Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους  κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Δημήτρης Δημητρίου
Μιχάλης Γιωργάλλας Γιώργος Κ. Γεωργίου
Ονούφριος Κουλλά Νίκος Κέττηρος
Ευθύμιος Δίπλαρος Ηλίας Μυριάνθους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Νοεμβρίου 2018. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της αγροτικής οργάνωσηςΠαναγροτικός Σύνδεσμος”. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας και οι αγροτικές οργανώσεις ΕΚΑ, ΠΕΚ, “Νέα Αγροτική ΚίνησηκαιΕυρωαγροτικός δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των πρώτων και δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 6 και 14 του περί Σπόρων Νόμου, καθώς και των τρίτων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμών, των περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών και των περί Καταλόγου Ποικιλιών της Πατάτας Κανονισμών, αντίστοιχα, έτσι ώστε να επέλθει εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2018/100 της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2018 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών».

Ειδικότερα, με τους πρώτους κανονισμούς προτείνεται η αντικατάσταση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ των περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμών, που αφορούν τον κατάλογο ειδών που πρέπει να πληρούν τους όρους των πρωτοκόλλων δοκιμών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) και τον κατάλογο ειδών που συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές για δοκιμές της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ), αντίστοιχα.

Με τους δεύτερους κανονισμούς προτείνεται η αντικατάσταση των παραρτημάτων ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ των περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών, που αφορούν τον κατάλογο ειδών που πρέπει να πληρούν τους όρους των πρωτοκόλλων δοκιμών του ΚΓΦΠ και τον κατάλογο ειδών που πρέπει να ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών της ΔΕΠΝΦΠ, αντίστοιχα.

Με τους τρίτους κανονισμούς προτείνεται η επικαιροποίηση του τεχνικού πρωτοκόλλου δοκιμών του ΚΓΦΠ, σύμφωνα με το οποίο διενεργούνται οι δοκιμές διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας για σκοπούς εγγραφής των ποικιλιών της πατάτας στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.

Όπως αναφέρθηκε στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν τεχνικής φύσεως ζητήματα και δεν αναμένεται να έχουν οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στις κυπριακές καλλιέργειες.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 της σχετικής Οδηγίας, καθορίζεται ως προθεσμία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο η 31η Αυγούστου 2018, ωστόσο όλοι οι υπό συζήτηση κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 16 Νοεμβρίου 2018.

Σημειώνεται επίσης ότι η επιτροπή, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Γεωργίας, επέφερε στα κείμενα των κανονισμών επιμέρους τροποποιήσεις με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση όλων των κανονισμών του επισυνημμένου παραρτήματος, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω.

28 Νοεμβρίου 2018

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

2. Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

3. Οι περί Καταλόγου Ποικιλιών της Πατάτας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων