Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Μεταπτυχιακές Σπουδές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Κάρουλλας Χρίστος Ορφανίδης
Αννίτα Δημητρίου Παύλος Μυλωνάς
Γιώργος Κ. Γεωργίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Αντρέας Καυκαλιάς Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Γιώργος Τ. Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Ιουνίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και η Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 32 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Μεταπτυχιακές Σπουδές) Κανονισμών, ώστε το ύψος των διδάκτρων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα τόσο της πλήρους όσο και της μερικής φοίτησης που θα προσφέρονται σε ξένες γλώσσες να καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του ΠΚ. Επιπρόσθετα, τα εκάστοτε νέα δίδακτρα θα ισχύουν μόνο για νεοεισερχόμενους φοιτητές, κατά το ακαδημαϊκό εξάμηνο που αρχίζει αμέσως μετά την αναθεώρηση των διδάκτρων. Σημειώνεται ότι η ίδια πολιτική θα ισχύει και για τον καθορισμό των διδάκτρων σε μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται στις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις ρυθμίζουν ζητήματα που προνοεί η υφιστάμενη νομοθεσία, έτσι ώστε το ΠΚ να μπορεί να προσφέρει προγράμματα σπουδών σε ξένες γλώσσες και κατ’ επέκταση να είναι σε θέση να προσελκύσει ξένους φοιτητές, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά του στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον. Επισημαίνεται ότι κατ’ αναλογία θα ισχύουν οι πιο πάνω ρυθμίσεις και για το ΤΕΠΑΚ, όπως προνοεί και ο υφιστάμενος νόμος του ΤΕΠΑΚ.

2. Το 2016 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τροποποιητικά νομοσχέδια με τα οποία καθορίστηκε το ευρύτερο πλαίσιο προσφοράς προγραμμάτων σπουδών σε ξένες γλώσσες από τα τρία δημόσια πανεπιστήμια. Οι εν λόγω τροποποιητικοί νόμοι προνοούν μεταξύ άλλων ότι, για να είναι σε θέση το ΠΚ και το ΤΕΠΑΚ να προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε ξένες γλώσσες, πρέπει να ρυθμιστούν μέσω κανονισμών ζητήματα όπως το ύψος των διδάκτρων, ο καθορισμός των προσφερόμενων προγραμμάτων κ.λπ. Όσον αφορά στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με βάση τη σχετική νομοθεσία του δεν απαιτείται η έκδοση κανονισμών για την προσφορά προγραμμάτων σπουδών σε ξένες γλώσσες.

3. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε σχέση με τα πιο πάνω προέβη σε μακρά διαβούλευση με το ΠΚ και το ΤΕΠΑΚ και ως αποτέλεσμα της εν λόγω διαβούλευσης προέκυψαν οι σχετικοί κανονισμοί που αφορούν το ΠΚ και θα ισχύσουν κατ’ αναλογία και για το ΤΕΠΑΚ.

4. Η έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι αναγκαία, για να μπορεί το ΠΚ και το ΤΕΠΑΚ να προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε ξένες γλώσσες με ή χωρίς την ταυτόχρονη προσφορά τους σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών ενώπιον της επιτροπής υποβλήθηκε εισήγηση από μέλος της επιτροπής για εισαγωγή πρόνοιας στους κανονισμούς, έτσι ώστε, σε περίπτωση που φοιτητής αποχωρήσει από μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο έχει εγγραφεί και η αποχώρησή του γίνει εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, παραδείγματος χάριν, δεκαπέντε ημερών ή ενός μηνός πριν από την έναρξη των μαθημάτων, τότε το πανεπιστήμιο πρέπει να επιστρέφει στο φοιτητή την προκαταβολή ή μέρος αυτής που έχει πληρώσει κατά την εγγραφή του.

Τοποθετούμενο σχετικά το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε σχέση με την πιο πάνω εισήγηση, σε επιστολή του ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2018, που απέστειλε στην επιτροπή, ανέφερε ότι, για να μπορέσει να τοποθετηθεί επί της εν λόγω εισήγησης, πρέπει πρώτα να λάβει υπόψη του τις απόψεις των πανεπιστημίων, έτσι ώστε να είναι βέβαιο ότι η εν λόγω εισήγηση δε θα προκαλέσει οποιαδήποτε προβλήματα και δυσλειτουργία στα πανεπιστήμια. Όπως επισημαίνεται στην επιστολή αυτή, λόγω του ότι τα συλλογικά όργανα των πανεπιστημίων χρειάζονται χρόνο για μελέτη της πιο πάνω εισήγησης και λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης, παράκληση του υπουργείου είναι όπως στο παρόν στάδιο η επιτροπή προχωρήσει με την έγκριση των κανονισμών ως έχουν, διότι χωρίς την έγκρισή τους τα δύο δημόσια πανεπιστήμια δε θα μπορούν να προσφέρουν νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σε ξένες γλώσσες, τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Επίσης, δε θα μπορεί να προωθηθεί οποιαδήποτε τροποποίηση του ύψους των διδάκτρων σε υφιστάμενα ξενόγλωσσα προγράμματα.

Επιπρόσθετα, στην πιο πάνω επιστολή επισυνάπτονται και οι υφιστάμενοι κανόνες των δύο δημόσιων πανεπιστημίων που αφορούν στην καταβολή προκαταβολής κατά την εγγραφή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες, κατά την εγγραφή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΠΚ οι φοιτητές καταβάλλουν πεντακόσια ευρώ (€500) ως προκαταβολή, η οποία σε περίπτωση αποχώρησής τους δεν επιστρέφεται. Το αντίστοιχο ποσό για το ΤΕΠΑΚ είναι τριακόσια ευρώ (€300) και συγκεκριμένα σαράντα ευρώ (€40) ως τέλος εγγραφής και διακόσια εξήντα ευρώ (€260) ως προκαταβολή.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να προωθήσει άμεσα τους κανονισμούς για έγκριση. Περαιτέρω, η επιτροπή διαβιβάζει το αίτημά της προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να τύχει άμεσης ενημέρωσης για το θέμα, μόλις το υπουργείο λάβει τις απόψεις των πανεπιστημίων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συμφωνεί με το σκοπό και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

 

10 Ιουλίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων