Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Μιχάλης Γιωργάλλας
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Οκτωβρίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου για την εναρμόνιση με τα άρθρα 1(2), 3(2) και 4(2) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τίτλο Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ” όπως τα άρθρα αυτά έχουν τροποποιηθεί προσφάτως από το άρθρο 46(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά κατά την κατάργηση της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνεται η κατάργηση των πιο κάτω διατάξεων της βασικής νομοθεσίας:

1. Άρθρο 7(1): Κατάργηση των εδαφίων (α) και (ζ) του εν λόγω άρθρου στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 46(1) του κανονισμού, τα οποία προβλέπουν ότι δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου κατά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο ή σε κάθε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία των ακόλουθων τύπων κινητών αξιών:

α. μετοχών οι οποίες για περίοδο δώδεκα (12) μηνών αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του δέκα επί τοις εκατό (10%) του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά,

β. μετοχών που προκύπτουν από τη μετατροπή ή ανταλλαγή άλλων κινητών αξιών ή από την άσκηση δικαιωμάτων που παρέχουν άλλες κινητές αξίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία.

2. Άρθρα 3(2)(η) και 4(3)(ε): Κατάργηση των εν λόγω άρθρων στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 46(1) του κανονισμού, τα οποία προβλέπουν ότι:

α. ο βασικός νόμος δεν εφαρμόζεται για κινητές αξίες που περιλαμβάνονται σε προσφορά, εφόσον η συνολική ανταλλακτική αξία για την προσφορά στην ΕΕ είναι μικρότερη του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000), όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα (12) μηνών, και

β. η υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου δεν ισχύει για προσφορά κινητών αξιών των οποίων η συνολική αξία διάθεσης στην ΕΕ είναι μικρότερη των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), αξία η οποία υπολογίζεται σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών ως προς τις προσφερόμενες σε αυτό διάστημα κινητές αξίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, αλλά και τα όσα ανέφερε κατά τη συνεδρία η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, το εν λόγω νομοσχέδιο δεν έχει τεθεί ενώπιον των εμπλεκόμενων φορέων για διαβούλευση, καθότι οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν κατάργηση εναρμονιστικών διατάξεων μέσω του Κανονισμού 2017/1129, ο οποίος είναι δεσμευτικός και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία και σε σχέση με τις ισχύουσες χρονικές δεσμεύσεις, ο εν λόγω κανονισμός τέθηκε σε ισχύ από την εικοστή ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα (ημερομηνία δημοσίευσης 30 Ιουνίου 2017). Με βάση το άρθρο 49 του κανονισμού, αυτός εφαρμόζεται από την 21η Ιουλίου 2019, με εξαίρεση το άρθρο 1, παράγραφος 3 και το άρθρο 3 παράγραφος 2, τα οποία εφαρμόζονται από την 21η Ιουλίου 2018, καθώς και από το άρθρο 1, παράγραφος 5, πρώτο εδάφιο, στοιχεία (α), (β) και (γ) και δεύτερο εδάφιο, τα οποία εφαρμόζονται από την 20ή Ιουλίου 2017.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

 

30 Οκτωβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων