Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Τυπογραφείου - Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Επιθεωρητή, Ανώτερου Επιθεωρητή, Επιθεωρητή, Τυπογράφου 1ης Τάξεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Ευανθία Σάββα
Δημήτρης Δημητρίου Κωστής Ευσταθίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι ρυθμίζουν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2018.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Επιθεωρητή, Ανώτερου Επιθεωρητή, Επιθεωρητή και Τυπογράφου 1ης Τάξεως.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς εκσυγχρονίζονται τα σχέδια υπηρεσίας που ήταν πεπαλαιωμένα και περαιτέρω διευρύνονται τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα των θέσεων Διευθυντή (Κλίμακα Α15 και Α16) και Πρώτου Επιθεωρητή (Κλίμακα Α13(ii)), ώστε να περιλαμβάνουν, επιπρόσθετα από τα υφιστάμενα προσόντα, πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε θέματα όπως η Διεύθυνση Τυπογραφείου, Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών, Γραφική Επικοινωνία, Γραφικές Τέχνες και Γραφιστική. Περαιτέρω, διαγράφτηκε από την απαιτούμενη για πρόσληψη στις πιο πάνω θέσεις πείρα η φράση «κατά προτίμηση στη Δημόσια Υπηρεσία», η οποία έχει κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο ως παραβιάζουσα της αρχής της ισότητας. Τέλος, διευρύνθηκαν οι γλωσσικές απαιτήσεις, ώστε, πέραν της αγγλικής γλώσσας, να γίνεται αποδεκτή και η πολύ καλή γνώση της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, σύμφωνα με παλαιότερη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, από τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων Ανώτερου Επιθεωρητή [Κλίμακα Α11(ii)] και Επιθεωρητή [Κλίμακα Α10(i)] αφαιρέθηκε το πλεονέκτημα της «ειδικής εκπαίδευσης σε θέματα τυπογραφίας ή σε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο θέμα διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους», δεδομένου ότι τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις που δεν καταλήγουν σε τίτλο σπουδών δε συνιστούν ακαδημαϊκά προσόντα και ως εκ τούτου δε δικαιολογείται η απόδοση σε αυτές του βάρους του πλεονεκτήματος.

Τέλος, στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Τυπογράφου 1ης Τάξεως [Κλίμακα Α8 και Α9(i)] προστέθηκε σημείωση με βάση την οποία σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι για τη θέση αυτή που να κατέχουν το προσόν της δεκαεξαετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στη θέση Τυπογράφου, από την οποία πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία στην Κλίμακα Α7, να μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση υπάλληλοι με δεκαοκταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Τυπογράφου, χωρίς να απαιτείται υπηρεσία στην Κλίμακα Α7. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η εν λόγω σημείωση συνάδει με τη νέα γενική πολιτική που έχει πρόσφατα καθιερωθεί από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών.

31η Οκτωβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων