Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ερευνητικών Επιτροπών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Δημήτρης Δημητρίου Πανίκος Λεωνίδου
Άριστος Δαμιανού Κωστής Ευσταθίου
Ευανθία Σάββα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Νοεμβρίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, έτσι ώστε σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό το φως των εκάστοτε ειδικών περιστάσεων της υπό έρευνα περίπτωσης να καθίσταται δυνατή και δεύτερη παράταση της περιόδου διορισμού ερευνητικής επιτροπής από το διορίζον όργανο για περαιτέρω χρονικό διάστημα να μην υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία μετά από γραπτό αίτημα της Ερευνητικής Επιτροπής για τη Διεξαγωγή Έρευνας Σχετικά με την Κατάρρευση του Συνεργατικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, με το οποίο η εν λόγω επιτροπή ενημέρωσε τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως διορίζον όργανό της, ότι η έρευνα που της έχει ανατεθεί είναι αδύνατο να περατωθεί κατά ικανοποιητικό τρόπο εντός της μέγιστης προβλεπόμενης από τον νόμο περιόδου των έξι μηνών.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τoυ νομοσχεδίου.

Κατά τη μελέτη του νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής εξέφρασαν προβληματισμό αναφορικά με τις συνέπειες της προτεινόμενης τροποποίησης του νόμου, οι οποίες δε θα περιοριστούν στη συγκεκριμένη ερευνητική επιτροπή, αφού οι σχετικές διατάξεις θα τυγχάνουν εφαρμογής και σε επόμενες ερευνητικές επιτροπές, καθώς και για τα μηνύματα που θα δοθούν με την τροποποίηση νομοθεσίας, ενώ είναι σε εξέλιξη οι εργασίες της ερευνητικής επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της εξασφάλισης αξιόπιστου πορίσματος από την Ερευνητική Επιτροπή για τη Διεξαγωγή Έρευνας Σχετικά με την Κατάρρευση του Συνεργατικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και την ανάγκη διαφύλαξης του κύρους της ερευνητικής επιτροπής και του πορίσματός της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ζήτησε όπως κατατεθεί ενώπιόν της περαιτέρω τεκμηρίωση για την ανάγκη της παροχής δυνατότητας περαιτέρω παράτασης της περιόδου διορισμού της.

Ανταποκρινόμενη στο αίτημα της επιτροπής, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας διαβίβασε επιστολή της Ερευνητικής Επιτροπής για τη Διεξαγωγή Έρευνας Σχετικά με την Κατάρρευση του Συνεργατικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Οι ακροάσεις ενώπιον της ερευνητικής επιτροπής αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 17 Δεκεμβρίου 2018 για λόγους πέραν της θελήσεως της επιτροπής, οι οποίοι σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα είτε των προσώπων που θα κληθούν είτε του χώρου διεξαγωγής της ακρόασης.

2. Κατά τη διεξαγωγή των ερευνών της επιτροπής καθίσταται αναγκαία η κλήτευση νέων μαρτύρων ή η επανακλήτευση μαρτύρων, για να παράσχουν διευκρινίσεις επί γεγονότων τα οποία προκύπτουν στην πορεία.

3. Αναμένεται γνωμάτευση επί συγκεκριμένου τεχνικού θέματος, για την οποία έχει πρόσφατα εγκριθεί δαπάνη από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

4. Η τρίμηνη παράταση που παραχωρήθηκε στην ερευνητική επιτροπή από τον Γενικό Εισαγγελέα εκπνέει στις 6 Ιανουαρίου 2019 και στην περίοδο της εν λόγω παράτασης περιλαμβάνονται οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

5. Το έργο της ερευνητικής επιτροπής ήταν τεράστιο τόσο από άποψη της χρονικής περιόδου την οποία καλύπτει η έρευνα όσο και από άποψη αριθμού και πολυπλοκότητας τεχνικών και άλλων θεμάτων τα οποία πρέπει να αναλύσει και να αποφασίσει. Με βάση τους όρους εντολής της ερευνητικής επιτροπής, η έρευνά της καλύπτει την περίοδο η οποία άρχεται από τη δεκαετία του 1980 και φθάνει μέχρι και σήμερα, για γεγονότα τα οποία βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, περιλαμβανομένου του καθεστώτος λειτουργίας της ΣΕΔΙΠΕΣ και της ΚΕΔΙΠΕΣ, των δύο νομικών οντοτήτων που προέκυψαν από την πώληση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην Ελληνική Τράπεζα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

4 Δεκεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων