Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Άγριων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, αναπλ. πρόεδρος Νίκος Κέττηρος
Ελένη Σταύρου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Ορφανίδης
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 29 Ιουνίου 2016 και 5 Δεκεμβρίου 2018. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Επίτροπος Περιβάλλοντος, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δασών και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής, του Συνδέσμου Οπλοπωλών, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), της Κυπριακής Εταιρείας Προστασίας Ζώων, του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου, του Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου, του Ομίλου Ντράτχααρ Κύπρου, του Ομίλου Κούρτσχααρ Κύπρου, του Κυπριακού Ομίλου Αγγλικών Δεικτών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Σκύλων, των Φίλων της Γης, του Συνδέσμου Αειφόρων Μεθόδων Θήρευσης, του Παγκύπριου Συνδέσμου Μελωδικών και Καλλωπιστικών Πτηνών και του Σωματείου Φίλων Καρδερίνας Κύπρου. Ο σύνδεσμος «Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου», η οργάνωση «Κιβωτός», ο Σύνδεσμος Προστασίας Ζώων και Πουλιών Λάρνακας-Αμμοχώστου, ο Παφιακός Σύνδεσμος Προστασίας Ζώων και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Υιοθεσίας Ζώων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 59 και 94 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, είναι η θέσπιση κανονισμών, έτσι ώστε να ρυθμιστεί η χορήγηση των αδειών κατοχής, εκτροφής, εμπορίας και σήμανσης των εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων πτηνών ή εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριας πανίδας και να καθοριστεί η διαδικασία παραχώρησης των εν λόγω αδειών.

Ειδικότερα, οι κανονισμοί προβλέπουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τις προϋποθέσεις και τα τέλη εξασφάλισης των πιο πάνω αδειών, καθώς και τους λόγους ανάκλησης αυτών.

2. Τις υποχρεώσεις και ευθύνες των κατόχων των εν λόγω αδειών.

3. Το ηλεκτρονικό αρχείο των εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων πτηνών και εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριας πανίδας, καθώς και των κατόχων των πιο πάνω αδειών.

4. Την εισαγωγή στη Δημοκρατία των πιο πάνω ειδών.

5. Τις εξουσίες των θηροφυλάκων και των μελών της αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 9 Ιουνίου 2016 μαζί με το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016» και τους κανονισμούς «Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Χώροι Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων) Κανονισμοί του 2016» και παραπέμφθηκαν όλα μαζί για συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Αμέσως μετά την κατάθεσή τους στη Βουλή, ο προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας με επιστολή του, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2016, ζήτησε από τη Βουλή την επίσπευση της εξέτασής τους ένεκα της επικείμενης έναρξης κυνηγετικής περιόδου την 1η Αυγούστου 2016.

Η επιτροπή, ανταποκρινόμενη στο πιο πάνω αίτημα, άρχισε αμέσως την εξέταση των τριών νομοθετημάτων, όμως λόγω της πολυπλοκότητας του νομοσχεδίου και του μεγάλου αριθμού των ζητημάτων που την απασχόλησαν σε σχέση με αυτό, καθώς και επειδή το νομοσχέδιο περιλάμβανε εξουσιοδοτικές προς τους πιο πάνω κανονισμούς ρυθμίσεις, αποφάσισε να συνεχίσει μόνο με την εξέταση του νομοσχεδίου σε πρώτο στάδιο και, αφού την ολοκληρώσει, τότε να μελετήσει τις ρυθμίσεις που προτείνονται με τους πιο πάνω κανονισμούς.

Σημειώνεται επίσης ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο ψηφίστηκε τελικά σε νόμο και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 [99(Ι)2017]», ενώ οι κανονισμοί με τίτλο «Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Χώροι Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων) Κανονισμοί του 2018» παρέμειναν σε εκκρεμότητα ενώπιον της επιτροπής, αφού κατά το στάδιο της περαιτέρω μελέτης τους διαπιστώθηκε ότι αριθμός προνοιών τους είναι αντίθετες με υφιστάμενες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στον περί Σκύλων Νόμο και ρυθμίζουν τα ίδια ζητήματα. Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη μελέτη των εν λόγω κανονισμών σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού προηγουμένως γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις σε αυτούς από την εκτελεστική εξουσία, ώστε να ξεπεραστούν τα πιο πάνω νομικά ζητήματα και να καταστεί δυνατή η έγκρισή τους από τη Βουλή.

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής για τους υπό συζήτηση κανονισμούς, όλοι οι παρευρισκόμενοι κατέθεσαν προφορικά ή με γραπτά υπομνήματα τις απόψεις/εισηγήσεις τους ενώπιον της επιτροπής.

Ακολούθως, η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τη μελέτη τους, προχώρησε σε αναγκαίες βελτιώσεις του κειμένου αυτών από νομικής και νομοτεχνικής άποψης, αφού προηγουμένως συμφώνησαν με αυτές τόσο η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας όσο και οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των κανονισμών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

29 Ιανουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων