Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 201

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Μιχάλης Γιωργάλλας
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 18 Ιουνίου και 15 Οκτωβρίου 2018. Στο πλαίσιο της συζήτησης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Συνδέσμου Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου και της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε αφενός να παραχωρηθούν συγκεκριμένες φορολογικές πιστώσεις επί των επιλέξιμων δαπανών που αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους μέχρι πενήντα τοις εκατόν (50%) του εισοδήματος προσώπου που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής ταινιών, σειρών και άλλων συναφών προγραμμάτων οπτικοακουστικής, και αφετέρου να παραχωρηθούν φορολογικές εκπτώσεις για δαπάνες που διενεργούνται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην κινηματογραφική υποδομή και σε τεχνολογικό εξοπλισμό στον τομέα της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνεται η εισαγωγή οικονομικών και φορολογικών κινήτρων στον οπτικοακουστικό τομέα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά.

Κατά τη συζήτηση του θέματος ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι τα προτεινόμενα οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για την οπτικοακουστική βιομηχανία στοχεύουν στην προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και των επενδυτικών ενισχύσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το κόστος των κινήτρων υπολογίζεται στο €1,5 εκατομ. και σχετική πρόνοια έχει περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2018.

Όπως ο ίδιος αρμόδιος σημείωσε, τα υπό αναφορά κίνητρα αφορούν στο Σχέδιο Προώθησης της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας όπως αυτό εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί πλαίσιο πολιτικής, το οποίο εδράζεται στην παροχή αναπτυξιακών, οικονομικών και φορολογικών κινήτρων στον οπτικοακουστικό τομέα και ειδικότερα αφορά σε:

1. κάλυψη δαπανών (Cash Rebate),

2. φορολογικές πιστώσεις (Tax Credit),

3. φορολογικές εκπτώσεις-επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό και

4. επιστροφή ΦΠΑ επί των επιλέξιμων δαπανών για τρίτες χώρες.

Τέλος, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, η υλοποίηση της πολιτικής για προώθηση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας αναμένεται ότι θα επιφέρει σημαντικά αναπτυξιακά, οικονομικά και πολιτιστικά οφέλη, τα οποία μεταξύ άλλων συνίστανται στην:

1. προώθηση της Κύπρου ως χώρου γυρισμάτων και ταυτόχρονα την προβολή της ως τουριστικού προορισμού,

2. εισροή κεφαλαίων,

3. αύξηση θέσεων εργασίας στον τομέα,

4. εντονότερη δραστηριοποίηση των ντόπιων εταιρειών παραγωγής,

5. απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας στον τομέα και στην

6. αναβάθμιση των υπηρεσιών των ντόπιων παραγωγών και των τεχνικών κινηματογράφου μέσω της αλληλεπίδρασης με ξένους παραγωγούς.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, χωρίς να διαφωνεί με τον σκοπό και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, επισήμανε ότι το ύψος των παρεχόμενων κινήτρων θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, επισημαίνοντας ότι σε αυτό πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις, ώστε ο Έφορος Φορολογίας να διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης γνωστοποίησης αντί εγκυκλίου για σκοπούς παραχώρησης φορολογικών εκπτώσεων.

Η εκπρόσωπος της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου, καταθέτοντας σχετικό υπόμνημα, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2018, ανέφερε ταυτόχρονα ότι πρέπει να διασαφηνιστεί στο υπό αναφορά νομοσχέδιο ότι των παρεχόμενων κινήτρων θα επωφελούνται τόσο πρόσωπα όσο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς το εγκριθέν από το Υπουργικό Συμβούλιο Σχέδιο Προώθησης της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας. Όπως η ίδια εκπρόσωπος τόνισε, η Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου διαφωνεί με το γεγονός ότι στο εν λόγω σχέδιο δεν υπάρχει πρόνοια για συμμετοχή της στην Επιτροπή Αξιολόγησης Σχεδίου Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας (ΕΑΣΟ).

Στη βάση των πιο πάνω, τα μέλη της επιτροπής κάλεσαν το αρμόδιο υπουργείο να μελετήσει περαιτέρω τις απόψεις των επηρεαζόμενων μερών και να επανέλθει με νέες εισηγήσεις.

Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή του, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2018, κατέθεσε τόσο αναθεωρημένο κείμενο σχεδίου νόμου όσο και το υπό αναφορά Σχέδιο Προώθησης της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας. Όπως σημειώνεται στη σχετική επιστολή, το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου έτυχε διαβούλευσης με το Τμήμα Φορολογίας, τον ΣΕΛΚ και την Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης του αναθεωρημένου κειμένου σχεδίου νόμου η εκπρόσωπος της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου, καταθέτοντας νέα επιστολή, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2018, ανέφερε ότι οι επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσο τα φορολογικά κίνητρα απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα, όπως και η διαφωνία σχετικά με τη μη συμμετοχή της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου στην ΕΑΣΟ εξακολουθούν να υφίστανται.

Ο εκπρόσωπος του CIPA ανέφερε ότι οι φορολογικές εκπτώσεις και τα κίνητρα όπως αυτά προβλέπονται στο νομοσχέδιο δεν αποτελούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι τα ποσοστά φορολογικών εκπτώσεων θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερα.

Απαντώντας στις πιο πάνω θέσεις, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε τα ακόλουθα:

1. Η συμμετοχή της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου στην ΕΑΣΟ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από το αρμόδιο υπουργείο, καθότι τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων.

2. Τα ποσοστά που καθορίζονται στο υπό αναφορά νομοσχέδιο και αφορούν στο ύψος των φορολογικών κινήτρων δεν μπορεί να τροποποιηθούν, αφού έχουν καθορισθεί βάσει των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014.

3. Στο Σχέδιο Προώθησης της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας διασαφηνίζεται ότι οι παραγωγοί πρέπει να συστήσουν εταιρεία, έτσι ώστε να επωφεληθούν των προτεινόμενων φορολογικών κινήτρων.

4. Το Σχέδιο Προώθησης της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας θα τύχει αξιολόγησης, αφού αυτό τεθεί σε εφαρμογή, οπότε το Υπουργείο Οικονομικών θα εξετάσει οποιεσδήποτε αδυναμίες εντοπιστούν.

Στο στάδιο αυτό τα μέλη της επιτροπής κάλεσαν το Υπουργείο Οικονομικών να επανεξετάσει το θέμα της αποδοτικότητας των φορολογικών κινήτρων και του ορισμού της μικρομεσαίας επιχείρησης, ώστε να διευκρινιστεί ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι των εν λόγω μέτρων. Περαιτέρω, ζητήθηκε διευκρίνιση για το κατά πόσο με την εφαρμογή του Σχεδίου Προώθησης της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας τίθεται οποιοδήποτε ζήτημα που να εμπίπτει στο πλαίσιο κρατικής ενίσχυσης.

Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολές του, ημερομηνίας 18 και 28 Σεπτεμβρίου 2018, αντίστοιχα, αναφέρει ότι η φορολογική πίστωση και η επιστροφή χρημάτων αποτελούν δύο διαφορετικά κίνητρα που παραχωρούνται στους δυνητικούς παραγωγούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν στη βάση των οικονομικών τους δεδομένων, και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα αύξησης ή ακύρωσης κάποιου εκ των δύο κινήτρων. Συναφώς, αναφέρεται ότι το Σχέδιο Προώθησης της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας έχει τροποποιηθεί στη βάση σχετικής απόφασης του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ώστε να είναι συμβατό με το κοινοτικό κεκτημένο.

Όσον αφορά τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διευκρινίζεται ότι αυτός ενσωματώθηκε στο Σχέδιο Προώθησης της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας και είναι συμβατός με τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία για τις κρατικές ενισχύσεις.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν διαβούλευσης με το Τμήμα Φορολογίας και τον ΣΕΛΚ, κατέθεσε με επιστολή του, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2018, νέο αναθεωρημένο κείμενο σχεδίου νόμου, στο οποίο περιλαμβάνονται νομοτεχνικού χαρακτήρα διορθώσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης κατά το στάδιο συζήτησής του.

 

30 Οκτωβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων