Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Εγκαταστάτες Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίου) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Φακοντής
Ανδρέας Κυπριανού Χριστάκης Τζιοβάνης
Σόλων Κασίνης Ηλίας Μυριάνθους
Νίκος Νουρής Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 21ης Φεβρουαρίου 2017 και 3 Ιουλίου 2018. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του ΕΤΕΚ, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ), της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, ο Σύνδεσμος Συμβούλων Μηχανικών Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων και Ενέργειας, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ψυκτικών του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19 του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων” και με το άρθρο 16 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ”.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η προώθηση των υπό αναφορά κανονισμών κρίθηκε αναγκαία, καθότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει ρυθμίσεις για το επάγγελμα του εγκαταστάτη τεχνικών συστημάτων κτιρίων.

Ειδικότερα, με τους εν λόγω κανονισμούς διασφαλίζονται μεταξύ άλλων η κατάρτιση και η πιστοποίηση των εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων κτιρίων στη βάση πρακτικών και διαδικασιών οι οποίες καθορίζονται στα πρότυπα επαγγελματικών προσόντων που καθορίζει η ΑνΑΔ, καθώς και η εγγραφή των εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων κτιρίων σε σχετικό μητρώο, ανάλογα με τις κατηγορίες στις οποίες θα μπορούν να εκτελούν εγκαταστάσεις.

Στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής την τελευταία απασχόλησαν σωρεία θεμάτων τα οποία τέθηκαν από αριθμό προσκεκλημένων τόσο προφορικά όσο και στα υπομνήματα που κατατέθηκαν ενώπιόν της, ενώ βουλευτές μέλη της ζήτησαν διευκρινίσεις και τροποποιήσεις σε πρόνοιες των κανονισμών.

Με βάση τα όσα τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής για τους κανονισμούς, ο πρόεδρός της ζήτησε από τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου όπως επανεξετάσουν όλα τα θέματα που τέθηκαν ενώπιόν τους και επανέλθουν εκ νέου στην επιτροπή με νέο αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών, αν χρειαστεί.

Συναφώς, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της επιτροπής, επανεξέτασαν τους κανονισμούς και κατέθεσαν σ’ αυτήν αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο διαμόρφωσαν σύμφωνα με τις εισηγήσεις της επιτροπής.

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων που ακολούθησαν για μελέτη του αναθεωρημένου κειμένου των προτεινόμενων κανονισμών την επιτροπή απασχόλησαν εκ νέου αριθμός θεμάτων, τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν τα ακόλουθα:

1. Τον καθορισμό των ετών της αποδεδειγμένης πείρας που πρέπει να κατέχουν οι εγκαταστάτες τεχνικών συστημάτων κτιρίων στην εκτέλεση σχετικών εργασιών για εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων για εγγραφή στο μητρώο.

2. Τις υποχρεώσεις εγκαταστατών που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος και ασκούν στη Δημοκρατία περιστασιακά και προσωρινά τις υπηρεσίες τους.

3. Τη διασφάλιση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας από τους εγκαταστάτες οι οποίοι εγγράφονται στο μητρώο.

4. Την Αρχή η οποία διαχειρίζεται το μητρώο.

Οι εκπρόσωποι της ΑνΑΔ ενημέρωσαν την επιτροπή για την αποστολή της και για τις αρμοδιότητες και εξουσίες της. Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι αυτή ορίζει πρότυπα επαγγελματικών προσόντων για κατηγορίες εργοδοτουμένων, μεριμνά για τη διεξαγωγή εξετάσεων και εκδίδει σχετικά πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων. Παράλληλα, όπως οι ίδιοι ανέφεραν, στο παρόν στάδιο η ΑνΑΔ διαθέτει σύστημα επαγγελματικών προσόντων, το οποίο βασίζεται σε εβδομήντα δύο πρότυπα επαγγελματικών προσόντων. Σημειώνεται ότι με βάση τις πρόνοιες των κανονισμών, η ΑνΑΔ ορίζεται ως ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων για πιστοποίηση των ατόμων που θα αιτηθούν να εγγραφούν στο σχετικό μητρώο.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, εισηγούνται όπως καθοριστεί ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ως διαχειριστής του μητρώου, αφού, όπως οι ίδιοι ανέφεραν, ο οργανισμός έχει σχετική εμπειρία από τη διαχείριση παρόμοιων μητρώων. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι εισηγήθηκαν όπως η ανανέωση εγγραφής των εγκαταστατών στο μητρώο πραγματοποιείται κάθε τρία-τέσσερα χρόνια αντί κάθε έξι χρόνια όπως προτείνεται στους κανονισμούς και κατά την ανανέωση της εγγραφής να καταβάλλονται επικαιροποιημένα πιστοποιητικά των εγκαταστατών.

Οι εκπρόσωποι της ΣΕΜΗΕΚ, αφού συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την προτεινόμενη εξαίρεση των δημόσιων υπαλλήλων από την υποχρέωση καταβολής τέλους εγγραφής στο μητρώο, σε περίπτωση που αυτοί εκτελούν εγκατάσταση σε δημόσια κτίρια. Παράλληλα, οι ίδιοι εκπρόσωποι εισηγήθηκαν όπως η προτεινόμενη με τους κανονισμούς αποδεδειγμένη οχταετής πείρα που πρέπει να κατέχουν οι εγκαταστάτες τεχνικών συστημάτων κτιρίων στην εκτέλεση σχετικών εργασιών για εξαίρεση από την υποχρέωση να διαθέτουν τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, για να εγγραφούν στο μητρώο, μειωθεί στα πέντε χρόνια.

Οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου, αφού μελέτησαν τις εισηγήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο των πιο πάνω συνεδριάσεων της επιτροπής, προέβησαν σε νέα τροποποίηση του κειμένου των προτεινόμενων κανονισμών και το κατέθεσαν στην επιτροπή για λήψη τελικής απόφασης. Το εν λόγω αναθεωρημένο κείμενο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες τροποποιήσεις/ρυθμίσεις:

1. Την προσθήκη ορισμού του όρου “μελετητής”.

2. Τη μείωση της απαιτούμενης αποδεδειγμένης πείρας των εγκαταστατών για εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής των πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων για εγγραφή στο μητρώο από οχτώ σε πέντε χρόνια.

3. Την υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης από τον εγκαταστάτη μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης προς τον μελετητή ή τον ιδιοκτήτη του κτιρίου, σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί μελετητής.

4. Την υποχρέωση κατοχής καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, η οποία διασφαλίζεται μέσω των εξετάσεων οι οποίες πραγματοποιούνται στα πρότυπα του φορέα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες των κανονισμών, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών όπως αυτοί τελικά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού έτυχαν των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

25 Σεπτεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων