Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2019 Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Καυκαλιάς
Αβέρωφ Νεοφύτου Μαρίνος Σιζόπουλος
Μάριος Μαυρίδης Μιχάλης Γιωργάλλας
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Ιανουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το 2019 προβλέπει δαπάνες ύψους €5.905.537 και έσοδα ύψους €5.909.190, τα οποία προέρχονται από ετήσιες συνδρομές και άλλα ετήσια δικαιώματα (€3.206.516), από δικαιώματα εγγραφής και πάγια δικαιώματα (€427.352), από τέλη για αμοιβαία κεφάλαια (€88.250), από τόκους εισπρακτέους (€311.450), καθώς και από διάφορα άλλα έσοδα (€1.875.622).

Οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΧΑΚ για το έτος 2019 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Τακτικές δαπάνες (€5.163.137), οι οποίες αφορούν κυρίως τα εξής:

α. Αποδοχές προσωπικού και αντιμισθίες μελών του συμβουλίου (€3.554.224).

β. Διάφορα έξοδα (€1.133.366).

γ. Έξοδα λειτουργίας γραφείου (€245.547).

δ. Έξοδα δημοσίευσης, προβολής, προώθησης και δημόσιων σχέσεων (€102.000).

2. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€692.400), οι οποίες αφορούν κυρίως τα εξής:

α. Μηχανογραφικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (€270.000).

β. Υλοποίηση στρατηγικών σχεδιασμών του ΧΑΚ (€145.000).

γ. Δόσεις δανείου για το νέο οίκημα του ΧΑΚ (€80.400).

δ. Εξοπλισμός μηχανογράφησης συστημάτων διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο λειτουργίας της Κοινής Πλατφόρμας (€144.000).

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€50.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το έτος 2019 συγκρινόμενος με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για το έτος 2018 παρουσιάζει αύξηση εσόδων κατά 15% περίπου και μείωση δαπανών κατά 2,7% περίπου.

Οι τακτικές δαπάνες, εξαιρουμένου του μισθολογίου (διαχειριστικά έξοδα), ανέρχονται στα €1.6 εκατομ. σε σύγκριση με €1.4 εκατομ. τον προηγούμενο χρόνο, παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση της τάξης του 10,3% σε σχέση με το 2018 ή σε απόλυτους αριθμούς αύξηση ύψους €0.15 εκατομ.

Οι αναπτυξιακές δαπάνες ανέρχονται στα €0.7 εκατομ. σε σύγκριση με €1.2 εκατομ. τον προηγούμενο χρόνο, παρουσιάζουν δηλαδή μείωση της τάξης του 41% περίπου σε σχέση με το 2018 ή σε απόλυτους αριθμούς μείωση ύψους €0.48 εκατομ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δυσμενείς εξελίξεις που προέκυψαν κατά τα τελευταία χρόνια στο οικονομικό και εταιρικό περιβάλλον της Κύπρου είχαν μεταξύ άλλων σημαντική αρνητική αντανάκλαση στη χρηματιστηριακή αγορά και ειδικότερα στο ΧΑΚ.

Επιπρόσθετα, το ΧΑΚ και το γενικότερο επενδυτικό κλίμα επηρεάζονται από σημαντικές εξελίξεις που συμβαίνουν σε άλλες χώρες με τις οποίες η Κύπρος διατηρεί στενές εμπορικές/επιχειρηματικές σχέσεις, όπως στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Με βάση τα πιο πάνω, καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο στην παρούσα φάση να γίνουν ασφαλείς και ακριβείς προβλέψεις. Ο υπό αναφορά προϋπολογισμός, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στηρίζεται στο γεγονός ότι υπολογίζεται να προωθηθούν σειρά νέων έργων, πρωτοβουλιών και εισηγήσεων, ώστε να αποδώσουν βελτιωμένα αποτελέσματα και να προωθηθούν περαιτέρω έργα/πρωτοβουλίες του ΧΑΚ που υλοποιήθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια, ώστε το χρηματιστήριο να μπορέσει να αναστρέψει, κατά το δυνατόν, την αρνητική οικονομική εικόνα που είχε προκύψει.

Επίσης, εκτιμάται ότι αναμένεται να υπάρξει βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, προεξοφλώντας τις θετικότερες οικονομικές και εταιρικές εξελίξεις που έχουν αντανάκλαση σε αρκετούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να προκύψουν νέες πηγές εσόδων από νέα προϊόντα, αγορές και υπηρεσίες, ως επίσης και λόγω της ώθησης των επενδύσεων στην κυπριακή χρηματαγορά, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικά πιο βελτιωμένες ευρύτερα μακροοικονομικές και εταιρικές εξελίξεις.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων οι ενέργειες του ΧΑΚ για συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε., διαδικασία που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, στις 18 Δεκεμβρίου 2018, και ζητήθηκε από τους εκπροσώπους του ΧΑΚ η κατάθεση στοιχείων αναφορικά με το θέμα αυτό.

Συναφώς, σε επιστολή του ΧΑΚ, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2019, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το χρηματιστήριο, στο πλαίσιο της προώθησης και υλοποίησης νέων πρωτοβουλιών, μελετά διαρκώς την εισαγωγή νέων υπηρεσιών, αγορών και προϊόντων που θα βελτιώνουν τις προοπτικές του οργανισμού και ταυτόχρονα θα διανοίγουν νέες προοπτικές σε νευραλγικούς τομείς οικονομικής ανάπτυξης. Ο τομέας της ενέργειας, σύμφωνα με την ίδια επιστολή, είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός τομέας για την Κύπρο, καθώς και για την ευρύτερη περιφέρεια και η σημασία του είναι ολοένα αυξανόμενη. Το ΧΑΚ αποφάσισε συνεπώς την εξ υπαρχής συμμετοχή του στην πρωτοβουλία αυτή, με στόχο μεταξύ άλλων να βρίσκεται σε καλύτερη θέση, ώστε να μπορεί μελλοντικά να αξιολογεί νέες συναφείς προοπτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα παρουσιάζονται.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, το ΧΑΚ με δεύτερη επιστολή του, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2019, ενημέρωσε την επιτροπή ότι έπειτα από ερώτημα μέλους της αναφορικά με τη μείωση που παρουσιάζεται στην ταμειακή ροή του χρηματιστηρίου, έχοντας προβεί σε μελέτη και επανεξέταση των σχετικών πινάκων του προϋπολογισμού, εντοπίστηκε ότι εκ παραδρομής δεν έχουν τύχει κατάλληλης προσαρμογής ορισμένα ποσά, καθώς και ορθή αποτύπωση των σχετικών άρθρων.

Συνεπώς, στην ίδια επιστολή επισυνάπτονται οι διορθωμένοι πίνακες οι οποίοι επηρεάζονται και βάσει αυτών σημειώνεται ότι η μείωση η οποία επισημάνθηκε παύει να υφίσταται. Ως εκ τούτου, το κείμενο του προϋπολογισμού έτυχε της κατάλληλης νομοτεχνικής επεξεργασίας, ώστε σε αυτό να ενσωματωθούν οι διορθωμένοι πίνακες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας τους Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή της Αλληλεγγύης, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά προϋπολογισμού σε νόμο, όπως αυτός έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών τάσσεται εναντίον της ψήφισης του υπό αναφορά προϋπολογισμού σε νόμο.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, ο τίτλος αυτού θα πρέπει να διαμορφωθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2019 Νόμος του 2019».

 

 

 

16 Ιανουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων