Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Σκεύη Κούτρα Κουκουμά,
Γιώργος Κάρουλλας εκπροσωπώντας την κ. Ελένη Μαύρου
Κώστας Κώστα Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2019. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Υπαρχηγός Εθνικής Φρουράς συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 76 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, ήταν η τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) Κανονισμών, έτσι ώστε:

1. να εισαχθούν σε αυτούς πρόνοιες οι οποίες ήταν αναγκαίες για σκοπούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανέλιξης υπαξιωματικών σε αξιωματικούς για το έτος 2018 και

2. να μην απαιτείται η συμπλήρωση του καθοριζόμενου σε αυτούς χρόνου διοίκησης από τις πενήντα δύο (52) πρώην εθελόντριες υπαξιωματικούς που διορίστηκαν ως μόνιμες υπαξιωματικοί στον βαθμό που κατέχουν και στον επόμενο από αυτόν βαθμό, προκειμένου να δικαιούνται κρίση από το συμβούλιο κρίσεων.

Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της συζήτησης των κανονισμών η επιτροπή αποφάσισε σε πρώτο στάδιο να προωθήσει για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής μόνο το μέρος αυτών που έχρηζε άμεσου χειρισμού από το Υπουργείο Άμυνας και αποσκοπούσε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ανέλιξης υπαξιωματικών σε αξιωματικούς για το έτος 2018, το οποίο εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 12 Δεκεμβρίου 2018, και να προωθήσει το εναπομείναν μέρος των κανονισμών σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ειδικότερα, η πρόνοια των κανονισμών που δεν προωθήθηκε μέχρι σήμερα για ψήφιση αφορά την προσθήκη πρόνοιας στους υπό τροποποίηση βασικούς κανονισμούς, ώστε να μην απαιτείται η συμπλήρωση του καθοριζόμενου σε αυτούς χρόνου διοίκησης από τις πενήντα δύο (52) πρώην εθελόντριες υπαξιωματικούς που διορίστηκαν ως μόνιμες υπαξιωματικοί στον βαθμό που κατέχουν και στον επόμενο από αυτόν βαθμό, προκειμένου να δικαιούνται κρίση από το συμβούλιο κρίσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των πρώην εθελοντριών υπαξιωματικών που διορίστηκαν μόνιμες υπαξιωματικοί με όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες υπαξιωματικών για τους οποίους δεν απαιτείται, σύμφωνα με τις πρόνοιες των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών, η συμπλήρωση χρόνου διοικήσεως για τον βαθμό που κατείχαν κατά την έναρξη της ισχύος των βασικών κανονισμών και τον επόμενο από αυτόν βαθμό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί την πρόνοια του εναπομείναντος μέρους των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

28 Ιανουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων