Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Διαδικασία Είσπραξης, Καταβολής και Παρακράτησης Εισφορών) Κανονισμοί του 2019» και «Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συμπληρωμή, Μέγιστη Συμπληρωμή, Συνεισφορά Ι και Συνεισφορά ΙΙ) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Νίκος Νουρής Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Μαρίνος Σιζόπουλος
Αδάμος Αδάμου  

Όπως είναι γνωστό, για τους υπό αναφορά κανονισμούς κυκλοφόρησε έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας την 5η Δεκεμβρίου 2018. Ωστόσο, έπειτα από την απόφαση για αναβολή της συζήτησής τους από τις συνεδριάσεις της ολομέλειας του σώματος στις 7 Δεκεμβρίου 2018 και στις 11 Ιανουαρίου 2019, η επιτροπή επανεξέτασε τους εν λόγω κανονισμούς σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2019. Στη νέα αυτή συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), καθώς και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι o σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής τους περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης των πιο πάνω κανονισμών, την επιτροπή απασχόλησαν μόνο οι πρόνοιες των δεύτερων κανονισμών με τους οποίους καθορίζεται η συμπληρωμή, η μέγιστη συμπληρωμή, η συνεισφορά Ι και η συνεισφορά ΙΙ που θα καταβάλλουν οι δικαιούχοι του ΓΕΣΥ κατά τη λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο πλαίσιό του.

Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησαν οι νέες πρόνοιες των κανονισμών που ενσωμάτωσε το Υπουργείο Υγείας στο αναθεωρημένο κείμενό τους, το οποίο κατέθεσε στην επιτροπή, έπειτα από τις εκ νέου διαβουλεύσεις μεταξύ του Υπουργού Υγείας, του ΟΑΥ και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Συγκεκριμένα, όπως επεξήγησαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, στο αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών έχουν περιληφθεί πρόνοιες που ρυθμίζουν την πρόσθετη συμπληρωμή, η οποία θα καταβάλλεται από τους δικαιούχους για τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που θα λαμβάνουν από προσωπικό ή από ειδικό ιατρό κατά τις καθημερινές από τις 8 μ.μ. μέχρι τις 8 π.μ., κατά τα Σαββατοκυρίακα και κατά τις προβλεπόμενες στους κανονισμούς αργίες. Το ύψος της υπό αναφορά πρόσθετης συμπληρωμής με βάση τη σχετική πρόνοια των κανονισμών θα κυμαίνεται από €0 έως €25, θα καθορίζεται από τον ιατρό και δε θα επιστρέφεται στο ταμείο του ΟΑΥ, αλλά θα παραμένει στον ιατρό. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι οι δικαιούχοι που εξαιρούνται από την καταβολή συμπληρωμής, σύμφωνα με τις πρόνοιες των κανονισμών, δε θα εξαιρούνται από την καταβολή της πρόσθετης συμπληρωμής. Επιπρόσθετα προβλέπεται ότι, στις περιπτώσεις που θα παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας υγείας για τις οποίες θα καταβληθεί πρόσθετη συμπληρωμή, δε θα καταβάλλεται συμπληρωμή για τις ίδιες υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Τέλος, σημειώνεται ότι με βάση τις πρόνοιες των κανονισμών η πρόσθετη συμπληρωμή δε θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της μέγιστης συμπληρωμής και ο δικαιούχος θα συνεχίσει να την καταβάλλει, ανεξάρτητα αν αυτή έχει ανέλθει στο ύψος της μέγιστης συμπληρωμής.

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης των κανονισμών από την επιτροπή, ο πρόεδρος του ΟΑΥ ανέφερε στην επιτροπή ότι, κατά τις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν μεταξύ του Υπουργού Υγείας, του ΟΑΥ και του ΠΙΣ, υποβλήθηκε εκ νέου από τον ΠΙΣ το αίτημα να επιτραπεί η άσκηση ιδιωτικής ιατρικής. Ο πρόεδρος του ΟΑΥ δήλωσε ότι το αίτημα αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, γιατί σε περίπτωση εφαρμογής του θα αλλάξει η φιλοσοφία και το πνεύμα του νόμου που διέπει το ΓΕΣΥ. Ως εκ τούτου, όπως δήλωσε ο ίδιος, έπειτα από μεσολαβητική πρόταση του Υπουργού Υγείας, οι τρεις πλευρές κατέληξαν στην εισαγωγή των προνοιών για πρόσθετη συμπληρωμή, όπως αυτές επεξηγήθηκαν πιο πάνω.

Στο πλαίσιο της συζήτησης στην επιτροπή των πιο πάνω πρόσθετων προνοιών που περιλήφθηκαν στους κανονισμούς από το Υπουργείο Υγείας, ο πρόεδρος του ΟΑΥ ενημέρωσε την επιτροπή ότι, πέραν των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, θα λειτουργεί και φορέας εφημερεύοντων ιατρείων σε όλες τις επαρχίες που θα στελεχώνεται από παιδίατρους και γενικούς ιατρούς.

Εκτός από τα πιο πάνω, την επιτροπή απασχόλησε το θέμα της εκπαίδευσης των γενικών ιατρών. Για το θέμα αυτό η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας ενημέρωσε την επιτροπή ότι η εκπαίδευση για απόκτηση ειδικότητας γενικής ιατρικής είναι διάρκειας πέντε ετών. Ωστόσο, σύμφωνα με ευρωπαϊκή Οδηγία, όσοι ασκούσαν γενική ιατρική πριν από το 2004 εντάσσονται υποχρεωτικά στο σύστημα είτε παρακολούθησαν είτε δεν παρακολούθησαν εκπαίδευση. Όσοι ιατροί δεν πληρούν το τυπικό κριτήριο της ειδικότητας θα δύνανται να ενταχθούν στο σύστημα, αφού ο νόμος του ΓΕΣΥ προβλέπει συνεχή εκπαίδευση, το πλαίσιο της οποίας θα καθοριστεί σε συνεργασία με τον ΠΙΣ. Όσον αφορά ιατρούς οι οποίοι μετά το 2004 για τουλάχιστον έξι χρόνια ασκούν ιατρική στην Κύπρο, αυτοί θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε να μην κινδυνεύουν να μην ενταχθούν στο σύστημα. Συναφώς, όπως ενημέρωσε η ίδια εκπρόσωπος την επιτροπή, αυτό θα γίνει μόνο μία φορά και θα αφορά τους ιατρούς που ασκούν για έξι χρόνια τουλάχιστον την ιατρική στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο πρόεδρος του ΟΑΥ ενημέρωσε την επιτροπή για τις αμοιβές των ιατρών που έχουν προταθεί και δήλωσε πως πρόκειται για ένα ελκυστικό πλαίσιο αμοιβών, που κυμαίνεται κατά μέσο όρο στις €130.000 έως €140.000 για τους προσωπικούς ιατρούς και στις €160.000 έως €170.000 για τους ειδικούς ιατρούς, σε περίπτωση που ενταχθούν στο σύστημα όλοι οι ιατροί. Σε περίπτωση που αριθμός ιατρών αποφασίσει να μείνει εκτός του συστήματος, το σύστημα δε θα καταρρεύσει, αλλά θα είναι αυξημένες οι αμοιβές των ιατρών που θα ενταχθούν σε αυτό κατά 20%. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο ίδιος, ο ΟΑΥ συνεχίζει να καταβάλλει προσπάθειες, ώστε να πεισθούν οι ιατροί να ενταχθούν στο σύστημα.

Τέλος, ο ίδιος ανέφερε ότι οι υπολογισμοί για τις εισφορές έγιναν στη βάση της υφιστάμενης φοροεισπρακτικής ικανότητας του κράτους και, σε περίπτωση που παρουσιαστούν ελλείμματα στον προϋπολογισμό, αυτά θα καλυφθούν από το κράτος.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

28 Ιανουαρίου 2019

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων