Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου του 2019 Νόμος του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Καυκαλιάς
Αβέρωφ Νεοφύτου Μαρίνος Σιζόπουλος
Μάριος Μαυρίδης Μιχάλης Γιωργάλλας
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Ιανουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Υφυπουργείου Τουρισμού, καθώς και εκπρόσωποι του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου (ΕΑΠΕΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΕΑΠΕΚ για το έτος 2019 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €6.316.731 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται κυρίως από τέλη αιτήσεων (€137.700), ετήσια τέλη άδειας (€4.013.770) και κρατική χορηγία (€2.302.861).

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της Αρχής για το 2019 αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Αποδοχές προσωπικού (€155.611).

2. Λειτουργικές δαπάνες (€345.250).

3. Εκπαίδευση προσωπικού, συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα (€125.000).

4. Συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες (€1.493.000).

5. Επιστροφή τελών και άλλων προσόδων στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (€3.893.870).

6. Κοινωνικές παροχές (€120.000).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, η ΕΑΠΕΚ συστάθηκε με βάση τις διατάξεις του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου και έχει ως αρμοδιότητα τη διατήρηση και τη διαχείριση συστημάτων αδειοδότησης, επίβλεψης και ελέγχου καζίνου, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι:

1. η διεύθυνση και η λειτουργία του καζίνου-θερέτρου διεξάγονται από κατάλληλα πρόσωπα και ότι αυτό παραμένει ελεύθερο από εγκληματικές επιρροές ή εκμετάλλευση,

2. το παίγνιο στο καζίνο διεξάγεται έντιμα,

3. το ενδεχόμενο διάβρωσης του κοινωνικού ιστού, εθισμού σε τυχερά παίγνια, καθώς και οποιωνδήποτε αρνητικών για την κοινωνία επιπτώσεων και ειδικότερα επί ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων από τη λειτουργία του καζίνου περιορίζεται και ελέγχεται και

4. ο διαχειριστής συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προκύπτουν από τους όρους της άδειας που κατέχει για καζίνο-θέρετρο.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΑΠΕΚ δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ο προϋπολογισμός της Αρχής για το 2019 αντικατοπτρίζει τις αυξημένες ανάγκες της ΕΑΠΕΚ, οι οποίες προκύπτουν κυρίως από την εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, σύμφωνα με τις οποίες η Αρχή μπορεί να διορίζει και να εργοδοτεί, κάτω από όρους και προϋποθέσεις που η ίδια καθορίζει, οποιουσδήποτε αξιωματούχους, υπαλλήλους, συμβούλους, επιθεωρητές και αντιπροσώπους κρίνονται αναγκαίοι για την αποτελεσματική λειτουργία της και την εκτέλεση των καθηκόντων της, νοουμένου ότι οι διορισμοί γίνονται υπό το καθεστώς εργοδότησης με σύμβαση.

2. Με βάση τον περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμο, η χρηματοδότηση της Αρχής για την κάλυψη των αναγκών του προϋπολογισμού της προέρχεται από κρατική χορηγία, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στο ύψος του ετήσιου προϋπολογισμού της.

3. Η Αρχή λειτουργεί σε ένα νέο και πολύπλοκο περιβάλλον, καθότι η χορήγηση αποκλειστικής άδειας καζίνου-θερέτρου στον διαχειριστή αποτελεί καινοτομία για τα κυπριακά δεδομένα και τοποθετεί τη χώρα στο επίκεντρο του διεθνούς σκηνικού παιγνίων. Οι ανάγκες της Αρχής, όπως προβλέπονται στον προϋπολογισμό της για το 2019, κρίνονται απαραίτητες για την εποπτεία των εγκαταστάσεων του προσωρινού καζίνου, καθώς και των δορυφορικών καζίνων.

Ο ίδιος δήλωσε ότι στο παρόν στάδιο η Αρχή στελεχώνεται με προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας μέσω απόσπασης, ενώ στον προϋπολογισμό για το 2019 έχει περιληφθεί πρόνοια για την αγορά υπηρεσιών, με σκοπό την επίτευξη της αποτελεσματικής λειτουργίας, την υλοποίηση των στόχων της, τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της και την κάλυψη των αρμοδιοτήτων της.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με τα έσοδα της Αρχής, τη λειτουργία των καζίνων, καθώς και τις προβλεπόμενες δαπάνες σε σχέση με την αποκατάσταση εθισμένων ατόμων στον τζόγο.

Συναφώς, οι εκπρόσωποι της ΕΑΠΕΚ δήλωσαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τα έσοδα της Αρχής αφορούν, πέραν της κρατικής χορηγίας, τέλη αιτήσεων, τέλη διερεύνησης, ετήσια τέλη άδειας, φόρο καζίνου και διοικητικά πρόστιμα. Τα ετήσια τέλη άδειας αποτελούν την κυριότερη κατηγορία εσόδων για την Αρχή, τα οποία προβλέπονται για το 2019 στα €4 εκατομ. και θα προέλθουν από το καζίνο-θέρετρο (€2,5 εκατομ.), από το δορυφορικό καζίνο στη Λευκωσία (€1 εκατομ.) και από τα υπόλοιπα δορυφορικά καζίνα (€0,5 εκατομ.). Το σύνολο των εσόδων που εισπράττει η ΕΑΠΕΚ αποδίδεται στο Γενικό Λογιστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, ενώ το κράτος καλύπτει μέσω της κρατικής χορηγίας τις δαπάνες για τη λειτουργία της Αρχής.

2. Μέχρι σήμερα έχουν λειτουργήσει τρία δορυφορικά καζίνα, ένα στη Λευκωσία, ένα στη Λεμεσό και ένα στη Λάρνακα, ενώ εντός του 2019 αναμένεται η λειτουργία δύο επιπρόσθετων δορυφορικών καζίνων στην Πάφο και στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

3. Η Αρχή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της συστήνει και λειτουργεί, στη βάση ποσοστού επί των εσόδων της που εισπράττονται από τα ετήσια τέλη άδειας, ταμείο αποκατάστασης εθισμένων ατόμων στον τζόγο. Μέσω του εν λόγω ταμείου θα προωθούνται δράσεις με σκοπό την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων στον κοινωνικό ιστό από το παίγνιο. Το ποσοστό επί των εσόδων της Αρχής το οποίο θα κατανεμηθεί στο εν λόγω ταμείο έχει καθοριστεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής στο 3%, ήτοι €120.000. Η ετοιμασία των εν λόγω δράσεων βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχουν γίνει κατά το 2018 οποιεσδήποτε σχετικές δαπάνες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή της Αλληλεγγύης, την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου για το έτος 2019.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

29 Ιανουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων