Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Εταιρειών και Προσωπικού όσον αφορά Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης, Κλιματισμού, Αντλιών Θερμότητας και Μονάδες Ψύξης σε Φορτηγά και Ρυμουλκούμενα Ψυγεία) Κανονισμοί του 2018» και «Οι περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Προσωπικού όσον αφορά Ηλεκτρικό Εξοπλισμό Μεταγωγής και Στατικό Ηλεκτρικό Εξοπλισμό Μεταγωγής) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Ορφανίδης
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Νίκος Κέττηρος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Οκτωβρίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυκτικών. Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός των πρώτων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 12 του περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμου, είναι αφενός η θέσπιση νέων κανονισμών προς αντικατάσταση των υφιστάμενων περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Επιχειρήσεων και Προσωπικού όσον αφορά Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης, Κλιματισμού και Αντλιών Θερμότητας) Κανονισμών του 2010 και αφετέρου η καλύτερη εφαρμογή του «Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006» και του «εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την πιστοποίηση των εταιρειών όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.».

Σκοπός των δεύτερων προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 12 του περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμου, είναι αφενός η θέσπιση νέων κανονισμών προς αντικατάσταση των υφιστάμενων περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Προσωπικού Ασχολούμενου με την Ανάκτηση Ορισμένων Φθοριούχων Αερίου του Θερμοκηπίου από Συσκευές Χειρισμού και Προστασίας Υψηλής Τάσης) Κανονισμών του 2010 και αφετέρου η καλύτερη εφαρμογή του «Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 και του «Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2066 της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων που πραγματοποιούν εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση, επιδιόρθωση ή παροπλισμό ηλεκτρικού εξοπλισμού μεταγωγής που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από στατικό ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενοι κανονισμοί περιλαμβάνουν πρόνοιες για τα προσόντα και την πιστοποίηση ανά κατηγορία χειριστών φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, τις διαδικασίες, καθώς και το νομικό πλαίσιο με το οποίο αδειοδοτούνται/πιστοποιούνται οι τεχνικοί που χειρίζονται φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου στις πιο πάνω κατηγορίες εξοπλισμού. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η εφαρμογή των πιο πάνω κανονισμών θα επιφέρει τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους υπό κατάργηση κανονισμούς:

1. Προσθήκη μεγάλου αριθμού και είδους νέου εξοπλισμού που πρέπει να ελέγχεται από πιστοποιούμενους χειριστές φθοριούχων αερίων (φορτηγά ψυγεία).

2. Επιπρόσθετη εξεταστική ύλη για τους υποψήφιους χειριστές αερίων.

3. Επέκταση των προνοιών του κανονισμού για στατικό ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής και σε άλλους τομείς, όπως συντήρηση, εγκατάσταση, επισκευή και επιδιόρθωση.

4. Κοστολόγηση των πιστοποιητικών και ταυτοτήτων που εκδίδονται στους επιτυχόντες από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με βάση την αξιολόγηση και έγκριση της Τεχνικής Επιτροπής Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο πάνω ευρωπαϊκών κανονισμών, οι πρόνοιές τους τυγχάνουν εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2015 και 7 Δεκεμβρίου 2015, αντίστοιχα, ωστόσο οι υπό εξέταση κανονισμοί, οι οποίοι προωθούνται για έγκριση για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πιο πάνω ευρωπαϊκών κανονισμών, κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 και ακολούθως παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος για εξέταση. Όπως είναι γνωστό, ο ευρωπαϊκός κανονισμός ως νομοθετικό μέσο έχει άμεση ισχύ και δεσμεύει πλήρως την Κυπριακή Δημοκρατία ως προς όλες τις διατάξεις του από την ημερομηνία που αυτός τέθηκε σε ισχύ, αφού από την ημερομηνία αυτή ουσιαστικά εξομοιώνεται με εθνική νομοθεσία, για την οποία απαιτούνται απλώς εφαρμοστικά μέτρα.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυκτικών εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους αναφορικά με τα μητρώα/αρχεία που προβλέπονται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς στα οποία, όπως ανέφεραν, περιλαμβάνεται αριθμός ατόμων επαγγελματιών πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που πραγματικά θα έπρεπε να περιλαμβάνεται σε αυτά, αφού δύναται να εγγραφεί σε αυτά οποιοδήποτε άτομο, χωρίς να απαιτείται επανεξέταση των δεξιοτήτων αυτού και χωρίς να απαιτείται δήλωση αριθμού κοινωνικών ασφαλίσεων ή/και επαγγελματική ιδιότητα για εξακρίβωση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι στον κλάδο τους δραστηριοποιούνται άτομα που δεν είναι επαγγελματίες και των οποίων η κύρια ασχολία δεν είναι οι εγκαταστάσεις/συντηρήσεις ψυκτικών συστημάτων με ενδεχόμενο να διακυβεύεται η ασφάλεια και η δημόσια υγεία γενικότερα.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΠΑ ανέφερε ότι τα προτεινόμενα με τους κανονισμούς πιστοποιητικά των φυσικών προσώπων πρέπει να περιλαμβάνουν στα προβλεπόμενα στοιχεία τους και την ημερομηνία λήξης αυτών, δυνατότητα που παρέχει ο ευρωπαϊκός κανονισμός. Επίσης, επισήμανε ότι υπάρχει ανάγκη αυστηρότερου ελέγχου κατοχής του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού, αφού διαπιστώνεται ότι ελάχιστοι τεχνικοί διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για το σωστό χειρισμό των φθοριούχων αερίων. Συναφώς, ανέφερε ότι παρατηρούνται φαινόμενα μη τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών για την πρόληψη και την αποφυγή των εκπομπών των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

14 Νοεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων