεκνη οικογένεια, υπολογίζεται, με βάση στοιχεία προηγούμενων σειρών κατάταξης, ότι θα ανέλθει στις €50.000 έως €70.000.

Στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών η επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις προτεινόμενες με αυτούς ρυθμίσεις, διαφώνησε όμως με το γεγονός ότι δεν περιλήφθηκαν στους κανονισμούς πρόνοιες που να ρυθμίζουν την καταβολή ανάλογων επιδομάτων και σε άλλες κατηγορίες εθνοφρουρών, πέραν των πολυτέκνων, που είχαν δικαίωμα μειωμένης θητείας διάρκειας δεκατεσσάρων μηνών πριν από την καθολική μείωση της στρατιωτικής θητείας στους δεκατέσσερις μήνες. Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγήθηκε στο Υπουργείο Άμυνας να καταθέσει σχετικούς τροποποιητικούς κανονισμούς στη Βουλή το συντομότερο δυνατό, ώστε να επεκταθεί η καταβολή ανάλογων χορηγημάτων και σε άλλες κατηγορίες εθνοφρουρών που είχαν δικαίωμα μειωμένης θητείας διάρκειας δεκατεσσάρων μηνών πριν από την καθολική μείωση της στρατιωτικής θητείας.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας υιοθέτησε την εισήγηση που υπέβαλε η επιτροπή και δήλωσε πως το υπουργείο θα μελετήσει το όλο θέμα, δηλώνοντας τη δέσμευσή του να καταθέσει σχετικούς τροποποιητικούς κανονισμούς στη Βουλή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

28 Ιανουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων