Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2015» και για τους κανονισμούς «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Κώστας Κώστα
Δημήτρης Δημητρίου Ηλίας Μυριάνθους
Ευθύμιος Δίπλαρος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άννα Θεολόγου
Χριστάκης Τζιοβάνης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων άρχισε τη μελέτη της πιο πάνω πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο από τους τέως βουλευτές κ. Αριστοτέλη Μισό και Ανδρέα Μιχαηλίδη και από τον κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου 2015.

Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 5 Μαρτίου 2015 από τους κ. Αριστοτέλη Μισό, Ζαχαρία Ζαχαρίου και Ανδρέα Μιχαηλίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τους κ. Δημήτρη Δημητρίου, Ευθύμιο Δίπλαρο και Ζαχαρία Ζαχαρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε να ενσωματωθούν σε αυτόν διατάξεις που αφορούν την εγγραφή μεταχειρισμένου οχήματος κατηγορίας Μ1 στη Δημοκρατία, το οδόμετρο, τον περιοριστή ταχύτητας και τον ταχογράφο.

Ειδικότερα, στον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η απαγόρευση εγγραφής μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Μ1 το οποίο εισάγεται από κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας άνω των πέντε (5) ετών από την ημερομηνία κατασκευής του.

2. Οι διαδικασίες απόδειξης της ημερομηνίας κατασκευής του οχήματος.

3. Η απαγόρευση εγγραφής μηχανοκίνητου οχήματος του οποίου έχει αποσυνδεθεί ή αντικατασταθεί ή τροποποιηθεί ή παραποιηθεί το οδόμετρο ή ο περιοριστής ταχύτητας ή ο ταχογράφος.

4. Η απαγόρευση σε οποιονδήποτε της αποσύνδεσης ή της τροποποίησης ή της αντικατάστασης ή της παραποίησης του οδόμετρου ή του περιοριστή ταχύτητας ή του ταχογράφου με οποιοδήποτε τρόπο.

5. Η απαγόρευση διαφήμισης για προσφορά υπηρεσίας αποσύνδεσης, τροποποίησης, αντικατάστασης ή παραποίησης οδόμετρου, περιοριστή ταχύτητας ή ταχογράφου μηχανοκίνητων οχημάτων.

6. Οι διαδικασίες για αντικατάσταση ή επιδιόρθωση του οδόμετρου ή του περιοριστή ταχύτητας ή του ταχογράφου μηχανοκίνητου οχήματος.

7. Οι ποινές σε περίπτωση παράβασης των σχετικών διατάξεων.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της πιο πάνω συνεδρίας διεφάνη ότι τα θέματα που προτείνονταν να ρυθμιστούν με την πρόταση νόμου ήταν νομικά ορθότερο να περιληφθούν στους υφιστάμενους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμούς, με σχετική τροποποίηση αυτών, οι οποίοι ρυθμίζουν όμοιας ή παρόμοιας φύσης ζητήματα. Συναφώς, η επιτροπή κάλεσε την εκτελεστική εξουσία όπως μελετήσει ενδελεχέστερα το όλο ζήτημα και καταθέσει στη Βουλή σχετικούς κανονισμούς για ρύθμιση των σχετικών θεμάτων.

Με βάση τα πιο πάνω η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε στη Βουλή τους υπό συζήτηση κανονισμούς, οι οποίοι μελετήθηκαν μαζί με την πιο πάνω πρόταση νόμου από την επιτροπή με τη νέα της σύνθεση, της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου, σε δύο νέες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 28 Σεπτεμβρίου 2018. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, της ΠΟΒΕΚ, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (ΣΕΜΟ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Εμπορίας Αυτοκινήτων (ΠΑΣΕΑ).

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η ύπαρξη μετρητή χιλιομετρικών αποστάσεων (κοντέρ) σε οχήματα κατηγορίας Μ1 και Ν1 και να καθοριστεί η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση βλάβης.

Συγκεκριμένα, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η υποχρέωση εφαρμογής κοντέρ σε οχήματα κατηγορίας Μ1 και Ν1, για να καταγράφεται η απόσταση που διανύει το όχημα.

2. Η απαγόρευση αποσύνδεσης, αντικατάστασης ή οποιασδήποτε άλλης παρέμβασης σε κοντέρ που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη καταγραφή της απόστασης που διανύει το όχημα, αλλά και της απόστασης που διένυσε καθόλη τη διάρκεια της χρήσης του.

3. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αντικατάστασης του παλαιού κοντέρ με νέο.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, οι υπό συζήτηση κανονισμοί περιλαμβάνουν μερικές μόνο πρόνοιες που προτείνονταν με την πρόταση νόμου, όπως η υποχρέωση για εφαρμογή κοντέρ σε μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Μ1 και Ν1, αφού οι λοιπές πρόνοιες αυτής είτε ρυθμίζονται σε άλλες υφιστάμενες νομοθεσίες είτε βρίσκονται υπό μελέτη για σκοπούς προώθησης νέων νομοθεσιών στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, για το θέμα εγγραφής μηχανοκίνητων οχημάτων προωθείται ολοκληρωμένη τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, η οποία αναμένεται σύντομα να κατατεθεί στη Βουλή για μελέτη, ενώ τα θέματα που αφορούν τον περιοριστή ταχύτητας και τον ταχογράφο ρυθμίζονται ήδη σε άλλες νομοθεσίες.

Μετά την πιο πάνω ενημέρωση που έτυχε η επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, οι εισηγητές της πρότασης νόμου αποφάσισαν να αποσύρουν από τη Βουλή την εν λόγω πρόταση νόμου, η οποία με την παρούσα έκθεση αποσύρεται, για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν, αφού έτυχαν των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

Το μέλος της επιτροπής ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή αναμένει από την εκτελεστική εξουσία την ολοκλήρωση της μελέτης και την κατάθεση στη Βουλή σχετικών νομοθετημάτων για εκσυγχρονισμό των ζητημάτων που αφορούν την εγγραφή μηχανοκίνητων οχημάτων.

  

 

10 Οκτωβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων