Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Μαρίνος Μουσιούττας Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Κυπριανού Ηλίας Μυριάνθους
Κώστας Κώστα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Οκτωβρίου και στις 6 Νοεμβρίου 2018. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Το Γενικό Χημείο του Κράτους του Υπουργείου Υγείας και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις ακόλουθες πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

1. Οδηγία (ΕΕ) 2017/738 του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά τον μόλυβδο.

2. Οδηγία (ΕΕ) 2017/774 της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ΄ του παραρτήματος II της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά την ουσία φαινόλη.

3. Οδηγία (ΕΕ) 2017/898 της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ΄ του παραρτήματος II της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά την ουσία δισφαινόλη Α.

Ειδικότερα, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς προτείνεται μεταξύ άλλων η μείωση των ορίων μετανάστευσης του μολύβδου, ο καθορισμός ορίου μετανάστευσης και ορίου περιεκτικότητας για την ουσία φαινόλη και η αναθεώρηση του ορίου μετανάστευσης της ουσίας δισφαινόλη Α με απώτερο στόχο το υψηλό επίπεδο προστασίας των παιδιών.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με τους προτεινόμενους κανονισμούς και την αυστηρότερη ρύθμιση των εν λόγω ουσιών στις βασικές απατήσεις των παιχνιδιών θα ενισχυθεί περαιτέρω η προστασία της υγείας των παιδιών, αφού οι πιο πάνω αναφερόμενες ουσίες έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (CMR) με σχετικό κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των ευρωπαϊκών Οδηγιών με τις οποίες προτείνεται να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία, προβλέπονται καθορισμένες καταληκτικές ημερομηνίες συμμόρφωσης των κρατών μελών με αυτές. Σε περίπτωση δε που δεν είναι εφικτή η συμμόρφωση με τα πιο πάνω χρονικά πλαίσια, πρέπει να διαμορφωθεί ανάλογα το κείμενο των εν λόγω κανονισμών, ώστε οι πρόνοιές τους να ισχύσουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν, αφού έτυχαν των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

27 Νοεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων