Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 201 και «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Γιώργος Τ. Γεωργίου, αναπλ. πρόεδρος Ανδρέας Κυπριανού
Ευανθία Σάββα Παύλος Μυλωνάς
Νίκος Νουρής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από το μέλος της βουλευτή κ. Ανδρέα Κυπριανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Σεπτεμβρίου 2018. Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε επιπροσθέτως την πρώτη πρόταση νόμου σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Οκτωβρίου και στις 5 Νοεμβρίου 2018. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρόλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου όπως αρχικά κατατέθηκε είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε να εξαιρούνται από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής οι κατασκευές με εμβαδόν που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα οι οποίες ανεγείρονται σε ιδιόκτητο τεμάχιο στην ύπαιθρο για σκοπούς φύλαξης εργαλείων ή οικόσιτων ζώων ή/και πουλερικών, καθώς και οι πρόχειρες κατασκευές από ευτελή υλικά με εμβαδόν που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ώστε να εξαιρούνται από την υποχρέωση εξασφάλισης πολεοδομικής άδειας οι κατασκευές με εμβαδόν που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα οι οποίες ανεγείρονται σε ιδιόκτητο τεμάχιο στην ύπαιθρο για σκοπούς φύλαξης εργαλείων ή οικόσιτων ζώων ή/και πουλερικών, καθώς και οι πρόχειρες κατασκευές από ευτελή υλικά με εμβαδόν που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα.

Σύμφωνα με τον εισηγητή των προτάσεων νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για διευκόλυνση της ανέγερσης μικρών κατασκευών στην ύπαιθρο για γεωργικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς και αποφυγή της γραφειοκρατίας που προκύπτει στο στάδιο της αδειοδότησης των εν λόγω κατασκευών.

Στο στάδιο της συζήτησης των προτάσεων νόμου από την επιτροπή οι κυβερνητικοί αρμόδιοι δήλωσαν ότι ο σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου επιτελείται σήμερα από τις πρόνοιες του γενικού διατάγματος ανάπτυξης που εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών σύμφωνα με τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας και ως εκ τούτου οι πρόνοιες της εν λόγω πρότασης νόμου καθίστανται άνευ αντικειμένου.

Σε σχέση με τις πρόνοιες της πρώτης πρότασης νόμου, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να εκδώσει διάταγμα για την εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών οικοδομών από την έκδοση άδειας οικοδομής. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ιδίους, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετικό διάταγμα για την εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής για τις αναφερόμενες στην εν λόγω πρόταση νόμου κατασκευές.

Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν στην επιτροπή ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ενίσταται στην υιοθέτηση των προνοιών της πρώτης πρότασης νόμου, νοουμένου ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για εξαίρεση των υπό αναφορά κατασκευών από την έκδοση άδειας οικοδομής θα ισχύουν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθορίζονται σε σχετικό διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής ο εισηγητής των προτάσεων νόμου, αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις που διατυπώθηκαν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, δήλωσε ότι προτίθεται να αποσύρει τη δεύτερη πρόταση νόμου. Παράλληλα, την επιτροπή απασχόλησε κατά πόσο κρίνεται σκόπιμο οι προτεινόμενες με την πρώτη πρόταση νόμου ρυθμίσεις να τυγχάνουν εφαρμογής μόνο σε περιοχές εκτός των ορίων ανάπτυξης, καθώς και η ερμηνεία του όρου «ευτελή υλικά».

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου συμφώνησε με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση προτάσεων νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να επιφέρει στο κείμενο της πρώτης πρότασης νόμου τροποποιήσεις, ώστε αυτό να διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Η εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής θα ισχύει υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθορίζει ο Υπουργός Εσωτερικών με διάταγμά του.

2. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα τυγχάνουν εφαρμογής σε σχέση με την ανέγερση κατασκευών επί ιδιόκτητου τεμαχίου το οποίο βρίσκεται σε περιοχές υπαίθρου, εξαιρουμένων των ζωνών και των περιοχών προστασίας.

3. Για τις πρόχειρες κατασκευές από ευτελή υλικά δε θα ισχύουν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και αυτές θα ανεγείρονται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρώτης πρότασης νόμου όπως αυτή έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τής σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσε πως η κοινοβουλευτική του ομάδα θα τοποθετηθεί επί των προνοιών της πρώτης πρότασης νόμου στην ολομέλεια της Βουλής.

Σημειώνεται ότι η δεύτερη πρόταση νόμου, που αφορά την τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, υπό το φως των επισημάνσεων των κυβερνητικών αρμοδίων, σύμφωνα με τις οποίες το αντικείμενο της πρότασης νόμου καλύπτεται από τις διατάξεις της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, αποσύρεται.

26 Νοεμβρίου 2018

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων