Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

 

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Ανδρέας Κυπριανού
Γιώργος Τ. Γεωργίου Κωστής Ευσταθίου
Νίκος Νουρής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2019. Στην εν λόγω συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, ώστε τα τέλη που καταβάλλονται κατά την υποβολή αίτησης για την έκδοση, την τροποποίηση ή την ανανέωση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές να καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών αντί με βάση τις διατάξεις σχετικού παραρτήματος της εν λόγω βασικής νομοθεσίας, που ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η προτεινόμενη με το νομοσχέδιο ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, με απώτερο στόχο την απλούστευση των υφιστάμενων διαδικασιών για τον καθορισμό και τυχόν αναθεώρηση των πιο πάνω αναφερόμενων τελών.

Όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, τα καταβλητέα τέλη όσον αφορά τη ρύθμιση του καθεστώτος εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης ή εποχιακής εργασίας σήμερα επίσης καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών. Συναφώς, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με την υιοθέτηση της προτεινόμενης τροποποίησης αναμένεται ότι θα επέλθει ομοιόμορφη ρύθμιση όσον αφορά τη διαδικασία καθορισμού των τελών που επιβάλλονται για τη χορήγηση αδειών παραμονής και εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών.

Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο έχει εναρμονιστικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι οι υπό τροποποίηση διατάξεις της πιο πάνω αναφερόμενης βασικής νομοθεσίας συνιστούν εναρμονιστικές διατάξεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν κατά την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου το 2014 με την Οδηγία 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο.

29 Ιανουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων