Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Δημήτρης Δημητρίου Πανίκος Λεωνίδου
Άριστος Δαμιανού Κωστής Ευσταθίου
Ευανθία Σάββα 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2018.

Σημειώνεται ότι όλοι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2018 για τους υπ’ αριθμόν 3, 4, 6, 7 και 8 κανονισμούς, και σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 21η Νοεμβρίου 2018 για τους υπ’ αριθμόν 1, 2, 5, 9 και 10 κανονισμούς, και η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των εν λόγω κανονισμών στην ολομέλεια για έγκριση.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιθεωρητή Ελέγχου Α΄ Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία καθορίζεται ως θέση προαγωγής στις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α8 και Α9(i).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η θέση αυτή μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος λόγω του τερματισμού της λειτουργίας του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας και της μεταφοράς του προσωπικού και των θέσεων του εν λόγω οργανισμού στη δημόσια υπηρεσία, δυνάμει των διατάξεων του περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας στο Τμήμα Γεωργίας και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Νόμου του 2014.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 151 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λογιστικού Λειτουργού στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), η οποία καθορίζεται ως θέση πρώτου διορισμού στις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α8-Α10-Α11.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η πιο πάνω θέση δημιουργήθηκε με τον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2018 λόγω της αναμενόμενης σημαντικής αύξησης των εργασιών του Λογιστηρίου του ΓΕΡΗΕΤ, ενόψει της επικείμενης λειτουργίας της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας, και για να καταστεί δυνατή η πλήρωσή της πρέπει να εγκριθεί σχετικό σχέδιο υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το προσχέδιο του σχεδίου υπηρεσίας για την πιο πάνω θέση ετοιμάστηκε από το ΓΕΡΗΕΤ και έτυχε επεξεργασίας από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, με βάση τις γενικές αρχές που ακολουθούνται κατά τον καταρτισμό σχεδίων υπηρεσίας ανάλογων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο κρατικό τομέα.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Ελεγκτή 2ης Τάξης στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, η οποία είναι θέση προαγωγής στη μισθοδοτική κλίμακα Α9(i), έτσι ώστε, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι για προαγωγή στη θέση αυτή που να πληρούν το απαιτούμενο προσόν για συμπλήρωση δεκαεξαετούς τουλάχιστον συνολικής υπηρεσίας στη θέση Ελεγκτή Μεταφορών με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στην Κλίμακα Α7, να επιτρέπεται σε υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει δεκαοκταετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στη θέση Ελεγκτή Μεταφορών να είναι υποψήφιοι για τη θέση Ανώτερου Ελεγκτή 2ης Τάξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας είναι αναγκαία, για να καταστεί δυνατή η πλήρωση πέντε θέσεων που παραμένουν κενές στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών και κατ’ επέκταση να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, αφού τώρα δεν υπάρχουν υποψήφιοι οι οποίοι να έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα από το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας έτη υπηρεσίας.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 19 του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Λειτουργού Λογιστηρίου Α΄, η οποία καθορίζεται ως θέση προαγωγής στη μισθοδοτική κλίμακα Α11(ii).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η θέση Λειτουργού Λογιστηρίου Α΄ είναι νέα θέση προαγωγής, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Λογιστηρίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου, με στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία ζωτικών εργασιών ενός ή περισσότερων κλάδων της Οικονομικής Διεύθυνσης της Αρχής. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η αλλαγή της οργανωτικής δομής εντός της οποίας λειτουργούσε η Αρχή Λιμένων Κύπρου κρίθηκε αναγκαία με την ανάληψη των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού Λεμεσού από ιδιώτες ανάδοχους, οπότε η Αρχή μετατράπηκε από διαχειριστή των λιμενικών χώρων που εμπορικοποιήθηκαν σε ρυθμιστή.

Σκοπός των πέμπτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Υγειονομικού Λειτουργού Α΄ στις Υγειονομικές Υπηρεσίες, η οποία καθορίζεται ως θέση προαγωγής στη μισθοδοτική κλίμακα Α11(ii).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η πιο πάνω θέση προέκυψε μετά από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο του 2009 με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, με την οποία έχει τροχοδρομηθεί η δημιουργία επιστημονικής δομής στις Υγειονομικές Υπηρεσίες με τη μεταφορά σε αυτή του προσωπικού που κατά το χρόνο επίτευξης της συμφωνίας κατείχε τα απαραίτητα πανεπιστημιακά προϊόντα.

Με βάση τα ίδια στοιχεία το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας καθορίστηκε ως θέση προαγωγής, σύμφωνα με την πάγια πρακτική που ακολουθείται για όλες τις ανελικτικές θέσεις αυτού του επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία.

Σκοπός των έκτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, το οποίο έτυχε επεξεργασίας από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας καθόρισε παράλληλα τους όρους εργασίας του γενικού διευθυντή, οι οποίοι έτυχαν επίσης επεξεργασίας από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών και στους οποίους μεταξύ άλλων περιέχονται όροι αναφορικά με τη διάρκεια της σύμβασης, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, τα ωφελήματά του μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης, τις εισφορές σε διάφορα ταμεία εργοδότη και εργοδοτουμένων, την άδεια ανάπαυσης, την άδεια ασθενείας και την πειθαρχική ευθύνη του διοριζόμενου στη θέση.

Κατά την σε πρώτο στάδιο εξέταση των κανονισμών από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας μέλη της υποεπιτροπής εξέφρασαν προβληματισμό αναφορικά με τη συμπερίληψη στα απαιτούμενα προσόντα, ως πλεονέκτημα, διετούς τουλάχιστον πείρας σχετικής με τα καθήκοντα της θέσης πέραν της απαιτούμενης πείρας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας, απαιτούμενο προσόν για διορισμό στη θέση του Γενικού Διευθυντή αποτελεί η δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

Η Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγήθηκε στην επιτροπή όπως η πιο πάνω αναφερόμενη πρόνοια σύμφωνα με την οποία επιπρόσθετη διετής πείρα θα αποτελεί πλεονέκτημα διαγραφεί από το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας.

Σκοπός των έβδομων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Τεχνικού Επιθεωρητή στη μισθοδοτική κλίμακα Α10(i) και Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού στη μισθοδοτική κλίμακα Α10(i), οι οποίες καθορίζονται ως θέσεις προαγωγής στο Υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, και οι δύο αυτές νέες θέσεις προαγωγής δημιουργήθηκαν με την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2018 και για να καταστεί δυνατή η πλήρωσή τους, καταρτίστηκαν από το Υπουργείο Άμυνας τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας, τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σκοπός των όγδοων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87* του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Αρχιδεσμοφύλακα στις Φυλακές, η οποία είναι θέση προαγωγής στις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α8 και Α9(i), έτσι ώστε να καθοριστεί ως απαιτούμενο προσόν για προαγωγή στη θέση αυτή η δεκαοκταετής υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση Δεσμοφύλακα [κλίμακα Α2, Α5, Α7(ii)], χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε υπηρεσία στην κλίμακα Α7.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Αρχιδεσμοφύλακα διενεργείται στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας μεταξύ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της ΠΑΣΥΔΥ για καθορισμό νέας γενικής πολιτικής για τις θέσεις προαγωγής στις μισθοδοτικές κλίμακες Α8 και Α9(i), οι οποίες συνιστούν τον πρώτο βαθμό προαγωγής από τις θέσεις στις μισθοδοτικές κλίμακες Α2, Α5, Α7(ii).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ως αρμόδια αρχή συμφώνησε με την εισήγηση αυτή με στόχο τη σωστή στελέχωση και την εύρυθμη λειτουργία των Φυλακών, αφού δεν υπάρχουν υποψήφιοι για προαγωγή στη θέση αυτή που να κατέχουν το απαιτούμενο με βάση το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας προσόν της δεκαεξαετούς τουλάχιστον συνολικής υπηρεσίας στη θέση Δεσμοφύλακα με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη μισθοδοτική κλίμακα Α7.

Σκοπός των ένατων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Κτηνιατρικού Επιθεωρητή 1ης Τάξης στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η οποία είναι θέση προαγωγής στις συνδυασμένες κλίμακες Α8 και Α9(i), έτσι ώστε τα απαιτούμενα προσόντα για προαγωγή στη θέση αυτή να συνάδουν με τη γενικότερη πολιτική για τις θέσεις αυτές.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας τροποποιείται υφιστάμενη σημείωση στα απαιτούμενα προσόντα για προαγωγή στη θέση Κτηνιατρικού Επιθεωρητή 1ης Τάξης, με βάση την οποία, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι για προαγωγή στη θέση αυτή που να κατέχουν το απαιτούμενο προσόν της δεκαεξαετούς τουλάχιστον συνολικής υπηρεσίας στη θέση Κτηνιατρικού Επιθεωρητή με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στην κλίμακα Α7, όπως προνοείται στο υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας, θα επιτρέπεται σε υπάλληλους με δεκαοκταετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στη θέση Κτηνιατρικού Επιθεωρητή να είναι υποψήφιοι για τη θέση Κτηνιατρικού Επιθεωρητή 1ης Τάξης.

Σκοπός των δέκατων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Τεχνικού Χημείου Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας στη μισθοδοτική κλίμακα Α9(i) και Δειγματολήπτη Α΄ Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας στις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α8 και Α9(i), οι οποίες καθορίζονται ως θέσεις προαγωγής στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι θέσεις αυτές μεταφέρθηκαν στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες λόγω του τερματισμού της λειτουργίας του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας και της μεταφοράς του προσωπικού και των θέσεων του εν λόγω οργανισμού στη δημόσια υπηρεσία, δυνάμει των διατάξεων του περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας στο Τμήμα Γεωργίας και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Νόμου του 2014.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπ’ αριθμόν 1, 3, 4, 5, 7, 9 και 10 κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

2. Κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπ’ αριθμόν 2 κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκε κατά της έγκρισης των υπ’ αριθμόν 2 κανονισμών.

3. Κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπ’ αριθμόν 6 κανονισμών, όπως αυτοί έχουν αναθεωρηθεί από την επιτροπή στη βάση της σχετικής εισήγησης της υποεπιτροπής αυτής.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκε κατά της έγκρισης των υπ’ αριθμόν 6 κανονισμών.

4. Κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπ’ αριθμόν 8 κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των υπ’ αριθμόν 8 κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 • 5 Δεκεμβρίου 2018
 • 

   

   

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  1.

  Οι περί Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Θέση Επιθεωρητή Ελέγχου Α΄ Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

  2.

  Οι περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - Θέση Λογιστικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

  3.

  Οι περί Τμήματος Οδικών Μεταφορών - Θέση Ανώτερου Ελεγκτή Μεταφορών, 2ης Τάξης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

  4.

  Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

  5.

  Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Υγειονομικού Λειτουργού Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

  6.

  Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας - Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

  7.

  Οι περί Υπουργείου Άμυνας - Θέσεις Τεχνικού Επιθεωρητή και Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

  8.

  Οι περί Φυλακών - Θέση Αρχιδεσμοφύλακα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

  9.

  Οι περί Κτηνιατρικών Υπηρεσιών - Θέση Κτηνιατρικού Επιθεωρητή 1ης Τάξης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

  10.

  Οι περί Κτηνιατρικών Υπηρεσιών - Θέσεις Ανώτερου Τεχνικού Χημείου Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας και Δειγματολήπτη Α΄ Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       

      

       © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων