Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Παύλος Μυλωνάς
Γιώργος Κάρουλλας Μιχάλης Γιωργάλλας
Αννίτα Δημητρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Γιώργος Κ. Γεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Αντρέας Καυκαλιάς Γιώργος Περδίκης
Γιώργος Τ. Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2019. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, της ΠΟΕΔ, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμου, ώστε να επεκταθεί η υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση λόγω της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για την αύξηση της ηλικίας πρώτης εγγραφής στην προδημοτική τάξη και στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στην παροχή στο Υπουργικό Συμβούλιο εξουσίας για καθορισμό της ηλικίας εισδοχής στη δημοτική εκπαίδευση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο και όσα τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, επισημαίνονται τα εξής:

1. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το θέμα της ηλικίας πρώτης εγγραφής στην προδημοτική τάξη και στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, αξιοποίησε τα στοιχεία και όλες τις απόψεις που εξέφρασαν οι εμπλεκόμενοι φορείς και προώθησε σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για επέκταση του ορίου ηλικίας πρώτης εγγραφής στα δημοτικά σχολεία. Η αλλαγή αυτή λαμβάνει υπόψη αποκλειστικά και μόνο το συμφέρον των παιδιών και αναμένεται ότι με την αύξηση της ηλικίας εισδοχής τα ποσοστά των παιδιών με μεγάλη πιθανότητα να παραμείνουν γλωσσικά και μαθηματικά αναλφάβητα θα μειωθούν και θα αυξηθεί η σχολική επιτυχία σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό παιδιών.

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2018 και με αρ. 84.078 αποφάσισε τη διατήρηση του ορίου ηλικίας για υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών στο νηπιαγωγείο στην ηλικία των τεσσάρων χρόνων και οκτώ μηνών, ως έχει σήμερα. Ταυτόχρονα όμως αποφάσισε τη σταδιακή αύξηση της ηλικίας πρώτης εγγραφής των παιδιών ως εξής:

α. Στην προδημοτική τάξη από τεσσάρων χρονών και οκτώ μηνών, που είναι σήμερα, σε πέντε χρονών.

β. Στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου από πέντε χρονών και οκτώ μηνών, που είναι σήμερα, σε έξι χρονών. Ειδικότερα, για την προδημοτική τάξη η απόφαση θα ισχύσει για τη σχολική χρονιά 2019-2020, ενώ για την Α΄ τάξη θα ισχύσει για τη σχολική χρονιά 2020-2021 και η αύξηση του ορίου ηλικίας θα γίνει σταδιακά για τις επόμενες σχολικές χρονιές, αντίστοιχα.

3. Με βάση τα πιο πάνω, κρίθηκε αναγκαία η προώθηση του τροποποιητικού νομοσχεδίου, λόγω της πιο πάνω απόφασης για την αύξηση της ηλικίας πρώτης εγγραφής και για να παρέχεται η εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο για καθορισμό της ηλικίας πρώτης εγγραφής.

Ο διευθυντής δημοτικής εκπαίδευσης στα πλαίσια της συνεδρίας ανέλυσε τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και κατέθεσε τόσο προφορικά όσο και γραπτώς αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με την ερευνητική και επιστημονική τεκμηρίωση για την αύξηση της ηλικίας πρώτης εγγραφής.

Με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου συμφώνησαν οι εκπρόσωποι του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, της ΠΟΕΔ και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΔ, αφού επισήμαναν ότι η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση, επισήμαναν την ανάγκη εξέτασης της δυνατότητας για μείωση προς τα κάτω της ηλικίας της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης.

Ταυτόχρονα, οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης επισήμαναν μεταξύ άλλων την ανάγκη βελτίωσης των αναλυτικών προγραμμάτων, καθώς και την ανάγκη μείωσης του αριθμού των μαθητών στις τάξεις που θα προκύψει από την εφαρμογή του νέου μέτρου.

Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων ανέφεραν ότι τον Νοέμβριο του 2017 με επιστολή τους προς το αρμόδιο υπουργείο είχαν συναινέσει στην εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης, νοουμένου ότι θα λαμβάνονταν συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία όμως δε λήφθηκαν ακόμη από πλευράς του υπουργείου και ως εκ τούτου δε συναινούν στην προώθηση της νέας αυτής ρύθμισης. Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά αφορούν μεταξύ άλλων τη διετή υποχρεωτική φοίτηση στην προδημοτική για όλα τα παιδιά, τον καταρτισμό ενιαίου αναλυτικού προγράμματος για την προδημοτική και τις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, τη μείωση του αριθμού των παιδιών στην προδημοτική και Α΄ τάξη δημοτικού κτλ.

Επιπρόσθετα, ομάδα γονέων που παρευρέθηκε στην επιτροπή, αφού εξέφρασε τις επιφυλάξεις της για το νομοσχέδιο και επισήμανε την ανάγκη ολιστικής αντιμετώπισης του θέματος, εισηγήθηκε μεταξύ άλλων την εξέταση της δυνατότητας όπως τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί τους μήνες Σεπτέμβρη και Οκτώβρη και τα οποία οριακά χάνουν τη χρονιά τους να έχουν το δικαίωμα οι γονείς τους να αιτηθούν στο αρμόδιο υπουργείο, ώστε μετά από εξέταση εμπειρογνωμόνων να κριθεί κατά πόσο αυτά είναι μαθησιακά ώριμα ή όχι να παρακολουθήσουν την Α΄ τάξη δημοτικού ή να επαναλάβουν την προδημοτική τάξη.

Στα πλαίσια της συνεδρίας εγέρθηκαν αρκετοί προβληματισμοί από τα μέλη της επιτροπής όσον αφορά τις διάφορες παραμέτρους και πτυχές του θέματος, καθώς και τις αλυσιδωτές επιπτώσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν από την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης, καθώς και τον πιθανό αντίκτυπό της όσον αφορά κοινωνικοοικονομικά δεδομένα.

Ο διευθυντής δημοτικής εκπαίδευσης, αφού έδωσε τις αναγκαίες επεξηγήσεις, επισήμανε ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται στο στάδιο αυτό η εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να καθορίζει την ηλικία εισδοχής στην προδημοτική και τη δημοτική εκπαίδευση και σταδιακά θα ρυθμιστούν και όλα τα συνακόλουθα θέματα. Ήδη, όπως ανέφερε, προωθούνται τα νέα αναλυτικά προγράμματα για την προδημοτική και δημοτική εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, όπως επισήμανε ο ίδιος, πρέπει να προωθηθεί το συντομότερο προς ψήφιση η προτεινόμενη τροποποίηση, διότι επηρεάζονται τα χρονοδιαγράμματα που αφορούν τις εγγραφές των παιδιών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ότι, επειδή δεν κατέστη δυνατόν να διαμορφώσει έγκαιρα τις θέσεις της, όλες οι πλευρές της θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου στα πλαίσια της συζήτησής του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

9 Ιανουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων