Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Ευανθία Σάββα
Δημήτρης Δημητρίου Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον κ. Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή του Σοσιαλδημοκρατικού Κινήματος ΕΔΕΚ, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Σεπτεμβρίου 2018. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Αστυνομίας Κύπρου. Το Ανώτατο Δικαστήριο και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, παρ’ όλο που δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση, απέστειλε γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις του.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του άρθρου 88 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, που προνοεί για μια σύντομη περίοδο παραγραφής ορισμένων ποινικών αδικημάτων τα οποία εκδικάζονται συνοπτικά και δεν επισύρουν αυστηρές ποινές, ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης ρύθμισης.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις όπως είχαν αρχικά κατατεθεί από τον εισηγητή, με την επιφύλαξη των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου, με τις οποίες καθορίζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εντός του οποίου δύναται να προσαφθεί κατηγορία για ποινικό αδίκημα, καμία κατηγορία δε δύναται να προσαφθεί εναντίον προσώπου:

1. για ποινικό αδίκημα για το οποίο δύναται να επιβληθεί ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €850 ή/και οι δύο αυτές ποινές μετά την πάροδο έξι μηνών από την ημέρα της διάπραξης του εν λόγω αδικήματος,

2. για ποινικό αδίκημα για το οποίο δύναται να επιβληθεί ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €1.708 ή/και οι δύο αυτές ποινές μετά την πάροδο δώδεκα μηνών από την ημέρα της διάπραξης του εν λόγω αδικήματος.

Εισάγοντας την πρόταση νόμου, ο εισηγητής της ενημέρωσε την επιτροπή ότι η τροποποίηση της υφιστάμενης ρύθμισης κατέστη αναγκαία, αφού μετά την αύξηση των προβλεπόμενων χρηματικών ποινών δυνάμει των διατάξεων του περί Αυξήσεως των Χρηματικών Ποινών Νόμου (Ν. 166/1987) οι διατάξεις της εν λόγω ρύθμισης δεν τυγχάνουν εφαρμογής. Περαιτέρω, ο ίδιος εισηγήθηκε όπως διευρυνθεί περαιτέρω η προτεινόμενη πρόνοια, ούτως ώστε να μη δύναται να προσαφθεί εναντίον προσώπου κατηγορία για ποινικό αδίκημα για το οποίο δύναται να επιβληθεί ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες μετά την πάροδο δώδεκα μηνών από την ημέρα διάπραξης του αδικήματος.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος σε γραπτό υπόμνημα που κατατέθηκε στην επιτροπή εξέφρασε τη συμφωνία του με το περιεχόμενο της πρότασης νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ- Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και λήψη τελικής απόφασης.

 

 

8 Οκτωβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων