Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Ευανθία Σάββα
Δημήτρης Δημητρίου Πανίκος Λεωνίδου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουνίου και στις 4 Ιουλίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟKΥπΥ), της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ). Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε ενώπιον της επιτροπής, ωστόσο διεμήνυσε γραπτώς στην επιτροπή ότι συμφωνεί με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή στον ΟΚΥπΥ.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 17 του περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Οικονομικού Διευθυντή στον ΟΚΥπΥ.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 17 του περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιχειρησιακού Διευθυντή στον ΟΚΥπΥ.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί αποσκοπούν στον καθορισμό των γενικών καθηκόντων και ευθυνών, καθώς και των προσόντων που απαιτούνται για διορισμό στις θέσεις Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή και Επιχειρησιακού Διευθυντή στον ΟΚΥπΥ, καθώς και των τεχνικών και των βασικών διοικητικών ικανοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του ΟΚΥπΥ. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ο διορισμός στις εν λόγω θέσεις διενεργείται με σύμβαση πενταετούς διάρκειας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη στην επιτροπή, μέλη της εξέφρασαν επιφυλάξεις σε σχέση με:

1. το απαιτούμενο στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας ή/και της αγγλικής γλώσσας, θεωρώντας ότι το προσόν αυτό δεν έπρεπε να καθοριστεί με διαζευκτικό τρόπο,

2. την πρόνοια στα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις Γενικού Διευθυντή και Επιχειρησιακού Διευθυντή, σύμφωνα με την οποία αποτελεί πλεονέκτημα η προηγούμενη πενταετής τουλάχιστον πείρα σε ανώτατη διοικητική θέση παροχέα υπηρεσιών υγείας με ελάχιστο προϋπολογισμό €100 εκατομ. ή και με αριθμό χιλίων υπαλλήλων, εκφράζοντας την άποψη ότι με την πρόνοια αυτή ενδέχεται να αποκλειστούν Κύπριοι πολίτες από τη διεκδίκηση των εν λόγω θέσεων,

3. τη συμπερίληψη στα σχέδια υπηρεσίας και για τις τρεις υπό συζήτηση θέσεις των τεχνικών και των βασικών διοικητικών ικανοτήτων.

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ, αφού ενημέρωσε την επιτροπή ότι η ΠΑΣΥΔΥ δεν είχε κληθεί να συμμετάσχει στη διαβούλευση που προηγήθηκε της ετοιμασίας των προτεινόμενων κανονισμών, εξέφρασε επιφυλάξεις σε σχέση με τα ακόλουθα:

1. Το όργανο που θα έχει την αρμοδιότητα να κρίνει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται για τις τεχνικές ικανότητες και τις βασικές διοικητικές ικανότητες.

2. Τη συμπερίληψη στα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του Γενικού Διευθυντή και του Επιχειρησιακού Διευθυντή δεκαπενταετούς πείρας στη διοίκηση μεγάλου οργανισμού, αντί δεκαετούς πείρας, όπως απαιτείται για διορισμό στη θέση γενικού διευθυντή στη δημόσια υπηρεσία.

Τοποθετούμενος επί όλων των πιο πάνω ζητημάτων, ο εκπρόσωπος του ΟΚΥπΥ δήλωσε στην επιτροπή ότι ο ΟΚΥπΥ έχει να επιτελέσει πολύ μεγάλο έργο, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση όλων των δημόσιων νοσηλευτηρίων και όλων των κρατικών κέντρων υγείας, με προσωπικό που ανέρχεται γύρω στους 5 000 υπαλλήλους, και τη διαχείριση προϋπολογισμού ύψους σχεδόν €0,5 δις, γι’ αυτό και στα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας τέθηκαν κριτήρια που θα διασφαλίσουν την ορθή λειτουργία του οργανισμού, ώστε να ασκήσει επιτυχώς την αναφερόμενη πιο πάνω διοίκηση και να αντεπεξέλθει στον ανταγωνισμό με τον ιδιωτικό τομέα. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο, στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τέθηκε διαζευκτικά σε σχέση με το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα προσέλκυσης περισσότερων υποψηφίων για την εν λόγω θέση. Όπως διευκρίνισε ο πιο πάνω εκπρόσωπος, ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, θα υποστηρίζεται από διευθυντική ομάδα, η οποία θα αποτελείται από τον οικονομικό διευθυντή και τον επιχειρησιακό διευθυντή, για τους οποίους, σύμφωνα με τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας, απαιτείται σωρευτικά πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και της αγγλικής γλώσσας.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, υιοθετώντας τις πιο πάνω τοποθετήσεις του εκπρόσωπου του ΟΚΥπΥ, ανέφεραν περαιτέρω τα ακόλουθα:

1. Στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση του Γενικού Διευθυντή η γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας απαιτείται διαζευκτικά με πρόθεση να δοθεί η δυνατότητα επιλογής για την εν λόγω θέση ατόμου με εμπειρογνωμοσύνη στη διαχείριση τέτοιων οργανισμών. Συναφώς, ο γενικός διευθυντής θα συνεπικουρείται από τα μέλη της διευθυντικής ομάδας, τα οποία απαιτείται να είναι όλα πολύ καλοί γνώστες της ελληνικής γλώσσας.

2. Όσον αφορά το πλεονέκτημα της πείρας, αυτό καθορίστηκε λαμβανομένων υπόψη του ύψους του προϋπολογισμού του ΟΚΥπΥ και του προσωπικού που απαριθμούν τα δημόσια νοσηλευτήρια.

3. Οι τεχνικές ικανότητες και οι βασικές διοικητικές ικανότητες οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας σχετίζονται με ψυχομετρικές μεθόδους αξιολόγησης που εισήχθησαν έπειτα από σχετική εισήγηση εμπειρογνωμόνων για σκοπούς εκσυγχρονισμού γενικά των σχεδίων υπηρεσίας.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι συμφωνεί με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι αποτυπώνουν τις προθέσεις του Υπουργείου Υγείας και του ΟΚΥπΥ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, τάχθηκε υπέρ της έγκρισης των κανονισμών όπως αυτοί έχουν αναθεωρηθεί από νομοτεχνική άποψη.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

9 Ιουλίου 2018

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

2. Οι περί Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - Θέση Οικονομικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

                   3. Οι περί Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - Θέση Επιχειρησιακού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων