Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018» και «Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών στα Εργοστάσια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαριέλλα Αριστείδου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δυο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Νοεμβρίου και 4 Δεκεμβρίου 2018. Στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ και του ΚΕΒΕ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΑΣΥΔΥ και ΑΣΔΥΚ, καθώς και η ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 38 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, καθώς και των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 23 και 66 του περί Εργοστασίων Νόμου, είναι η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2017/164/ΕΕ της Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 2017 για τη θέσπιση τέταρτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση των Οδηγιών 91/322/ΕΟΚ, 2000/39/ΕΚ και 2009/161/ΕΕ της Επιτροπής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τους πρώτους κανονισμούς σκοπείται η επέκταση του καταλόγου οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης για προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους οι οποίοι προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν λόγω της έκθεσης σε χημικούς παράγοντες και υιοθετείται ο κατάλογος οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης που περιέχεται στην Οδηγία 2017/164/ΕΕ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η τροποποίηση των δεύτερων κανονισμών κρίθηκε επιβεβλημένη, προκειμένου να μην υπάρχει αντίφαση μεταξύ των δύο νομοθεσιών, αφού στους υφιστάμενους περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών στα Εργοστάσια Κανονισμούς περιλαμβάνονται χημικές ουσίες με διαφορετικά όρια επαγγελματικής έκθεσης.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση και τα όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών δεν αναμένεται η ύπαρξη ουσιαστικού δημοσιονομικού κόστους, αφού ήδη εφαρμόζεται η υφιστάμενη νομοθεσία για τους χημικούς παράγοντες. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, αυτές θα επιβαρυνθούν με το κόστος εφαρμογής των απαραίτητων μέτρων για συμμόρφωση με τις πρόνοιες των κανονισμών, το οποίο δεν αναμένεται να είναι μεγάλο, λόγω του ότι οι πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών εφαρμόζονται ήδη εν μέρει τόσο στο πλαίσιο της γενικής νομοθεσίας για προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων όσο και στο πλαίσιο των κανονισμών για τους χημικούς παράγοντες.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία για μεταφορά της Οδηγίας στο κυπριακό δίκαιο έληξε την 21η Αυγούστου 2018 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή/παράβαση με αριθμό 2018/0246. Σημειώνεται περαιτέρω ότι οι υπό εξέταση κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εξέταση στις 16 Νοεμβρίου 2018.

Όλοι οι προσκεκλημένοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των εν λόγω κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

9 Ιανουαρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων