Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Ευανθία Σάββα
Δημήτρης Δημητρίου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Άριστος Δαμιανού Κωστής Ευσταθίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2018.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, το οποίο έτυχε επεξεργασίας από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας καθόρισε παράλληλα τους όρους εργασίας του διευθυντή, στους οποίους μεταξύ άλλων περιέχονται όροι αναφορικά με τη διάρκεια της σύμβασης, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, τα ωφελήματά του μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης, τις εισφορές σε διάφορα ταμεία εργοδότη και εργοδοτουμένου, την άδεια ανάπαυσης, την άδεια ασθενείας και την πειθαρχική του ευθύνη. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι οι εν λόγω όροι εργασίας έτυχαν επίσης επεξεργασίας από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του περί Πρόληψης της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Προϊσταμένου Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), Λειτουργού Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, Λογιστικού Λειτουργού και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και την πολιτική που ακολουθείται κατά τον καταρτισμό σχεδίων υπηρεσίας αντίστοιχων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σημειώνεται ότι οι θέσεις αυτές περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (ΑΣΚ) για το 2017, το οποίο μετονομάστηκε σε Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου με βάση το Νόμο αρ. 164(Ι) του 2017.

Ειδικότερα, η θέση Προϊσταμένου του ΕΚΤΕΠΝ καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής (Κλίμακα Α11) και όχι ως θέση προαγωγής σύμφωνα με τα ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, λόγω του ότι δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος στο αμέσως κατώτερο επίπεδο της θέσης Λειτουργού. Περαιτέρω, διευρύνθηκαν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα, ώστε να περιλαμβάνουν και την ιατρική, την ψυχιατρική, τη στατιστική και την τοξικοεξάρτηση, για να συνάδουν με τα σχέδια υπηρεσίας της θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα (Κλίμακα Α13) και Λειτουργού (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11), σύμφωνα με τη γενική πολιτική που ακολουθείται κατά τον καταρτισμό σχεδίων υπηρεσίας. Τέλος, διευρύνθηκαν οι γλωσσικές απαιτήσεις, ώστε, πέραν της αγγλικής γλώσσας, να γίνεται αποδεκτή και η πολύ καλή γνώση της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, σύμφωνα με παλαιότερη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11) διευρύνθηκαν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα, ώστε αυτά να συνάδουν με αυτά της θέσης του Εκτελεστικού Γραμματέα του συμβουλίου και διευρύνθηκαν οι γλωσσικές απαιτήσεις με βάση τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι η θέση Λογιστικού Λειτουργού καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού (Κλίμακα Α4-Α7) με βάση το σχετικό προϋπολογισμό του ΑΣΚ για το 2017 και το σχέδιο υπηρεσίας διαμορφώθηκε ανάλογα, για να συνάδει με τις θέσεις αυτού του επιπέδου.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (θέση πρώτου διορισμού) καθορίστηκαν οι συνδυασμένες μισθολογικές κλίμακες Α2, Α5 και Α7, όπως η θέση αυτή καθορίζεται στο σχετικό προϋπολογισμό.

Επισημαίνεται ότι στα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις Λειτουργού, Λογιστικού Λειτουργού και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού περιλήφθηκε σημείωση σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση, όπως εφαρμόζεται για όλες τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας για την αξιολόγηση των υποψηφίων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Εκτελεστικού Γραμματέα (Κλίμακα Α13) στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, η οποία αποτελεί την ανώτερη θέση στη δομή της Αρχής. Σημειώνεται ότι και η θέση αυτή, όπως και οι πιο πάνω θέσεις των δεύτερων κανονισμών, περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του ΑΣΚ για το 2017.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι για το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας υποβλήθηκαν και οι σχετικοί όροι εργασίας οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, στο σχέδιο υπηρεσίας για την πιο πάνω θέση διευρύνθηκαν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα, ώστε να περιλαμβάνουν και πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στη στατιστική και την τοξικοεξάρτηση, ώστε να συνάδουν με το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11), σύμφωνα με τη γενική πολιτική που ακολουθείται κατά τον καταρτισμό σχεδίων υπηρεσίας.

Περαιτέρω, διευρύνθηκαν οι γλωσσικές απαιτήσεις, με βάση τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τέλος δεν περιλήφθηκε η σημείωση που αφορά την απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας, αφού τέτοιου είδους σημειώσεις δεν περιλαμβάνονται στα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων αυτού του επιπέδου, για τους κατόχους των οποίων απαιτείται συνήθως να εργάζονται πέραν του καθορισμένου ωραρίου εργασίας.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2018, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή όλων των κανονισμών στην ολομέλεια για έγκριση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν υπέρ των προνοιών όλων των υπό συζήτηση κανονισμών και εισηγούνται την έγκρισή τους από την ολομέλεια του σώματος.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

17 Οκτωβρίου 2018

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας - Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.
2. Οι περί Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου - Θέσεις Προϊστάμενου Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), Λειτουργού Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, Λογιστικού Λειτουργού και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.
3. Ο περί Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου - Θέση Εκτελεστικού Γραμματέα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων