Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Γιώργος Κάρουλλας Χριστάκης Τζιοβάνης
Κώστας Κωνσταντίνου Γεώργιος Προκοπίου
Ελένη Σταύρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου, στις 18 Οκτωβρίου και στις 8 Νοεμβρίου 2018. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου, έτσι ώστε η εργοδότηση στον Στρατό της Δημοκρατίας ή και στην Εθνική Φρουρά Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου να περιληφθεί στους καθοριζόμενους στον εν λόγω νόμο αντικειμενικούς λόγους, οι οποίοι, όταν συντρέχουν, η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δε μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου διάρκειας μετά την πάροδο συνολικής περιόδου τριάντα ή και περισσότερων μηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η προτεινόμενη με το νομοσχέδιο τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, έπειτα από εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας για αμιγώς επιχειρησιακούς λόγους που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και ειδικότερα την επιχειρησιακή λειτουργία της Εθνικής Φρουράς και τη διασφάλιση της ετοιμότητάς της. Για το σκοπό αυτό η σύμβαση απασχόλησης των ΣΥΟΠ, σύμφωνα με σχετική διάταξη του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, έχει αρχική διάρκεια ενός έτους και στη συνέχεια μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Άμυνας έπειτα από εισήγηση του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς για περαιτέρω διαδοχικές χρονικές περιόδους μέχρι δέκα έτη συνολικά.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την υπό τροποποίηση διάταξη του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των Εθελοντών Πενταετούς Υποχρεώσεως και των Εθελοντών Υπαξιωματικών που υπηρετούν στον Στρατό της Δημοκρατίας εμπίπτουν στους αντικειμενικούς λόγους που καθορίζονται στον εν λόγω νόμο οι οποίοι δικαιολογούν τη μη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές απόψεις της διευθύντριας του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, διαπίστωσε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν είναι ασύμβατη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και κατέθεσε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο στη Βουλή.

Περαιτέρω, με βάση τα εν λόγω στοιχεία, επειδή οι Εθελοντές Πενταετούς Υποχρεώσεως μετονομάστηκαν με σχετική νομοθεσία σε Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς (ΣΥΟΠ), έχει περιληφθεί σχετική τροποποίηση στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, για να συνάδει με την εν λόγω μετονομασία.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας ενημέρωσε την επιτροπή ότι εξαρχής πρόθεση του Υπουργείου Άμυνας ήταν η πρόσληψη ΣΥΟΠ οι οποίοι να εργοδοτούνται μόνο για ορισμένο χρόνο για κάλυψη υπηρεσιακών και επιχειρησιακών αναγκών της Εθνικής Φρουράς, γι’ αυτό και υποβλήθηκε η σχετική εισήγηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τροποποίηση του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου. Η φύση των καθηκόντων και οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στους ΣΥΟΠ, όπως ο ίδιος επισήμανε, απαιτούν να διαθέτουν άρτια φυσική και ψυχική κατάσταση, ακμαίες φυσικές και σωματικές δυνάμεις, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την ηλικία τους, και γι’ αυτό το Υπουργείο Άμυνας καθόρισε ως ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψής τους το 32ο έτος. Η εν λόγω κατηγορία του στρατιωτικού προσωπικού της Εθνικής Φρουράς επιβάλλεται όπως αντικαθίσταται και ανανεώνεται ενωρίτερα από τις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού της Εθνικής Φρουράς, δηλαδή τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, επειδή καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής του εκτελεί καθήκοντα που αναλογούν σε οπλίτες. Τα εν λόγω καθήκοντα έχουν άμεσο και ενεργό εμπλοκή σε θέματα ασφάλειας και ευταξίας στρατοπέδων/φυλακίων και οι συμβασιούχοι οπλίτες εκτελούν κάθε μήνα μεγάλο αριθμό υπηρεσιών διανυκτέρευσης εντός των στρατοπέδων και συμμετέχουν επίσης στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της μονάδας μεταξύ των οποίων σε πολυήμερες ασκήσεις.

Τέλος, όπως ο ίδιος ενημέρωσε την επιτροπή, η πρόσληψη συμβασιούχων οπλιτών στον Στρατό της Δημοκρατίας είναι δυνατή με βάση σχετική διάταξη του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου και η απόσπασή τους στην Εθνική Φρουρά γίνεται κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου από την επιτροπή οι υπηρεσίες της Βουλής επισήμαναν ότι η υπό τροποποίηση διάταξη της βασικής νομοθεσίας, η οποία θεσπίστηκε το 2003 για την ενσωμάτωση των προνοιών της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP, ενδέχεται να μην είναι πλήρως εναρμονισμένη με την εν λόγω Οδηγία. Συναφώς, η επιτροπή κάλεσε τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας όπως σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Βουλής και λειτουργούς του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργείου Άμυνας μελετήσουν το όλο θέμα, ώστε να αναθεωρηθεί το κείμενο του νομοσχεδίου με τρόπο που οι διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας να εναρμονιστούν περαιτέρω με την υπό αναφορά Οδηγία.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, έπειτα από συνεργασία όλων των πιο πάνω αναφερόμενων υπηρεσιακών παραγόντων, αναθεωρήθηκε το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Εισαγωγή των ορισμών των όρων “Συμβασιούχος Υπαξιωματικός” και “Συμβασιούχος Οπλίτης”.

2. Διαμόρφωση σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στους αντικειμενικούς λόγους που καθορίζονται στη βασική νομοθεσία, οι οποίοι, όταν συντρέχουν, η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου διάρκειας μετά την πάροδο συνολικής περιόδου τριάντα ή και περισσότερων μηνών.

3. Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η εργοδότηση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την απασχόληση ΣΥΠ και ΣΥΟΠ εμπίπτει στους αντικειμενικούς λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, αποφάσισαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

12 Νοεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων