Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Ευανθία Σάββα
Δημήτρης Δημητρίου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ 3ης Οκτωβρίου 2018 και 9ης Ιανουαρίου 2019. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της Αστυνομίας Κύπρου, της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης και του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας Νόμου, ώστε αφενός να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου» και αφετέρου να καταστεί πιο αποτελεσματική και λειτουργική η υπό τροποποίηση νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω Οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες αναφορικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των ποινών στον τομέα των τρομοκρατικών εγκλημάτων, των εγκλημάτων που σχετίζονται με τρομοκρατική ομάδα και των εγκλημάτων που σχετίζονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες, καθώς και μέτρα προστασίας και στήριξης των θυμάτων τρομοκρατίας.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο:

1. ποινικοποιούνται τα ταξίδια για σκοπούς που συνδέονται με την τρομοκρατία, η χρηματοδότηση, η διοργάνωση και η διευκόλυνση τέτοιων ταξιδιών, η παροχή και η παρακολούθηση εκπαίδευσης για σκοπούς που συνδέονται με την τρομοκρατία, η παροχή κεφαλαίων για την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, η στρατολόγηση τρομοκρατών, η δημόσια υποκίνηση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος μέσω του διαδικτύου ή άλλων μέσων, η συνέργεια, η ηθική αυτουργία και η απόπειρα τέλεσης τρομοκρατικού εγκλήματος,

2. επεκτείνεται η δικαιοδοσία των δικαστηρίων αναφορικά με την εκδίκαση ποινικών αδικημάτων που προβλέπονται στον περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας Νόμο,

3. ρυθμίζεται η φραγή της πρόσβασης σε υλικό που αποτελεί δημόσια υποκίνηση διάπραξης αδικημάτων τρομοκρατίας στο διαδίκτυο, καθώς και η αφαίρεση τέτοιου υλικού και

4. αυξάνονται οι χρηματικές ποινές που επισύρουν τα αδικήματα της συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση, της παροχής υποστήριξης σε τρομοκρατική οργάνωση, της υποκίνησης διάπραξης αδικήματος τρομοκρατίας και της στρατολόγησης τρομοκρατών.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τoυ νομοσχεδίου.

Στο αρχικό στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κατατέθηκε στην επιτροπή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναθεωρημένο κείμενο αυτού, με το οποίο επιφέρονται επιμέρους τροποποιήσεις ορισμένων προνοιών του.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή επέφερε στο κείμενο του νομοσχεδίου περαιτέρω τροποποιήσεις με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών του, καθώς και τη βελτίωσή του από νομοτεχνικής άποψης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και λήψη τελικής απόφασης.

29 Ιανουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων