Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές με Καύση Αέριων Καυσίμων) Κανονισμοί του 2018» και «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές Αερίου) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Αντρέας Φακοντής
Δημήτρης Δημητρίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων άρχισε την εξέταση των πρώτων πιο πάνω κανονισμών σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου 2018. Η επιτροπή εξέτασε από κοινού και τους δύο κανονισμούς που αναφέρονται πιο πάνω σε μεταγενέστερες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου και στις 10 Ιουλίου 2018. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης. Το Υπουργείο Οικονομικών και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. Το Υπουργείο Οικονομικών, παρ’ όλο που δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες τις επιτροπής, ενημέρωσε την τελευταία με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν ενώπιόν τους, δεν προκύπτει οποιοδήποτε δημοσιονομικό κόστος από την υλοποίηση των προνοιών των κανονισμών.

Σκοπός των πρώτων υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η θέσπιση νέων κανονισμών για συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/426 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων και την κατάργηση της Οδηγίας 2009/142/ΕΚ.

Σκοπός των δεύτερων υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η κατάργηση των υφιστάμενων περί Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές Αερίου) Κανονισμών του 2002.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής, στην οποία συζητήθηκαν μόνο οι πρώτοι κανονισμοί, με τους οποίους προτείνεται η θέσπιση νέων κανονισμών, διαπιστώθηκε ότι αυτοί προβλέπουν μεταξύ άλλων την κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών, οι οποίοι ρυθμίζουν θέματα ίδιας φύσεως με τους προτεινόμενους κανονισμούς, αλλά έχουν διαφορετικό συνοπτικό τίτλο. Για σκοπούς ασφάλειας δικαίου και ορθότερης νομοτεχνικής πρακτικής η επιτροπή ζήτησε από την εκτελεστική εξουσία όπως ετοιμάσει και καταθέσει στη Βουλή νέους καταργητικούς κανονισμούς, οι οποίοι να φέρουν τον ίδιο συνοπτικό τίτλο με τους ισχύοντες κανονισμούς τους οποίους η εκτελεστική εξουσία επιθυμεί να καταργήσει, και ακολούθως να προωθηθούν μαζί με τους πρώτους κανονισμούς στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση. Οι εν λόγω καταργητικοί κανονισμοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία στη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2016, και εξετάστηκαν μαζί με τους πρώτους κανονισμούς στις συνεδρίες της επιτροπής που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, οι πρώτοι κανονισμοί προβλέπουν μεταξύ άλλων τον καθορισμό του διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ως αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή των προνοιών του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/426 και την εποπτεία της αγοράς, καθώς και τις ποινές που επιβάλλονται σε οικονομικούς φορείς και κοινοποιημένους οργανισμούς σε περίπτωση που αυτοί δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/426.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/426, αυτός άρχισε να ισχύει από την 20ή Απριλίου 2016, αλλά τέθηκε σε εφαρμογή εξ ολοκλήρου την 21η Απριλίου 2018. Τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται από τυχόν παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/426 μέχρι την 21η Μαρτίου 2018. Ως εκ τούτου, κατά το χρόνο σύνταξης των πρώτων κανονισμών περιλήφθηκε σε αυτούς πρόνοια για έναρξη της ισχύος τους την 21η Απριλίου 2018. Ωστόσο, κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις την 20ή Απριλίου 2018 και δεν ήταν δυνατό να τεθούν σε ισχύ εντός του προβλεπόμενου με τον ευρωπαϊκό κανονισμό χρονοδιαγράμματος, δηλαδή την επόμενη μέρα από την ημερομηνία κατάθεσής τους. Συνεπώς, μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης τους από την επιτροπή και την προώθησή τους για έγκριση στην ολομέλεια του σώματος, η προτεινόμενη έναρξη της ισχύος τους κατέστη αναδρομική και ως εκ τούτου η σχετική πρόνοια πρέπει να διαγραφεί, καθότι με τους εν λόγω κανονισμούς στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα και προβλέπονται ποινές που δε δύναται να ισχύουν αναδρομικά.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού επέφερε στα κείμενα των κανονισμών μικρής έκτασης νομοτεχνικές βελτιώσεις, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των πρώτων κανονισμών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω και την έγκριση των δεύτερων κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία,.

 

11 Ιουλίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων