Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Φακοντής
Ανδρέας Κυπριανού Χριστάκης Τζιοβάνης
Νίκος Νουρής Ηλίας Μυριάνθους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Οκτωβρίου 2018. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, ο Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕΚ), της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου, των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ο Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και το ΕΤΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με μέρος των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» και «Οδηγία 2012/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΚ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ» καθώς και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην χονδρική αγορά ενέργειας».

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ο καθορισμός της ΡΑΕΚ ως αρμόδιας αρχής για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011.

2. Η θέσπιση του πλαισίου σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ διασφαλίζει ότι, εάν είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικώς εύλογο, παρέχονται σε ανταγωνιστική τιμή στους τελικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, μετρητές που να φανερώνουν επακριβώς την πραγματική ενεργειακή κατανάλωση του τελικού καταναλωτή και να παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τον πραγματικό χρόνο χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Η διενέργεια εκτίμησης του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης των υποδομών φυσικού αερίου.

4. Η λήψη από όλους τους τελικούς καταναλωτές όλων των λογαριασμών και των στοιχείων για την κατανάλωση ενέργειας ατελώς, καθώς και η δωρεάν πρόσβασή τους στα εν λόγω στοιχεία.

5. Οι υποχρεώσεις της ΡΑΕΚ στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ευφυή συστήματα μέτρησης και προωθείται η ανάπτυξη έξυπνων μετρητών φυσικού αερίου.

6. Η δυνατότητα όλων των καταναλωτών που συνδέονται με το δίκτυο φυσικού αερίου να λαμβάνουν το φυσικό τους αέριο από προμηθευτή, με την επιφύλαξη της συμφωνίας του προμηθευτή, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένος ο προμηθευτής, εφόσον αυτός τηρεί τις κείμενες διατάξεις εμπορίας και εξισορρόπησης.

7. Η υποχρέωση του φορέα παροχής υπηρεσιών φυσικού αερίου να παρέχει στον τελικό πελάτη, πριν από τη σύναψη ή την επιβεβαίωση της σύμβασης, τους συμβατικούς όρους, οι οποίοι πρέπει να είναι δίκαιοι, σαφείς και γνωστοί εκ των προτέρων.

8. Η δυνατότητα της ΡΑΕΚ να δημοσιοποιεί μέτρα και να επιβάλλει αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης των προνοιών του Κανονισμού 1227/2011.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η ανάγκη για τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας προέκυψε λόγω καθυστέρησης στην ολοκληρωμένη εναρμόνιση για τους πιο κάτω λόγους:

1. Όσον αφορά την καθυστέρηση της Δημοκρατίας στην εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/73/ΕΚ, η Δημοκρατία δεσμεύτηκε να διορθώσει την ελλιπή εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας, οι οποίες εκ παραδρομής δεν μεταφέρθηκαν στην εθνική νομοθεσία κατά την αρχική εναρμόνισή της το 2012, έπειτα από ερωτήματα που υπέβαλε μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της διαδικασίας EU PILOT 8744/16/ENER σε σχέση με τη μεταφορά των διατάξεων της εν λόγω Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνεται η διόρθωση της υφιστάμενης νομοθεσίας για πλήρη εναρμόνιση.

2. Όσον αφορά την καθυστέρηση στην εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/27/ΕΕ, η Δημοκρατία έκρινε ότι δεν ήταν απαραίτητη η άμεση εναρμόνιση με όλες τις διατάξεις της κατά την αρχική εναρμόνιση, αφού δεν υπάρχει αγορά φυσικού αερίου στην Κύπρο αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αιτιολογημένη γνώμη αρ. 2014/2283, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2015, ζήτησε από τη Δημοκρατία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την εν λόγω Οδηγία. Συναφώς, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνεται η διόρθωση της ελλιπούς εναρμόνισης με τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας.

3. Όσον αφορά τον Κανονισμό 1227/2011, η Δημοκρατία, έπειτα από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενημερωθεί με στοιχεία για την εφαρμογή των προνοιών του, διαπίστωσε ότι οι πρόνοιες του Κανονισμού δεν εφαρμόζονται σε ικανοποιητικό βαθμό και ως εκ τούτου δεσμεύτηκε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προνοιών του. Για τον σκοπό αυτό η ΡΑΕΚ προχώρησε στην έκδοση σχετικής ρυθμιστικής απόφασης, ενώ παράλληλα με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνεται η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ούτως ώστε να μεταφερθούν στην εθνική νομοθεσία οι πρόνοιες του Κανονισμού που αφορούν ποινικές διατάξεις ή/και κυρώσεις.

Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 28 Σεπτεμβρίου 2018.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, ομόφωνα εισηγούνται τη ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία και αφού έτυχε των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

 

28 Νοεμβρίου 2018

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων