Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2018»

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Μιχάλης Γιωργάλλας
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς Άννα Θεολόγου
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Σεπτεμβρίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και εκπρόσωποι του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΧΑΚ συμπληρωματικών πιστώσεων, ύψους 640.300, για την κάλυψη αυξημένων δαπανών κάτω από τα ακόλουθα άρθρα του προϋπολογισμού του ΧΑΚ για το έτος 2018:

1. Άρθρο 3453 “Έξοδα Λειτουργίας Εκδόσεων Legal Entity Identifier του Κεφαλαίου 10.3 (αύξηση ύψους €130.300).

2. Άρθρο 4310 “Υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΧΑΚ” του Κεφαλαίου 20 (αύξηση ύψους €510.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η αύξηση κάτω από το άρθρο 3453 αφορά την έκδοση νέων κωδικών Legal Entity Identifier (LEI) λόγω της πρόσφατης ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά θέματα (Οδηγία MIFID II), καθώς και του Κανονισμού MIFIR, που πηγάζει από την Οδηγία αυτή και τέθηκε σε εφαρμογή στις 3 Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με την οποία όλες οι νομικές οντότητες (εκδότες, μέλη και νομικά πρόσωπα-πελάτες των μελών) υποχρεώνονται να προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να τους αποδίδεται ο νέος κωδικός LEΙ, εφόσον αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση χρηματιστηριακών συναλλαγών. Το ΧΑΚ ενεργεί ως μεσάζοντας στη διαδικασία έκδοσης των κωδικών LEI από θυγατρική, αδειοδοτημένη για το σκοπό αυτό εταιρεία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, λαμβάνοντας έσοδα για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Με βάση τη συμφωνία αυτή, το χρηματιστήριο θα έχει έσοδα εντός του 2018 ύψους €153.000.

Η αύξηση κάτω από το άρθρο 4310 αφορά την επένδυση, με μετοχική συμμετοχή ύψους 10% (€500.000) στο αρχικό κεφάλαιο εταιρείας, στο νέο έργο που προωθείται για τη σύσταση και λειτουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς και το κόστος για διαχειριστικά μεταβιβαστικά έξοδα ύψους €10.000. Σε πρώτο στάδιο οι μετοχές αυτές θα αναληφθούν από την AΤΗΕX GROUP (Χρηματιστήριο Αθηνών) λόγω δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων έναρξης υλοποίησης του έργου και σύστασης της εταιρείας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΧΑΚ, το συμβούλιο του χρηματιστηρίου, έχοντας ως γνώμονα τη διατήρηση ενός ανταγωνιστικού και αξιόπιστου οργανισμού, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας που εμπίπτει στο στρατηγικό σχεδιασμό του για την υλοποίηση νέων πρωτοβουλιών και εξεύρεσης νέων υπηρεσιών που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την οικονομική κατάσταση του οργανισμού και ταυτόχρονα με σκοπό τη δημιουργία προοπτικών σε νέους νευραλγικούς τομείς περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, αποφάσισε την επένδυση με μετοχική συμμετοχή στο νέο έργο που προωθείται για τη σύσταση και λειτουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η καταβολή του ποσού που απαιτείται για τη μετοχική συμμετοχή θα γίνει νοουμένου ότι θα συμπεριληφθεί πρόνοια στη συμφωνία (Shareholders Agreement) η οποία θα παρέχει δικαίωμα στο ΧΑΚ, για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας, να πωλήσει στην ATHEX GROUP το σύνολο των μετοχών του στην τιμή αγοράς τους, αφαιρώντας οποιεσδήποτε προσόδους έχουν ληφθεί από το ΧΑΚ σε σχέση με την επένδυση αυτή, γεγονός το οποίο μειώνει σημαντικά το ρίσκο που θα αναληφθεί από το ΧΑΚ από την εν λόγω συμφωνία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

3. Το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών τάχθηκε κατά της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω τοποθετήσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

25 Σεπτεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων