Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση για τη Μείωση της Όξινισης, του Ευτροφισμού και του Όζοντος σε Επίπεδο Εδάφους (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Νίκος Τορναρίτης Άγγελος Βότσης
Στέλλα Κυριακίδου Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου και στις 13 Νοεμβρίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση για τη Μείωση της Οξίνισης, του Ευτροφισμού και του Όζοντος σε Επίπεδο Εδάφους οι οποίες υιοθετήθηκαν στην τριακοστή συνάντηση του Εκτελεστικού Οργάνου της σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας από τις 30 Απριλίου μέχρι τις 4 Μαΐου 2012, και εγκρίθηκαν με την υπαριθμόν 83.033 και ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2017 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ότι το υπό αναφορά πρωτόκολλο εισάγει δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών διοξιδίου του θείου (SO2), οξιδίων του αζώτου (ΝΟχ), αμμωνίας (ΝΗ3) και πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) για το χρονικό διάστημα από το 2010 έως το 2020, αλλά και από το 2020 και μετέπειτα.

Η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε επιπρόσθετα ότι υιοθετούνται οριακές τιμές εκπομπών SO2, ΝΟχ, VOC από σταθερές πηγές και μονάδες καύσης, τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής τους, καθώς και οριακές τιμές για τα καύσιμα και τις νέες κινητές πηγές. Εισάγονται επίσης, δήλωσε η ίδια, οριακές τιμές σωματιδίων από σταθερές πηγές και οριακές τιμές για την περιεκτικότητα των προϊόντων σε VOCs.

Η εισαγωγή τροποποιήσεων στο κείμενο του κυρωτικού νόμου, δήλωσε η ίδια εκπρόσωπος, δεν αναμένεται να έχει οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στις βιομηχανικές μονάδες που λειτουργούν στην Κύπρο, επειδή οι νέες οριακές τιμές εκπομπών ήδη εφαρμόζονται με βάση τις πρόνοιες της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί Βιομηχανικών Εκπομπών και των εναρμονιστικών περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016.

Τέλος, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του υπό αναφορά κυρωτικού νόμου είναι η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να διαθέτει τη βασική υποδομή, την αναγκαία τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εφαρμογή όλων των διατάξεών του.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι το νομοσχέδιο έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου και ως εκ τούτου μπορεί να προωθηθεί για ψήφιση από την ολομέλεια της Βουλής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση των τροποποιήσεων της σύμβασης.

 

 

28 Νοεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων