Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Φακοντής
Ανδρέας Κυπριανού Ηλίας Μυριάνθους

Όπως είναι γνωστό, για τα πιο πάνω νομοσχέδια και κανονισμούς κυκλοφόρησε σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2018. Ωστόσο, ύστερα από την αναβολή της συζήτησής τους από την ολομέλεια του σώματος στις 16 Νοεμβρίου 2018, για να παρασχεθεί χρόνος στην επιτροπή να μελετήσει τις τροπολογίες που κατατέθηκαν για τα εν λόγω θέματα, η επιτροπή επανεξέτασε τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2018. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του ίδιου υπουργείου και της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του συνόλου των νομοσχεδίων και των προτεινόμενων κανονισμών, οι απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής τους περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης των νομοσχεδίων στην εν λόγω συνεδρία την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων οι προτεινόμενες τροπολογίες που κατατέθηκαν στη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2018 εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, της Αλληλεγγύης και της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σύμφωνα με τις οποίες γίνεται εισήγηση για μείωση των προτεινόμενων χρηματικών επιβαρύνσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι υπό τροποποίηση διατάξεις.

Σύμφωνα με τους εισηγητές των πιο πάνω αναφερόμενων τροπολογιών, με τις προτεινόμενες στα νομοσχέδια χρηματικές επιβαρύνσεις θα αυξηθεί περαιτέρω το οικονομικό βάρος στις μικρές εταιρείες, οι οποίες έχουν ήδη επιβαρυνθεί με το ετήσιο τέλος των €350 από το 2011, και αυτό θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις για τη βιωσιμότητά τους.

Οι κυβερνητικοί αρμόδιοι, αφού ενημερώθηκαν για τους προβληματισμούς της επιτροπής και αφού μελέτησαν τις προτεινόμενες τροπολογίες όπως αυτές καταγράφονται πιο πάνω, ενημέρωσαν την επιτροπή για τα ακόλουθα:

1. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως μέλος του Global Forum, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τον Νοέμβριο του 2013 έτυχε αξιολόγησης αναφορικά με την επάρκεια του νομικού της πλαισίου και τη συμμόρφωση με τα ελάχιστα πρότυπα για φορολογική διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών και κρίθηκε ως μη συμμορφούμενη.

2. Από τον Νοέμβριο του 2013 έχουν ληφθεί μία σειρά από μέτρα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό την ανατροπή της πιο πάνω αρνητικής αξιολόγησης και την επίτευξη συμμόρφωσης με το διεθνές πρότυπο.

3. Στη βάση του συνόλου των συντονισμένων ενεργειών που έγιναν από πλευράς της Δημοκρατίας τον Σεπτέμβριο του 2015 η Κύπρος επαναξιολογήθηκε ως ευρέως συμμορφούμενη με το διεθνές πρότυπο.

4. H σημαντικότητα της ανατροπής του αρνητικού αποτελέσματος, αλλά και η διατήρηση/βελτίωση ενός θετικού αποτελέσματος διαφαίνεται από την πολιτική που ακολουθούν διεθνείς οργανισμοί, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αποκλεισμό από τη χρηματοδότησή τους χωρών που φέρουν/διατηρούν αρνητικό αποτέλεσμα.

5. Η επόμενη αξιολόγηση της Δημοκρατίας προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2019 και θα καλύψει την περίοδο 2016-2018.

6. Η Δημοκρατία έχει αξιολογηθεί σε όλα τα επιμέρους στοιχεία ως πλήρως συμμορφούμενη με την εξαίρεση τριών στοιχείων για τα οποία αξιολογήθηκε ως ευρέως συμμορφούμενη και γι’ αυτό λήφθηκαν σχετικές συστάσεις, ούτως ώστε να καταστεί πλήρως συμμορφούμενη.

7. Συγκεκριμένα, οι συστάσεις προτείνουν όπως η Δημοκρατία ασκεί τις εξουσίες παρακολούθησης και αξιοποιεί τα νομικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της αποτελεσματικά, ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των πληροφοριών μέσω της υποχρέωσης των εταιρειών και των συνεταιρισμών να καταχωρίζουν επικαιροποιημένες πληροφορίες στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, καθώς και στο Τμήμα Φορολογίας, και παρακολουθεί την πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών που έχουν τεθεί σε ισχύ από τα πιο πάνω τμήματα για τη διασφάλιση της υποχρέωσης για υποβολή αξιόπιστων λογιστικών πληροφοριών από εταιρείες και άλλες οντότητες.

8. Η Δημοκρατία έχει ήδη ενημερώσει το Global Forum στα πλαίσια της υποβολής των ετήσιων εκθέσεων προόδου για την προώθηση του μέτρου της χρηματικής επιβάρυνσης που προβλέπεται στα υπό συζήτηση νομοσχέδια ως εργαλείου συμμόρφωσης και πιθανή ανατροπή της προτεινόμενης πρόνοιας θα αφήσει εκτεθειμένη τη Δημοκρατία και θα κάνει το έργο της συμμόρφωσης με τις πιο πάνω συστάσεις ακόμα πιο δύσκολο.

9. Στόχος είναι η διατήρηση μίας επικαιροποιημένης βάσης δεδομένων και ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί είναι μέσω της χρήσης εργαλείων που μπορεί εύκολα να αξιοποιηθούν/εφαρμοσθούν, όπως είναι η κλιμακωτή χρηματική επιβάρυνση που προτείνεται με τα νομοσχέδια.

Η επιτροπή, αφού μελέτησε τα πιο πάνω στοιχεία, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Να τροποποιήσει την εισήγηση που περιλαμβάνεται στις τροπολογίες και αφορά τη μείωση των προτεινόμενων χρηματικών επιβαρύνσεων που επιβάλλει ο έφορος, σε περίπτωση που εταιρεία ή οίκος παραλείπει να παραδώσει ετήσια έκθεση σύμφωνα με τις χρονικές προθεσμίες που καθορίζονται στις διατάξεις των υπό τροποποίηση νόμων, ώστε να καταβάλλεται εφάπαξ χρηματική επιβάρυνση €50, περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση €1 για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης για τους πρώτους έξι μήνες και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση €2 για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης μετά τους πρώτους έξι μήνες, με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης τα €500 για κάθε παράβαση.

2. Να απορρίψει τις υπόλοιπες προτεινόμενες τροπολογίες.

Οι κυβερνητικοί αρμόδιοι δε διαφώνησαν με την εισήγηση της επιτροπής για μείωση των προτεινόμενων χρηματικών επιβαρύνσεων όπως καταγράφεται πιο πάνω, αφού έλαβαν υπόψη ότι με την εν λόγω εισήγηση δε μειώνεται το ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης των €500 και ως εκ τούτου θεωρούν ότι δεν ξεφεύγουν από τις συστάσεις του Global Forum.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή την τροποποίηση του κειμένου των νομοσχεδίων, ούτως ώστε να διαμορφωθεί το ύψος των προστίμων που προβλέπεται σε αυτά σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω και την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην έκθεση της επιτροπής ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2018.

28 Νοεμβρίου 2018

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018.

2. Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

3. Οι περί Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

4. Οι περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

5. Οι περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

6. Οι περί Μεταφοράς Εγγεγραμμένου Γραφείου Εταιρειών εντός και εκτός της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

7. Οι περί Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων